ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز شــهــر کــجــاران بـــرآمــد نــفــیــربــرفــتــنــد بــا نــیــزه و تــیـغ و تــیــر
هـیـم رفـت پــیـش انـدرون هـفـتــوادبــه جــنـگ انــدرون داد مــردی بــداد
همـه شـهر بـگـرفـت و او را بـکـشـتبـسی گوهر و گنجش آمد بـه مشت
بــه نــزدیــک او مــردم انــبـــوه شــدز شــهـر کـجــاران ســوی کـوه شــد
یــکــی دژ بـــکــرد از بـــر تــیــغ کــوهشـد آن شـهـر بـا او هـمـه هـمـگـروه
نـــهـــاد انـــدران دژ دری آهـــنـــیـــنهـم آرامــگــه بــود هـم جــای کــیـن
یکـی چـشـمـه یی بـود بـر کـوهسـارز تـــخــت انــدرآمــد مــیــان حـــصــار
یــکــی بــاره یــی کــرد گــردانــدرشکـه بــیـنـا بــه دیـده نـدیـدی ســرش
چـو آن کـرم را گـشـت صـنـدوق تـنگیـکـی حـوض کـردنـد بــر کـوه سـنـگ
چو ساروج و سنگ از هوا گشت گرمنـــهــادنـــد کـــرم انـــدرو نـــرم نـــرم
چــنــان بــد کــه دارنـده هـر بــامــدادبـــرفـــتـــی دوان از بـــر هـــفـــتـــواد
گـزیدی بـه رنـجـش عـلـف سـاخـتـیتـــن آگــنــده کــرم آن پـــرداخـــتـــی
بــر آمــد بــریـن کــار بــر پــنـج ســالچـو پـیلی شد آن کرم بـا شـاخ و یال
چـو یک چـنـد بـگـذشـت بـر هـفـتـوادبــــر آواز آن کـــرم کـــرمـــان نـــهـــاد
هـمــان دخــت خــرم نــگــهـدار کــرمپـدر گـشـتـه جـنـگـی سـپـهـدار کـرم
بـــیــاراســـتـــنـــدش وزیــر و دبـــیــربه رنجش بدی خوردن و شهد و شیر
ســپــهــبـــد بــدی بــر دژ هــفــتــوادهــمــان پــرســش کــار بــیـداد و داد
ســپــاهـی و دسـتــور و ســالـار بــارهـران چــیـز کـایـد شـهـان را بــه کـار
هـمـه هـرچ بــایـســتــش آراسـتــنـدچـنـانـچـون شـهـان را بــپــیـراسـتـنـد
بـه کـشـور پـراگـنـده شـد لـشـکـرشهـمـه گـشــت آراســتــه کـشــورش
ز دریـای چـیـن تـا بـه کـرمـان رسـیـدهـمـه روی کـشـور سـپـه گـسـتـریـد
پــســر هـفــت بــا تــیـغ زن ده هــزارهـــمـــان گـــنـــج بــــا آلـــت کـــارزار
هران پـادشـا کـو کـشـیدی بـه جـنگچـو رفـتـی سـپـاهـش بـر کـرم تـنـگ
شـکـسـتـه شـدی لشـکـری کـامدیچــو آواز ایــن داســتــان بـــشــنــدی
چـــنــان شــد دژ نــامــور هــفــتـــوادکـه گـردش نـیـارسـت جــنـبــیـد بــاد
همـی گـشـت هر روز بـرتـرش بـخـتیکی خـویشتـن را بـیاراسـت سـخـت
هــمــی خــوانــدنــدی ورا شــهــریـارســـر مـــرد بــــخـــرد ازو در خـــمـــار
سـپـهـبــد کـه بـودی بـه مـرز انـدرونبـه یک چـنـگ در جـنگ کـردش زبـون
نـتـابـیـد بــا او کـسـی بــر بـه جـنـگبــرآمــد بــریـن نــیـز چــنــدی درنــگ
حـصـاری شـدش پـر ز گـنـج و سـپـاهنـــدیـــدی بـــران بــــاره بـــر بـــاد راهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.