ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پـراندیشه بـود آن شـب از کرم شـاهچـو بـنـشـسـت خـورشـیـد بـر جـایگـاه
ســپــه بـــرگــرفــت از لــب آبــگــیــرســـوی پـــارس آمــد دمــان اردشــیــر
پــس لــشــکــر او بــیــامــد ســپــاهز هــر ســو گــرفــتـــنــد بـــر شــاه راه
بـکـشـتـنـد هـرکـس کـه بــد نـامـدارهـمــی تــاخــتــنــد از پــس شــهـریـار
خروش آمد از پـس که ای بـخت کرمکـه رخـشـنـده بـادا سـر از تـخـت کـرم
همی هرکسی گفت کاینت شگفتکــزیـن هـرکــس انـدازه بــایـد گــرفــت
بــیــامــد گــریـزان و دل پــر نــهــیـبهـمـی تــاخــت انـدر فــراز و نـشــیـب
یـکـی شـارسـتـان دیـد جـایی بـزرگازان ســو بــرانـدنـد گــردان چــو گــرگ
چـو تـنـگ انـدر آمـد یکـی خـانـه دیـدبــه در بــر دو بــرنــای بــیـگــانــه دیــد
بـــبــودنــد بــر در زمــانــی بــه پــایبــپــرســیــد زو ایــن دو پــاکــیــزه رای
کـه بـیـگـه چـنـین از کـجـا رفـتـه ایـدکــه بــا گــرد راهــیـد و آشــفــتــه ایـد
بـدو گفـت زین سـو گذشـت اردشـیرازو بـــاز مــانــدیــم بـــر خــیــره خــیــر
کـه بــگـریـخــت از کـرم وز هـفــتــوادوزان بـــی هــنــر لــشـــکـــر بـــدنــژاد
بــجــسـتــنـد از جــای هـر دو جــوانپـــر از درد گــشــتـــنــد و تـــیــره روان
فــرود آوریــدنــدش از پـــشــت زیــنبـــران مــهــتـــران خــوانــدنــد آفــریــن
یـکــی جــای خــرم بــپــیـراســتــنـدپــســنــدیـده خــوانـی بــیـاراســتــنــد
نشـسـتـند بـا شـاه گردان بـه خـوانپــرســتــش گــرفــتــنــد هـر دو جــوان
بـــه آواز گــفــتــنــد کــای ســرفــرازغـــم و شـــادمـــانــی نـــمـــانـــد دراز
نـگــه کــن کــه ضــحــاک بــیـدادگــرچـه آورد زان تــخـت شـاهـی بــه سـر
هـم افـراسـیـاب آن بــدانـدیـش مـردکـــزو بـــد دل شـــهـــریـــاران بـــه درد
ســکــنــدر کــه آمــد بــریــن روزگــاربـکـشـت آنـک بــد در جـهـان شـهـریـار
بـرفـتـنـد و زیـشـان بـجـز نـام زشـتنــمــانــد و نــیـابــنــد خــرم بــهـشــت
نـمــانـد هـمــیـن نـیـز بــر هـفــتــوادبــپــیــچــد بــه فــرجــام ایــن بــدنــژاد
ز گــفــتـــار ایــشــان دل شــهــریــارچـنـان تــازه شـد چـون گـل انـدر بــهـار
خــوش آمــدش گــفــتــار آن دلــنـوازبــــکـــرد آشــــکـــارا و بــــنـــمـــود راز
کـه فـرزنـد ســاسـان مـنـم اردشـیـریــکـــی پـــنــد بـــایــد مــرا دلــپـــذیــر
چـه سـازیـم بــا کـرم و بــا هـفـتــوادکــه نـام و نـژادش بــه گــیـتــی مـبــاد
سـپــهـبــدار ایـران چــو بــگـشـاد رازجـــوانـــانــش بـــردنــد هــر دو نــمـــاز
بــگـفـتــنـد هـر دو کـه نـوشـه بــدیهــمــیــشــه ز تـــو دور دســت بـــدی
تـن و جـان مـا پــیـش تـو بــنـده بــادهــمــیــشــه روان تــو پـــایــنــده بـــاد
سـخـنها کـه پـرسـیدی از ما درسـتبــگـویـیـم تــا چــاره سـازی نـخــسـت
تــو در جـنـگ بــا کـرم و بــا هـفـتـوادبــســنـده نـه ای گــر نــپــیـچــی ز داد
یــکــی جــای دارنــد بــر تــیــغ کــوهبـــدو انــدرون کـــرم و گـــنــج و گـــروه
بـه پـیش اندرون شهر و دریا بـپـشتدژی بـــر ســر کــوه و راهــی درشــت
هـمـان کـرم کـز مـغــز آهـرمـنـســتجــهـان آفــریـنـنــده را دشــمــنـســت
همـی کـرم خـوانی بـه چـرم انـدرونیـکـی دیـو جــنـگـیـسـت ریـزنـده خـون
سـخـنـهـا چـو بــشـنـیـد زو اردشـیـرهــمــه مــهــر جــویــنــده و دلــپـــذیــر
بـدیشـان چـنین گفت کآری رواسـتبـد و نـیـک ایـشـان مـرا بـا شـمـاسـت
جـــوانــان ورا پـــاســخ آراســـتـــنــددل هــوشــمــنــدش بــپــیـراســتــنــد
کـه مـا بـنـدگـانـیم پـیـشـت بـه پـایهـمـیـشــه بــه نـیـکـی تــرا رهـنـمـای
ز گـفـتـار ایشـان دلش گـشـت شـادهــمــی رفــت پـــیــروز و دل پـــر ز داد
چـو بـرداشـت زانـجـا جـهـانـدار شـاهجـــوانــان بـــرفـــتـــنــد بـــا او بـــه راه
هـمـی رفــت روشــن دل و یـادگــیـرســــرافــــراز تــــا خــــوره اردشــــیــــر
چـو بـر شـاه بـر شـد سـپـاه انجـمـنبـــــــزرگــــــان فــــــرزانــــــه و رای زن
بــرآســود یـک چــنـد و روزی بــه دادبـــیــامـــد ســـوی مــهــرک نــوش زاد
چـو مهرک بـیارسـت رفتـن بـه جـنگجـهـان کـرد بـر خـویـشـتـن تـار و تـنـگ
بــه جـهـرم چـو نـزدیـک شـد پـادشـانــهــان گــشــت زو مــهـرک بــی وفــا
دل پـــادشـــا پـــر ز پـــیــکـــار شـــدهــمــی بـــود تـــا او گــرفـــتـــار شـــد
بـه شـمـشـیـر هـنـدی بـزد گـردنـشبــه آتـش در انـداخـت بــی سـر تـنـش
هرانکس کزان تـخـمه آمد بـه مشـتبـه خـنـجـر هم انـدر زمـانـش بـکـشـت
مگـر دخـتـری کـان نهان گشـت زویهمه شهر ازو گشت پر جست و جویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.