ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـدانگـه کـه شـاه اردوان را بـکـشـتز خـون وی آورد گـیتـی بـه مـشـت
بـــدان فــر و اورنــد شـــاه اردشــیــرشــده شــادمـان مـرد بــرنـا و پــیـر
کـــه بـــنـــوشـــت بـــیــدادی اردوانز داد وی آبـــادتـــر شـــد جـــهـــان
چنو کشته شد دخترش را بخواستبـدان تـا بـگوید که گنجش کجاست
دو فـرزنـد او شـد بــه هـنـدوسـتــانبـه هر نیک و بـد گشته همداستان
دو ایــدر بـــه زنـــدان شـــاه انــدروندو دیـده پــر از آب و دل پــر ز خــون
بــه هـنـدوسـتـان بــود مـهـتـر پـسـرکــه بــهـمــن بــدی نــام آن نـامــور
فرستـاده یی جست بـا رای و هوشجـوانـی کـه دارد بــه گـفـتـار گـوش
چــو از پــادشـاهـی نـدیـد ایـچ بــهـربــدو داد نــاگــه یــکــی پــاره زهــر
بـدو گـفـت رو پـیـش خـواهـر بـگـویکه از دشـمن این مهربـانی مجـوی
بـــرادر دو داری بــه هــنــدوســتــانبـه رنج و بـلـا گـشـتـه همداسـتـان
دو در بــنــد و زنـدان شــاه اردشــیـرپـدر کشتـه و زنده خـسـتـه بـه تـیر
تـو از ما گـسـسـتـه بـدین گـونه مهرپـسـنـدد چـنـیـن کـردگـار سـپـهـر؟
چـو خـواهی کـه بـانوی ایران شـویبــه گـیـتـی پـسـنـد دلـیـران شـوی
هـلـاهـل چـنـین زهـر هـنـدی بـگـیـربــه کــار آر یــکــپــار بـــر اردشــیــر
فــرســتــاده آمــد بــهـنــگــام شــامبــه دخــت گـرامـی بــداد آن پــیـام
ورا جــان و دل بــر بــرادر بــسـوخـتبــه کـردار آتـش رخـش بــرفـروخـت
ز انــدوه بــســتــد گــرانــمــایـه زهـربــدان بــد کـه بــردارد از کــام بــهـر
چـنـان بـد کـه یک روز شـاه اردشـیـربـه نـخـچـیـر بــر گـور بــگـشـاد تـیـر
چــو بــگــذشــت نـیـمـی ز روزه درازسـپـهـبـد ز نـخـچـیرگـه گـشـت بـاز
ســـوی دخـــتــــر اردوان شـــد ز راهدوان مـاه چــهـره بــشـد نـزد شــاه
بـــیـــاورد جـــامـــی ز یـــاقـــوت زردپــر از شـکـر و پـسـت بــا آب سـرد
بـیـامـیـخـت بـا شـکـر و پـسـت زهـرکـه بـهـمـن مـگـر یـابـد از کـام بـهـر
چو بـگرفت شاه اردشیر آن به دستز دستش بیفتاد و بشکست پست
شـد آن پـادشـا بــچـه لـرزان ز بــیـمهم اندر زمان شـد دلش بـه دو نیم
جــهـانـدار زان لـرزه شــد بــدگــمـانپــرانــدیـشــه از گــردش آســمــان
بــفــرمــود تــا خــانـگــی مــرغ چــارپـــرســتـــنــده آرد بـــر شــهــریــار
چـو آن مـرغ بـر پـسـت بـگـذاشـتـنـدگـمـانـی همـی خـیره پـنـداشـتـنـد
هـم انـگـاه مـرغ آن بــخـورد و بــمـردگـمـان بــردن از راه نـیـکــی بــبــرد
بــفــرمــود تــا مــوبـــد و کــدخــدایبـــیــامــد بـــر خـــســرو پـــاک رای
ز دســتــور ایـران بــپــرســیـد شــاهکـه بـدخـواه را بـرنـشـانـی بـه گـاه
شـود در نـوازش بـران گـونـه مـسـتکـه بـیهوده یازد بـه جـان تـو دسـت
چــه بــادافـره ســت ایـن بــرآورده راچــه ســازیـم درمـان خــودکــرده را
چـنین داد پـاسـخ کـه مـهتـرپـرسـتچــو یـازد بــجــان جــهـانـدار دسـت
ســرش بــر گـنـه بــر بــبــایـد بــریـدکـسـی پـنـد گـویـد نـبــایـد شـنـیـد
بــــفــــرمـــود کـــز دخــــتــــر اردوانچـنـان کـن کـه هـرگـز نـبـیـنـد روان
بـشـد مـوبــد وپـیـش او دخـت شـاههـمـی رفــت لـرزان و دل پــرگــنـاه
بـه مـوبـد چـنین گـفـت کـای پـرخـردمــــرا و تــــرا روز هــــم بــــگــــذرد
اگـر کــشــت خــواهـی مـرا نـاگـزیـریــکــی کــودکــی دارم از اردشــیــر
اگـر مـن سـزایـم بــه خـون ریـخـتــنز دار بــــلـــنـــد انـــدر آویـــخـــتـــن
چــو ایــن گــردد از پــاک مــادر جــدابــکـن هـرچ فــرمـان دهـد پــادشــا
ز ره بـــاز شـــد مـــوبـــد تـــیــزویـــربـگـفـت آنـچ بــشـنـیـد بــا اردشـیـر
بــدو گـفـت زو نـیـز مـشـنـو سـخــنکـــمــنــد آر و بـــادافـــره او بـــکــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.