ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو هــنــگــامــه زادن آمــد فـــرازازان کـــار بـــر بـــاد نــگـــشـــاد راز
پــــســـر زاد پـــس دخـــتـــر اردوانیـکـی خــسـروآیـیـن و روشـن روان
از ایـوان خـویـش انـجــمـن دور کـردورا نــام دســـتـــور شـــاپـــور کــرد
نهانش همی داشت تـا هفت سالیکـی شـاه نـو گـشـت بـا فـر و یـال
چــنـان بــد کــه روزی بــیـامـد وزیـربـــدیـــد آب در چـــهـــره اردشـــیــر
بــدو گـفـت شــاهـا انـوشــه بــدیروان را بــه انـدیـشـه تـوشـه بــدی
ز گـیـتــی هـمـه کـام دل یـافــتــیسـر دشـمـن از تــخـت بــرتــافـتـی
کنون گاه شادی و می خـوردنسـتنه هنـگـام انـدیشـه ها کـردنـسـت
زمین هفت کشور سراسر تـراستجهان یکسر از داد تو گشت راست
چــنــیـن داد پــاســخ ورا شــهـریـارکــــه ای پــــاک دل مـــوبــــد رازدار
زمانه بـه شمشیر ما راست گشتغـم و رنج و ناخـوبـی اندر گـذشـت
مـرا سـال بــر پـنـجـه و یـک رسـیـدز کـافـور شـد مـشـک و گـل ناپـدید
پـسـر بـایدی پـیشم اکنون بـه پـایدلـــارای و نــیــروده و رهــنـــمـــای
پـدر بـی پـسر چـون پـسر بـی پـدرکــه بــیـگــانـه او را نـگـیـرد بــه بــر
پس از من بدشمن رسد تاج و گنجمــرا خــاک ســود آیـد و درد و رنــج
بــه دل گــفــت بــیـدار مــرد کــهـنکــه آمــد کــنــون روزگــار ســخـــن
بــدو گـفـت کـای شـاه کـهـتــر نـوازجــوانـمــرد روشــن دل و ســرفــراز
گـر ایـدونـک یـابـم بـه جـان زیـنـهـارمــن ایـن رنـج بــردارم از شــهـریـار
بـدو گـفـت شـاه ای خـردمـنـد مـردچــرا بــیـم جــان تــرا رنــجــه کــرد
بــگــوی آنــچ دانـی و بــفــزای نـیـزز گـفـت خـردمـنـد بــرتــر چـه چـیـز
چـنـیـن داد پــاسـخ بــدو کـدخـدایکه ای شـاه روشـن دل و پـاک رای
یـکـی حـقـه بــد نـزد گـنـجـور شـاهسـزد گـر بـخـواهد کـنون پـیش گـاه
بــه گـنـجـور گـفـت آنـک او زیـنـهـارتـــرا داد آمــد کــنــون خــواســتـــار
بـدو بـازده تـا بـبـینـم کـه چـیـسـتمگـرمـان نبـاید بـه اندیشـه زیسـت
بـــیــاورد آن حــقــه گــنــجـــور اویسـپـرد آنـک بـسـتـد ز دسـتـور اوی
بـدو گفت شاه اندرین حقه چیستنـهـاده بـرین بـنـد بـر مـهر کـیسـت
بـدو گـفـت کـان خـون گـرم منسـتبــریـده ز بــن پـاک شـرم مـنـسـت
ســـپــــردی مـــرا دخـــتــــر اردوانکـه تــا بــازخـواهـی تــن بــی روان
نـکـشـتــم کـه فـرزنـد بــد در نـهـانبـــتــرســیــدم از کــردگــار جــهــان
بـجـسـتـم ز فـرمـانـت آزرم خـویـشبـریدم هم اندر زمـان شـرم خـویش
بــدان تــا کــســی بــد نـگـویـد مـرابــه دریـای تــهـمــت نـشــویـد مـرا
کنون هفت سـاله سـت شـاپـور تـوکــه دایــم خــرد بـــاد دســتــور تــو
چــنـو نـیـسـت فـرزنـد یـک شـاه رانــمــانــد مــگــر بــر فــلــک مــاه را
ورا نــام شـــاپـــور کـــردم ز مـــهــرکـه از بـخـت تـو شـاد بــادا سـپـهـر
هـمـان مـادرش نـیـز بـا او بـه جـایجــهـانــجــوی فــرزنـد را رهـنـمــای
بـدو مـانـد شـاه جـهان درشـگـفـتازان کـودک انـدیـشـه هـا بـرگـرفـت
ازان پـس چـنین گفـت بـا کدخـدایکـه ای مـرد روشـن دل و پــاک رای
بـسـی رنج بـرداشتـی زین سـخـننـمــانـم کــه رنـج تــو گــردد کــهـن
کـنون صـد پـسـر گیر همسـال اویبــه بــالــا و دوش و بــر و یــال اوی
هـمـان جـامـه پـوشـیده بـا او بـهـمنـبـایـد کـه چـیـزی بـود بـیش و کـم
همه کـودکـان را بـه میدان فـرسـتبـه بـازیدن گوی و چـوگـان فـرسـت
چو یک دشت کودک بـود خوب چهربــپــیـچـد ز فـرزنـد جـانـم بــه مـهـر
بــدان راســتــی دل گـواهـی دهـدمــرا بـــا پــســر آشــنــایــی دهــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.