ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ببین این شگفتی که دهقان چه گفتبـدانگـه کـه بـگـشـاد راز از نهفـت
بــه شـهـر کـجـاران بــه دریـای پــارسچـه گـوید ز بـالـا و پـهـنـای پـارس
یکـی شـهـر بـد تـنـگ و مـردم بـسـیز کوشش بـدی خـوردن هر کسی
بـــدان شــهــر دخــتـــر فــراوان بـــدیکـه بــی کـام جـویـنـده نـان بــدی
بـــه یــک روی نــزدیــک او بـــود کـــوهشـدندی همـه دخـتـران همـگـروه
ازان هر یکـی پـنـبـه بـردی بـه سـنـگیـکـی دوکـدانـی ز چــوب خــدنـگ
بــه دروازه دخــتــر شــدی هـمــگــروهخـرامـان ازین شـهر تـا پـیش کـوه
بــرآمــیـخــتــنــدی خــورشــهــا بــهـمنبـودی به خورد اندرون بیش و کم
نرفتـی سخـن گفتـن از خـواب و خـوردازان پـنـبـه شـان بـود ننگ و نـبـرد
شـدنـدی شـبـانـگـه سـوی خـانـه بـازشـده پـنبـه شـان ریسـمـان طـراز
بــدان شـهـر بــی چــیـز و خــرم نـهـادیـکــی مــرد بــد نـام او هـفــتــواد
بــریـن گــونـه بــر نـام او از چــه رفــتازیــراک او را پــســر بــود هــفــت
گـرامـی یـکـی دخـتــرش بــود و بــسکه نشمردی او دختران را به کس
چــنـان بــد کـه روزی هـمـه هـمـگـروهنشـسـتـنـد بـا دوک در پـیش کـوه
بــرآمــیـخــتــنــد آن کــجــا داشــتــنـدبـه گـاه خـورش دوک بـگـذاشـتـند
چـنـان بـد کـه ایـن دخـتـر نـیـک بـخـتیکـی سـیب افـگنده بـاد از درخـت
بــه ره بــر بــدیـد و سـبــک بــرگـرفـتز من بـشنو این داسـتـان شـگفت
چـــو آن خــوب رخ مــیــوه انــدرگــزیــدیـکــی در مـیـان کــرم آگـنـده دیـد
بـه انـگـشـت زان سـیـب بــرداشـتـشبــدان دوکـدان نـرم بــگـذاشـتــش
چـو بـرداشـت زان دوکدان پـنبـه گفـتبـه نـام خـداونـد بـی یـار و جـفـت
مــن امــروز بـــر اخــتــر کــرم ســیــببـه رشـتـن نـمـایم شـمـا را نهیب
همـه دخـتـران شـاد و خـنـدان شـدنـدگـشـاده رخ و سـیم دنـدان شـدند
دو چندان که رشتـی بـه روزی بـرشتشمارش همی بـر زمین بـرنوشت
وزانـــجـــا بـــیـــامـــد بـــه کـــردار دودبـه مادر نمود آن کـجـا رشـتـه بـود
بـــرو آفـــریــن کـــرد مــادر بـــه مــهــرکه بـرخوردی از مادر ای خوب چهر
بـه شـبـگـیر چـون ریسـمـان بـرشـمرددو چـنـدانـک هـر بــار بـردی بـبـرد
چـو آمـد بــدان چــاره جــوی انـجــمـنبـه رشتـن نهاده دل و گوش و تـن
چــنـیـن گــفــت بــا نــامــور دخــتــرانکـه ای مـاه رویـان و نـیک اخـتـران
مــن از اخـــتـــر کــرم چـــنــدان طــرازبــریـســم کــه نــیـزم نـیـایـد نـیـاز
بـه رشـت آنـکـجـا بـرده بـد پـیش ازینبـه کـار آمدی گـر بـدی بـیش ازین
سـوی خـانه بـرد آن طـرازی که رشـتدل مام او شـد چـو خـرم بـهشـت
هـمـی لـخـتـکـی سـیـب هـر بــامـدادپــری روی دخــتــر بــران کــرم داد
ازان پــنــبــه هــرچــنــد کــردی فــزونبـرشـتـی همی دخـتـر پـرفـسـون
چــنــان بـــد کــه یــک روز مــام و پــدربــگــفــتــنــد بــا دخــتــر پــرهـنــر
کـه چـنـدیـن بــریـسـی مـگـر بــا پـریگرفتـستـی ای پـاک تـن خـواهری
سـبـک سـیم تـن پـیـش مـادر بـگـفـتازان سـیب و آن کرمک اندر نهفـت
هـمــان کــرم فــرخ بــدیـشــان نـمــودزن و شــوی را روشــنـایـی فــزود
بـه فـالـی گـرفـت آن سـخـن هـفـتـوادز کــاری نـکــردی بــه دل نـیـز یـاد
چــنــیــن تــا بـــرآمــد بـــریــن روزگــارفــروزنـده تــر گـشــت هـر روز کـار
مـگـر ز اخــتــر کـرم گـفـتــی ســخــنبـــرو نــو شـــدی روزگــار کـــهــن
مــر ایـن کــرم را خــوار نـگــذاشــتــنـدبـخـوردنش نیکـو همـی داشـتـنـد
تــن آور شــد آن کــرم و نـیـرو گـرفــتسـر و پـشـت او رنگ نیکـو گرفـت
هـمـی تــنـگ شـد دوکـدان بــر تـنـشچـو مشک سیه گشت پـیراهنش
بــه مـشــک انـدرون پــیـکـر زعــفــرانبــرو پــشــت او از کــران تــا کـران
یـکـی پــاک صــنـدوق کــردش ســیـاهبــدو انـدرون ســاخــتــه جــایـگـاه
چـنـان شـد کـه در شـهر بـی هفـتـوادنگفتی سخن کس بـه بـیداد و داد
فــــراز آمــــدش ارج و آزرم و چـــــیــــزتـوانـگـر شـد آن هفـت فـرزنـد نـیز
یـکــی مــیــر بــد انــدر آن شــهــراویسـرافـراز بـا لشـکـر و رنگ و بـوی
بــهـانـه هـمـی سـاخـت بــر هـفـتـوادکــه دیـنــار بــســتــانـد از بــدنـژاد
ازان آگـــهــی مــرد شـــد در نــهــیــببـیـامـد ازان شـهـر دل بـا شـکـیب
هـمـان هـفــت فــرزنـد پــیـش انـدرونپــر از درد دل دیـدگـان پــر ز خــون
ز هـر سـو بـرانـگـیـخـت بـانـگ و نـفـیربــرو انـجـمـن گـشـت بــرنـا و پـیـر
هــرانــجــا کــه بــایــســت دیــنــار دادبــه کـنـداوران چــیـز بــســیـار داد
یـکـی لـشـکـری شــد بــر او انـجــمـنهـمــه نـامــداران شــمــشــیـرزن
هـمــه یـکــســره پــیـش فــرزنــد اویبـرفـتـنـد و گـشـتـنـد پـیـکـارجـویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.