ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو آگـه شــد از هـفـتــواد اردشــیـرنــبــود آن ســخــنــهــا ورا دلــپــذیـر
ســپــهـبــد فــرســتــاد نــزدیـک اویسـپـاهـی بــلـنـد اخـتـر و رزمـجـوی
چــو آگـاه شـد زان سـخــن هـفـتــوادازیـشــان بــه دل در نــیـامــدش یـاد
کــمـیـنـگــاه کــرد انـدران کــنـج کــوهبــیـامـد ســوی رزم خــود بــا گــروه
چـو لـشـکـر سـراسـر بــرآشـوفـتــنـدبـه گـرز و تـبـرزیـن هـمـی کـوفـتـنـد
ســپـــاه انــدرآمــد ز جــای کــمــیــنســیـه شــد بــران نـامـداران زمـیـن
کـسـی بـازنشـنـاخـت از پـای دسـتتو گفتی زمین دست ایشان ببست
ز کشتـه چـنان شد در و دشت و کوهکـه پـیروزگر شـد ز کـشـتـن سـتـوه
هـرانـکـس کـه بــد زنـده زان رزمـگـاهســبــک بــاز رفـتــنـد نـزدیـک شــاه
چـــو آگــاه شـــد نــامــدار اردشـــیــرازان کـشــتــن و غــارت و دار و گـیـر
غمی گشت و لشکر همی باز خواندبـه زودی سـلـیـح و درم بــرفـشـانـد
بــه تــنـدی بــیـامـد سـوی هـفـتــوادبــه گــردون بـــرآمــد ســر بـــدنــژاد
بــیـاورد گــنــج و ســلــیـح از حــصــاربــرو خــوار شــد لــشــکــر و کــارزار
جـــدا بـــود ازو دور مــهــتـــر پـــســرچـــــو آگــــاه شـــــد او ز رزم پـــــدر
بــــرآمـــد ز آرام وز خــــورد و خــــواببـه کـشـتـی بـیـامـد بــریـن روی آب
جــهـانــجــوی را نــام شــاهـوی بــودیـکـی مـرد بــدسـاز و بــدگـوی بــود
ز کــشــتــی بــیـامــد بــر هــفــتــواددل هـفـتـواد از پــسـر گـشـت شـاد
بـیـاراسـت بـر مـیمـنـه جـای خـویـشسـپـهبـد بـد و لـشـکـر آرای خـویش
دو لـشــکـر بــشــد هـر دو آراســتــهپـر از کـینـه سـر گـنـج پـر خـواسـتـه
بــدیـشــان نـگـه کـرد شــاه اردشـیـردل مــرد بـــرنــا شــد از رنــج پـــیــر
سـپـه بــرکـشـیـد از دو رویـه دو صـفز خورشید و شمشیر بـرخاست تـف
چــو آواز کـوس آمـد از پــشــت پــیـلهمی مرد بـیهوش گشت از دو میل
بــــرآمــــد خــــروشــــیـــدن گــــاودمجـهان پـر شـد از بـانـگ رویینـه خـم
زمـین جـنب جـنبـان شـد از میخ نعـلهـوا از درفـش ســران گـشـت لـعـل
از آواز گــــوپـــــال وز تـــــرگ و خــــودهــمــی داد گــردون زمــیــن را درود
تـــگ بـــادپـــایــان زمــیــن را کـــنــاندر و دشـت شـد پـر سـر بــی تـنـان
بــرآن گـونـه شــد لـشــکـر هـفـتــوادکـه گـفـتــی بــجـنـبــیـد دریـا ز بــاد
بــیـابــان چـنـان شـد ز هـر دو سـپـاهکه بـر مور و بـر پـشـه شـد تـنگ راه
بــریـن گــونـه تــا روز بــرگــشــت زردبــــــرآورد شـــــب چـــــادر لـــــاژورد
ز هـر سـو سـپـه بـاز خـوانـد اردشـیـرپــس پــشــت او بــد یـکــی آبــگـیـر
چــو دریـای زنـگــارگـون شــد ســیـاهطــلــایـه بــیـامــد ز هــر دو ســپــاه
خــورش تــنـگ بــد لـشــکــر شــاه راکـه بــدخــواه او بــســتــه بــد راه راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.