ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان جـایـگـه شـد سـوی جـنـگ کـرمسـپـاهـش همـی کـرد آهنـگ کـرم
بــــیـــاورد لـــشـــکـــر ده و دو هـــزارجـــهــانــدیــده و کــارکــرده ســوار
پـراگـنـده لـشـکـر چـو شـد هـمـگـروهبـــیــاوردشــان تــا مــیــان دو کــوه
یـکــی مــرد بــد نــام او شــهــرگــیـرخــردمـنـد ســالــار شــاه اردشــیـر
چـنـیـن گـفـت پـس شـاه بـا پـهـلـوانکـه ایـدر هـمـی بـاش روشـن روان
شــب و روز کــرده طــلـایـه بــه پــایســواران بـــا دانــش و رهــنــمــای
هـمـان دیـده بـان دار و هـم پـاسـبـاننـگـهـبــان لـشـکـر بـه روز و شـبـان
مـن اکــنـون بــســازم یـکـی کـیـمـیـاچــو اســفــنــدیـار آنــک بــودم نـیـا
اگــر دیــده بـــان دود بــیــنــد بــه روزشب آتـش چو خورشید گیتـی فروز
بــدانــیـد کــامــد بــه ســر کــار کــرمگــذشــت اخــتــر و روز بــازار کــرم
گـزیـن کـرد زان مـهـتــران هـفـت مـرددلـــیـــران و شـــیـــران روز نـــبـــرد
هـرآنــکــس کــه بــودی هـم آواز اوینــگــفــتــی بــه بـــاد هــوا راز اوی
بــســی گـوهـر از گـنـج بــگـزیـد نـیـزز دیـبــا و دیـنــار و هـرگــونـه چــیـز
بــه چــشـم خـرد چــیـز نـاچــیـز کـرددو صـنـدوق پــر سـرب و ارزیـز کـرد
یــکــی دیـگ رویـیـن بــه بــار انــدرونکـه اسـتـاد بــود او بــه کـار انـدرون
چـو از بـردنـی جـامـه ها کـرد راسـتز سـالـار آخـر خـری ده بــخـواسـت
چـو خـربــنـدگـان جـامـه هـای گـلـیـمبـپـوشـید و بـارش همـه زر و سـیم
هـمـی شـد خـلـیـده دل و راه جــویز لـشــگــر ســوی دژ نـهـادنـد روی
هــمــان روســتــایـی دو مــرد جــوانکـــه بـــودنــد روزی ورا مـــیــزبـــان
از آن انـجــمـن بــرد بــا خــویـشــتــنکه هم دوست بـودند و هم رای زن
هــمــی رفـــت هــمـــراه آن کـــاروانبــه رســم یــکــی مــرد بــازارگــان
چـــو از راه نـــزدیــکـــی دژ رســـیـــددژ و بــــاره و شــــهـــر از دور دیـــد
پــرســتــنـده کـرم بــد شـســت مـردنـپــرداخــتــنـدی کــس از کــارکــرد
نــگــه کــرد یـک تــن بــه آواز گــفــتکه صـندوق را چـیسـت اندر نهفـت
چــنــیـن داد پــاســخ بــدو شــهـریـارکـه هـرگـونـه یی چـیـز دارم بـه بـار
ز پـــیــرایــه و جـــامــه و ســیــم و زرز دیـــنـــار و دیـــبـــا و در و گـــهـــر
بـــه بـــازارگـــانـــی خـــراســـانـــیــمبــه رنـج انـدرون بــی تـن آسـانـیـم
بـسـی خـواسـتـه کردم از بـخـت کرمکـنـون آمـدم شـاد تــا تــخــت کـرم
اگـر بــر پــرســتــش فـزایـم رواســتکه از بخت او کار من گشت راست
پـــرســـتـــنــده کــرم بـــگــشـــاد رازهــم انــگــه در دژ گــشــادنــد بــاز
چـــو آن بـــار او رانـــد انــدر حـــصـــاربـــیــاراســـت کـــار از در نـــامـــدار
ســـر بـــار بـــگــشـــاد زود اردشــیــربـبـخـشـیـد چـیزی کـه بـد زو گـزیـر
یـکـی سـفـره پــیـش پــرسـتـنـدگـانبـگستـرد و بـرخاست چـون بـندگان
ز صـنـدوق بــگـشــاد و بــنـد و کـلـیـدبــرآورد و بــرداشــت جــام نــبــیــد
هرانکـس کـه زی کـرم بـردی خـورشز شــیـر و بــرنــج آنـچ بــد پــرورش
بـــپــیــچــیــد گــردن ز جــام نــبـــیــدکه نوبـت بـدش جـای مستـی ندید
چـو بـشـنید بـر پـای جـسـت اردشـیرکه بـا من فراوان بـرنجـسـت و شیر
بـه دسـتـوری سـرپـرسـتـان سـه روزمــر او را بــخــوردن مــنـم دلــفــروز
مـگـر مـن شـوم در جـهان شـهره ییمـرا بــاشـد از اخـتـرش بــهـره یـی
شـمـا مـی گـسـارید بـا مـن سـه روزچـهـارم چـو خـورشـید گـیتـی فـروز
بــرآیــد یـکــی کــلــبــه ســازم فــراخســر طــاق بـــرتــر ز ایــوان و کــاخ
فــروشــنــده ام هــم خــریــدارجــویفـــزایـــد مـــرا نـــزد کـــرم آبـــروی
بــرآمــد هـمــه کــام او زیـن ســخــنبــگـفـتـنـد کـو را پـرسـتـش تـو کـن
بـــرآورد خــربــنــده هــرگــونــه رنــگپرستنده بنشست بـا می به چنگ
بـخـوردند می چـند و مسـتـان شـدندپـرسـتـندگان می پـرسـتـان شـدند
چو از جام می سست شدشان زبانبــیــامــد جــهــانــدار بــا مــیـزبــان
بــــیـــاورد ارزیـــز و رویـــیـــن لـــویـــدبــرافـروخـت آتـش بــه روز سـپــیـد
چـــو آن کـــرم را بـــود گـــاه خـــورشز ارزیــز جــوشــان بـــدش پــرورش
زبــانـش بــدیـدنـد هـمــرنـگ ســنــجبـران سان که از پیش خوردی بـرنج
فـــرو ریـــخـــت ارزیـــز مـــرد جــــوانبــه کـنـده درون کـرم شــد نـاتــوان
تـــراکــی بـــرآمــد ز حـــلــقـــوم اویکـه لـرزان شـد آن کـنده و بـوم اوی
بــشـد بــا جــوانـان چـو بــاد اردشـیـرابـا گـرز و شـمشـیر و گـوپـال و تـیر
پــرسـتـنـدگـان را کـه بــودنـد مـسـتیکـی زنده از تـیغ ایشـان نـجـسـت
بــرانــگــیــخــت از بــام دژ تــیــره دوددلـیـری بــه ســالـار لـشـکـر نـمـود
دوان دیـده بــان شــد بــر شــهـرگـیـرکـه پـیروزگـر گـشـت شـاه اردشـیر
بــیـامـد سـبــک پــهـلـوان بــا سـپــاهبــیـاورد لـشـکـر بــه نـزدیـک شــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.