ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو آگاه شـد زان سـخـن هفـتـواددلش گشت پـردرد و سـر پـر ز بـاد
بــیـامـد کـه دژ را کـنـد خـواسـتــاربـران بـاره بـر شـد دمـان شـهـریـار
بـکـوشـید چـنـدی نـیامـدش سـودکــه بــر بــاره دژ پــی شــیــر بــود
وزان روی لـشـکـر بـیامـد چـو کـوهبــمــانــدنـد بــا داغ و درد آن گــروه
چـنین گفت زان بـاره شـاه اردشیرکـه نـزدیک جـنگ آی ای شـهرگـیر
اگـر گـم شــود از مـیـان هـفـتــوادنمـانـد بـه چـنگ تـو جـز رنـج و بـاد
کــه مــن کــرم را دادم ارزیـز گــرمشــد آن دولـت و رفـتــن تــیـز نـرم
شـنـید آن همـه لـشـکـر آواز شـاهبــه سـر بــر نـهـادنـد ز آهـن کـلـاه
ازان دل گـــرفـــتـــنـــد ایــرانــیــانبــبــسـتـنـد بــا درد کـیـن را مـیـان
سـوی لشـکـر کـرم بـرگـشـت بـادگـرفــتــار شــد در مـیـان هـفـتــواد
هـمـان نـیـز شــاهـوی عــیـار اویکـه مهتـر پـسـر بـود و سـالـار اوی
فـرود آمـد از بــاره شــاه اردشــیـرپــیـاده بــبــد پــیـش او شـهـرگـیـر
بـــبـــردنــد بـــالــای زریــن لــگــامنشـسـت از بـرش مـهتـر شـادکـام
بــفــرمـود پــس شــهـریـار بــلــنـدزدن پـــیــش دریــا دو دار بـــلـــنــد
دو بـــدخــواه را زنــده بــر دار کــرددل دشــمـن از خــواب بــیـدار کـرد
بــیـامـد ز قـلـب سـپـه شـهـرگـیـربـکشـت آن دو تـن را بـه بـاران تـیر
بــه تـاراج داد آن هـمـه خـواسـتـهشـد از خـواسـتـه لشـکـر آراسـتـه
بــه دژ هـرچ بــود از کـران تـا کـرانفـــرود آوریــدنـــد فـــرمـــانـــبـــران
ز پـرمـایـه چـیـزی کـه بــد دلـپـذیـرهـمـی تــاخــت تــا خــره اردشـیـر
بــکـرد انـدران کـشــور آتــشــکـدهبــدو تــازه شـد مـهـرگـان و ســده
سپرد آن زمان کشور و تاج و تختبــدان مــیـزبــانــان بــیــدار بــخــت
وزان جــایـگـه رفـت پــیـروز و شـادبــگـسـتــرد بــر کـشـور پــارس داد
چـو آسوده تـر گشت مرد و ستـوربــیـاورد لـشـکـر سـوی شـهـر گـور
بـه کرمان فرسـتـاد چـندی سـپـاهیـکـی مـرد شـایـسـتـه تــاج و گـاه
وزان جـایگه شد سـوی طیسـفونسـر بــخــت بــدخـواه کـرده نـگـون
چـنـین اسـت رسـم جـهان جـهانهمـی راز خـویش از تـو دارد نـهـان
نـســازد تــو نـاچــار بــا او بــســازکه روزی نشیب است و روزی فراز
چــو از گــفــتــه کــرم پــرداخــتــمدری دیــگــر از اردشــیــر آخـــتـــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.