ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـپـاهـی ز اصـطـخـر بـی مـر بــبــردبــشـد سـاخــتــه تــا کـنـد رزم کـرد
بـه نیکـی ز یزدان همی جـسـت مـزدکـه ریـزد بــر آن بـوم و بــر خـون دزد
چـو شـاه اردشـیـر انـدرآمـد بـه تـنـگپـذیره شـدش کرد بـی مر بـه جـنگ
یـکـی کـار بــدخــوار دشــوار گـشــتابــا کـرد کـشـور هـمـه یـار گـشــت
یـکـی لـشــکــری کـرد بــد پــارســیفـزونـتــر ز گـردان او یـک بــه ســی
یــکــی روز تــا شــب بــرآویــخــتــنــدســپــاه جــهـانــدار بــگــریـخــتــنــد
ز بس کشته و خسته بر دشت جنگشــد آوردگـه را هـمـه جــای تــنـگ
جــز از شــاه بــا خــوارمــایـه ســپــاهنــبـــد نــامـــداران بـــدان رزمــگـــاه
ز خــورشــیـد تــابــان وز گـرد و خــاکزبـانها شـد از تـشـنگی چـاک چـاک
هـم انــگــه درفــشــی بــرآورد شــبکه بنشاند آن جنگ و جوش و جلب
یـکـی آتــشــی دیـد بــر ســوی کــوهبـــیــامــد جــهــانــدار بـــا آن گــروه
ســـوی آتــــش آورد روی ا ردشـــیـــرهـمــان انـدکــی مــرد بــرنـا و پــیـر
چـو تــنـگ انـدر آمـد شـبــانـان بــدیـدبـران مـیـش و بـز پـاسـبـانـان بـدیـد
فــرود آمــد از بـــاره شــاه و ســپـــاهدهـــانـــش پــــر از خـــاک آوردگـــاه
ازیشـان سـبـک اردشیر آب خـواسـتهـم انـگـه بــبـردنـد بــا آب مـاسـت
بــیـاسـود و لـخـتــی چــریـد آنـچ دیـدشب تـیره خفتـان بـه سر بـر کشید
ز خـفـتـان شـایـسـتـه بــد بـسـتـرشبـه بـالـین نـهـاد آن کـیی مـغـفـرش
ســـپـــیــده چـــو بـــرزد ز دریـــای آبســر شــاه ایــران بــرآمــد ز خــواب
بــیـامـد بــه بــالــیـن او ســرشــبــانکـه پــدرام بــاد از تــو روز و شـبــان
چــه آمـد کــه ایـن جــای راه تــو بــودکـه نـه در خــور خــوابــگـاه تــو بــود
بــپــرسـیـد زان سـرشـبــان راه شـاهکــز ایــدر کـــجـــا یــابـــم آرامــگــاه
چــنـیـن داد پــاســخ کــه آبــاد جــاینـیـابــی مـگــر بــاشــدت رهـنـمـای
از ایــدر کــنــون چـــار فــرســنــگ راهچــو رفــتــی پـــدیــد آیــد آرامــگــاه
وزان روی پــیـوسـتــه شـد ده بــه دهبـــه ده در یــکــی نــامــبـــردار مــه
چـو بـشـنـید زان سـرشـبـان اردشـیربــبــرد از رمــه راهــبــر چــنــد پــیـر
ســپــهــبـــد ز کــوه انــدر آمــد بـــدهازان ده سـبــک پــیـش او رفـت مـه
ســواران فــرســـتـــاد بـــرنــا و پـــیــرازان شـــهــر تـــا خـــوره اردشـــیــر
ســپــه را چــو آگــاهـی آمــد ز شــاههــمــه شــاددل بــرگــرفــتــنــد راه
بــه کــردان فــرســتــاده کــارآگــهــانکـجــا کــار ایـشــان بــجــویـد نـهـان
بـــرفـــتـــنــد پـــویــان و بـــازآمـــدنــدبــــر شــــاه ایـــران فـــراز آمـــدنـــد
کـه ایشـان هـمـه نـامـجـوینـد و شـادنـدارد کــســی بــر دل از شــاه یـاد
بــرآنـنــد کــانـدر صــطــخــر اردشــیـرکهن گشت و شد بـخت بـرناش پـیر
چـو بـشنید شاه این سخن شاد شدگـذشـتـه سـخـن بـر دلش بـاد شـد
گــزیــن کــرد ازان لــشـــکــر نــامــدارســواران شـمـشـیـرزن ســی هـزار
کــمــانــدار بــا تــیـر و تــرکــش هــزاربــیـاورد بــا خــویـشــتــن شــهـریـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.