ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکـی نـامـور بــود نـامـش سـبــاکابــا آلــت و لـشــکــر و رای پــاک
کـه در شـهـر جـهـرم بــد او پـادشـاجــهـانـدیـده بــا داد و فــرمــانـروا
مر او را خـجـسـتـه پـسر بـود هفتچو آگه شد از پیش بـهمن بـرفت
ز جــهـرم بــیـامـد ســوی اردشــیـرابـا لشـکـر و کـوس و بـا دار و گیر
چو چشمش به روی سپهبد رسیدز بــاره درآمـد چـنـانـچـون سـزیـد
بــیــامــد دمــان پــای او بـــوس دادز سـاسـانـیـان بـیـشـتـر کـرد یـاد
فـراوان جــهـانـجــوی بــنـواخــتــشبــه زود آمـدن ارج بــشـنـاخـتـش
پـراندیشه شـد نامجـوی از سـبـاکدلش گشت زان پیر پر بیم و باک
بـــه راه انـــدرون نـــیــز آژیـــر بـــودکـه بــا او سـپـاه جـهـانـگـیـر بـود
جــهــانــدیـده بــیـدار دل بــود پــیـربــدانـســت انــدیـشــه اردشــیـر
بـــیــامــد بـــیــاورد اســـتـــا و زنــدچـنـیـن گـفـت کـز کـردگـار بـلـنـد
نـژنـدسـت پــرمـایـه جــان سـبــاکاگـر دل نـدارد ســوی شـاه پــاک
چــو آگـاهـی آمـد ز شــاه اردشـیـرکـه آورد لـشــکــر بــدیـن آبــگـیـر
چـنـان سـیر سـر گـشـتـم از اردوانکـه از پـیـرزن گـشـت مـرد جـوان
مـرا نـیـک پـی مـهـربــان بـنـده دانشــکــیــبــادل و راز دانــنــده دان
چـو بـشـنید زو اردشیر این سـخـنیکـی دیگـر انـدیـشـه افـگـنـد بـن
مــر او را بــه جــای پــدر داشــتــیبــران نـامـدارانـش سـر داشـتـی
دل شـــاه ز انــدیــشـــه آزاد شـــدســـــوی آذر رام خـــــراد شـــــد
نـیـایـش بـسـی کـرد پـیـش خـدایکه بـاشـدش بـر نیکـوی رهنمای
بـــه هــر کـــار پـــیــروزگـــر داردشدرخــت بــزرگــی بــه بــر داردش
وزان جـایـگـه شـد بـه پـرده سـرایعـرض پـیش او رفت بـا کدخـدای
ســــپــــه را درم داد و آبــــاد کـــردز دادار نــیـکــی دهـش یـاد کــرد
چـو شد لشکرش چـون دلاور پـلنگسوی بـهمن اردوان شد به جنگ
چــو گـشـتــنـد نـزدیـک بــا یـکـدگـربــرفــتــنـد گـردان پــرخــاشــخــر
سـپــاه از دو رویـه کـشـیـدنـد صـفهمـه نـیزه و تـیغ هنـدی بـه کـف
چـو شـیـران جـنـگـی بــرآویـخـتـنـدچو جوی روان خون همی ریختـند
بـدین گونه تـا گشـت خـورشـید زردهـوا پــر ز گـرد و زمـیـن پـر ز مـرد
چـو شـد چــادر چـرخ پــیـروزه رنـگسپـاه سـبـاک اندر آمد بـه جـنگ
بـرآمـد یـکـی بـاد و گـردی چـو قـیـربــیـامـد ز قـلـب سـپــاه اردشـیـر
بــیـفـگـنـد زیـشـان فـراوان بــه گـرزکه بـا زور و دل بـود و بـا فـر و بـرز
گــریــزان بـــشــد بـــهــمــن اردوانتـنـش خـسـتـه تـیـر و تـیـره روان
پـس اندر همی تاخت شاه اردشیرابـــا نــالــه بـــوق و بـــاران تــیــر
بـرین هم نشان تـا بـه شهر صطخرکه بـهمن بـدو داشـت آواز و فخـر
ز گـیـتـی چـو بـرخـاسـت آواز شـاهز هر سو بـپیوست بـی مر سپـاه
مــر او را فــراوان نــمــودنــد گــنــجکـجـا بـهمن آگنده بـود آن بـه رنج
درمــهـای آگــنــده را بــرفــشــانــدبـه نیرو شد از پارس لشکر بـراندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.