ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزین سـو بـه دریـا رسـید اردشـیربـه یزدان چـنین گفت کای دسـتـگیر
تـو کـردی مـرا ایـمـن از بــدکـنـشکـه هـرگـز مـبــیـنـاد نـیـکـی تــنـش
بــرآسـود و مـلـاح را پـیـش خـوانـدز کــار گــذشـــتـــه فـــراوان بـــرانــد
نــگــه کــرد فــرزانــه مــلــاح پــیـربــه بـــالــا و چــهــر و بـــر اردشــیــر
بـدانسـت کو نیسـت جـز کی نژادز فــر و ز اورنــگ او گــشـــت شـــاد
بـیـامـد بــه دریـا هـم انـدر شـتـاببـه هـر سـو بــرافـگـنـد زورق بـه آب
ز آگـــاهـــی نـــامـــدار اردشـــیــرسـپــاه انـجــمـن شـد بــران آبــگـیـر
هرانکس که بـد بـابـکی در صطخربــه آگــاهــی شــاه کــردنــد فــخــر
دگــر هــرک از تــخــم دارا بـــدنــدبــه هـر کــشــوری نــامــدارا بــدنــد
چـو آگـاهـی آمـد ز شـاه اردشـیـرز شــادی جــوان شـد دل مـرد پــیـر
هـمـی رفــت مـردم ز دریـا و کــوهبـــه نــزدیــک بـــرنــا گــروهــا گــروه
ز هـر شــهـر فــرزانـه یـی رای زنبـه نزد جـهانـجـوی گـشـت انـجـمـن
زبــان بــرگـشــاد اردشــیـر جــوانکــــه ای نـــامـــداران روشــــن روان
کسـی نیسـت زین نامدار انجـمنز فـــــــرزانــــــه و مـــــــردم رای زن
کـه نـشـنید کـاسـکـنـدر بـدگـمـانچــه کـرد از فــرومـایـگـی در جــهـان
نـیـاکــان مـا را یـکـایـک بــکـشــتبـه بـیدادی آورد گـیـتـی بـه مـشـت
چـو من بـاشـم از تـخـم اسـفندیاربــه مــرز انــدرون اردوان شــهــریــار
سـزد گـرد مـر این را نـخـوانـیم دادوزیـن داســتــان کـس نـگـیـریـم یـاد
چـو بـاشـید بـا مـن بـدین یـارمـنـدنـمـانم بـه کـس نـام و تـخـت بـلـنـد
چه گویید و این را چه پاسخ دهیدکــه پــاســخ بــه آواز فــرخ نــهــیــد
هرانکـس کـه بـود اندر آن انجـمـنز شــمــشــیــر زن مــرد و از رای زن
چـو آواز بـشـنـید بـر پـای خـاسـتهـمــه راز دل بــازگــفــتــنـد راســت
که هرکس که هستیم بـابـک نژادبـه دیـدار و چـهـر تـو گـشـتـیم شـاد
و دیگـر کـه هسـتـیم سـاسـانـیانبــبــنـدیـم کــیـن را کــمـر بــر مـیـان
تن و جان ما سربـسر پیش تستغم و شادمانی بـه کم بـیش تـست
بـه دو گـوهر از هرکـسـی بـرتـریســزد بــر تــو شــاهـی و کـنـداوری
بـه فـرمـان تـو کـوه هـامـون کـنـیمبـه تـیـغ آب دریـا هـمـه خـون کـنـیـم
چـو پـاسـخ بـدان گونه دید اردشیرســرش بــرتــر آمـد ز نـاهـیـد و تــیـر
بــران مـهـتــران آفـریـن گـسـتـریـدبـه دل در ز اندیشـه کـین گـسـتـرید
بـه نـزدیک دریـا یکـی شـارسـتـانپی افگند و شد شارستان کارستان
یـکـی مـوبـدی گـفـت بــا اردشـیـرکـه ای شـاه نـیـک اخـتـر و دلـپــذیـر
سـر شـهـریـاری هـمـی نـو کـنـیبــر پـارس بــایـد کـه بــی خـو کـنـی
ازان پـــس کـــنــی رزم بـــا اردوانکه اخـتـر جـوانسـت و خـسرو جـوان
کـه او از مـلـوک طـوایـف بـه گـنـجفــزونــســت و زو دیــدی آزار و رنــج
چـو بــرداشـتــی گـاه او را ز جـایندارد کسی زین سـپـس بـا تـو پـای
چـو بـشـنـیـد گـردن فـراز اردشـیـرسـخــنـهـای بــایـســتــه و دلـپــذیـر
چـو بــرزد سـر از تـیـغ کـوه آفـتـاببـه سـوی صـطـخـر آمـد از پـیش آب
خــبـــر شــد بـــر بــهــمــن اردواندلـش گــشــت پــردرد و تــیـره روان
نکـرد ایچ بـر تـخـت شـاهی درنگسـپــاهـی بــیـاورد بــا سـاز جــنـگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.