ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو آگـــاهـــی آمـــد ســـوی اردواندلـش گـشــت پــربــیـم و تــیـره روان
چــنـیـن گـفـت کـیـن راز چــرخ بــلـنـدهـمـی گـفـت بــا مـن خــداونـد پــنـد
هـران بــد کـز انـدیـشــه بــیـرون بــودز بـخشش بـه کوشش گذر چـون بـود
گــمــانــی نــبـــردم کــه از اردشـــیــریـکــی نــامــجــوی آیـد و شــهـرگــیـر
در گـــنــج بـــگـــشـــاد و روزی بـــدادســپــه بــر گــرفــت و بــنــه بــرنـهـاد
ز گــیــل و ز دیــلــم بــیــامــد ســپــاههـمـی گـرد لـشــکـر بــرآمـد بــه مـاه
وزان روی لــشـــکـــر بـــیــاورد شـــاهسـپـاهـی کـه بــر بــاد بــربـسـت راه
ز بـــس نــالـــه بـــوق و بـــا کـــرنــایتـــرنــگـــیــدن زنــگ و هــنــدی درای
مـیـان دو لــشــکــر دو پــرتــاب مــانـدبــه خـاک انـدرون مـار بـی تـاب مـانـد
خـروشـان سـپــاه و درفـشـان درفـشسـرافـشـان دل از تـیـغـهـای بـنـفـش
چـهل روز زین سـان همـی جـنگ بـودبــران زیـردسـتــان جـهـان تــنـگ بــود
ز هـرگـونـه یـی تــنـگ شـد خـوردنـیهــمـــان تـــنـــگ شـــد راه آوردنـــی
ز بس کشته شد روی هامون چو کوهبــشـد خـسـتـه از زنـدگـانـی سـتــوه
ســرانــجــام ابـــری بـــرآمــد ســیــاهبــشــد کـوشـش و رزم را دســتــگـاه
یـکــی بــاد بــرخــاســت از انـجــمــندل جــنـگـیـان گـشـت زان پــرشـکـن
بـــتــوفــیــد کــوه و بــلــرزیــد دشــتخـروشـش هـمـی از هـوا بـرگـذشـت
بـــتـــرســـیــد زان لـــشـــکـــر اردوانشـدنـد انـدرین یک سـخـن هـم زبـان
کــه ایـن کــار بــر اردوان ایــزدیـســتبـدین لـشـکـر اکـنون بـبـاید گـریسـت
بــه روزی کـجــا ســخــت شـد کـارزارهـمـه خــواسـتــنـد آنـگـهـی زیـنـهـار
بـــیــامــد ز قــلــب ســپــاه اردشــیــرچـکـاچــاک بــرخـاسـت و بــاران تــیـر
گـــرفـــتــــار شـــد در مـــیـــان اردوانبـــداد از پـــی تـــاج شـــیــریــن روان
بـــه دســت یــکــی مــرد خـــراد نــامچــو بــگـرفـت بــردش گـرفـتــه لـگـام
بـه پـیـش جـهـانـجـوی بــردش اسـیـرز دور اردوان را بــــدیــــد اردشــــیــــر
فــــرود آمــــد از بـــــاره شــــاه اردوانتــنــش خــســتــه تــیـر و تــیـره روان
بــه دژخــیـم فــرمــود شــاه اردشــیـرکــه رو دشــمــن پــادشــا را بــگــیــر
بــه خـنـجـر مـیـانـش بـه دو نـیـم کـندل بـــدســگــالــان پــر از بــیــم کــن
بـــیــامــد دژآگـــاه و فـــرمــان گــزیــدشــد آن نــامــدار از جــهـان نــاپــدیـد
چــنـیـن اسـت کـردار ایـن چــرخ پــیـرچـــه بـــا اردوان و چــه بـــا اردشــیــر
اگـــر تـــا ســـتـــاره بـــرآرد بـــلـــنـــدســپــارد هـم آخــر بــه خــاک نــژنــد
دو فـــرزنــد او هــم گــرفـــتـــار شـــدبـــرو تـــخـــمــه آرشــی خـــوار شــد
مـر آن هـر دو را پــای کــرده بــه بــنـدبــه زنــدان فــرســتــاد شــاه بــلــنـد
دو بـــدمــهــر از رزم بـــگــریــخــتــنــدبـــه دام بـــلـــا در نــیــاویــخـــتـــنـــد
بــرفــتــنـد گـریـان بــه هـنـدوســتــانسـزد گـر کـنی زین سـخـن داسـتـان
هـمــه رزمــگــه پــر ســتــام و کــمــرپــر از آلــت و لــشــکــر و ســیـم و زر
بـــفـــرمــود تـــا گــرد کــردنــد شـــاهبـبـخـشـید زان پـس هـمـه بـر سـپـاه
بــرفــت از مــیــان بــزرگــان ســبــاکتــــن اردوان را ز خــــون کـــرد پــــاک
خـروشـان بـشـسـتـش ز خـاک نـبــردبـر آیـیـن شـاهـان یـکـی دخـمـه کـرد
بــه دیـبــا بــپــوشـیـد خـسـتـه بــرشز کــافــور کـرد افــســری بــر ســرش
بــه پـیـمـود آن خـاک کـاخـش بـه پـیز لشکر هران کس که شد سوی ری
وزان پـــس بـــیــامـــد بـــر اردشـــیــرچـنـین گـفـت کـای شـاه دانـش پـذیر
تــو فــرمــان بــر و دخــتــر او بـــخــواهکـه بــا فـر و بـرزسـت و بـا تـاج و گـاه
بـه دسـت آیـدت افـسـر و تـاج و گـنـجکــجــا اردوان گــرد کــرد آن بـــه رنــج
ازو پــنـد بــشـنـیـد و گـفـتــا رواســتهـم انـدر زمـان دخـتــر او بــخـواسـت
بــه ایـوان او بــد هـمــی یـک دو مــاهتــوانـگـر ســپــهـبــد تــوانـگـر سـپــاه
ســوی پــارس آمــد ز ری نــامــجــویبـــرآســـوده از رزم وز گــفــت وگــوی
یـکـی شـارسـتـان کـرد پـر کـاخ و بـاغبــدو انـدرون چـشـمـه و دشـت و راغ
کـه اکــنـون گـرانـمـایـه دهـقــان پــیـرهــمــی خــوانــدش خــوره اردشــیــر
یکـی چـشـمـه بـد بـی کـران انـدرویفـــراوان ازو رود بـــگــشـــاد و جـــوی
بـــرآورد زان چـــشــمــه آتـــشـــکــدهبــدو تـازه شـد مـهـر و جـشـن سـده
بــه گـرد انـدرش بــاغ و مـیـدان و کـاخبــــرآورده شــــد جــــایـــگـــاه فــــراخ
چــو شــد شــاه بــا دانـش و فـر و زورهـمـی خـوانـدش مـرزبـان شـهـر گـور
بـه گـرد انـدرش روسـتـاهـا بـسـاخـتچـو آبـاد کـردش کـس انـدر نشـاخـت
بــه جــایـی یــکــی ژرف دریــا بــدیــدهـمـی کـوه بـایـسـت پـیشـش بـریـد
بـــبـــردنــد مــیــتــیــن و مــردان کــاروزان کــوه بـــبـــریــد صــد جــویــبـــار
هـمــی رانــد از کــوه تــا شــهـر گــورشد آن شارستـان پـر سرای و ستـورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.