ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــیـامـد بــه شـبــگـیـر دسـتـور شـاههمی کرد کودک بـه میدان سـپـاه
یـکـی جــامـه و چــهـر و بــالـا یـکـیکــه پــیـدا نـبــد ایـن ازان انـدکــی
بـه میدان تـو گفـتـی یکـی سـور بـودمـیـان انـدرون شــاه شــاپــور بــود
چــو کـودک بــه زخـم انـدر آورد گـویفزونی همی جست هر یک بدوی
بــیـامـد بــه مـیـدان پــگــاه اردشــیـرتــنـی چــنــد از ویـژگــان نــاگــزیـر
نـگـه کـرد و چــون کـودکــان را بــدیـدیکـی بـاد سـرد از جـگـر بـرکـشـید
بــه انـگـشـت بــنـمـود بــا کـدخـدایکـه آمـد یکـی اردشـیری بـه جـای
بــدو راهــبــر گــفــت کــای پــادشــادلـت شـد بـه فـرزند خـود بـر گـواه
یـکـی بــنـده را گـفـت شـاه اردشـیـرکه رو گوی ایشان بـه چوگان بـگیر
هـمـی بــاش بــا کـودکـان تــازه رویبـه چوگان بـه پـیش من انداز گوی
ازان کـــودکـــان تـــا کـــه آیــد دلــیــرمــیـان ســواران بــه کــردار شــیـر
ز دیـــدار مـــن گـــوی بـــیــرون بـــردازین انجـمن کس بـه کس نشمرد
بــود بــی گــمــان پــاک فــرزنـد مــنز تــخــم و بــر و پــاک پــیـونـد مـن
بــه فـرمـان بــشــد بــنـده شــهـریـاربــزد گـوی و افـگـنـد پــیـش سـوار
دوان کــودکــان از پـــی او چــو تــیــرچـو گـشـتـنـد نـزدیـک بـا اردشـیـر
بــمـانـدنـد نـاکـام بــر جــای خـویـشچـو شـاپـور گرد اندر آمد بـه پـیش
ز پــیــش پــدر گــوی بـــربــود و بـــردچـو شـد دور مر کودکـان را سـپـرد
ز شــادی چــنـان شــد دل اردشــیـرکـه گـردد جـوان مردم گشـتـه پـیر
ســوارانــش از خــاک بــرداشــتــنــدهمی دست بـر دست بـگذاشتـند
شـهنشـاه زان پـس گـرفـتـش بـه بـرهـمـی آفــریـن خــوانـد بــر دادگــر
سر و چشم و رویش ببوسید و گفتکه چـونین شگفتـی نشـاید نهفت
بــه دل هـرگـز ایـن یـاد نـگـذاشــتــمکـه شـاپـور را کـشـتـه پـنداشـتـم
چــو یــزدان مــرا شــهــریــاری فــزودز مــن در جــهـان یـادگــاری فــزود
بـــه فــرمــان او بـــر نــیــابـــی گــذروگـر بــرتــر آری ز خــورشـیـد ســر
گهر خـواست از گنج و دینار خـواستگـرانمایه یاقـوت بـسـیار خـواسـت
بــرو زر و گــوهـر بــســی ریـخــتــنـدزبـر مشک و عنبـر بـسی بـیخـتـند
ز دیــنــار شـــد تـــارکــش نــاپـــدیــدز گـوهـر کــســی چــهـره او نـدیـد
بــه دسـتـور بــر نـیـز گـوهـر فـشـانـدبـه کـرسـی زر پـیکـرش بـرنشـانـد
بــبــخـشـیـد چــنـدان ورا خـواسـتــهکـه شـد کـاخ و ایـوانـش آراسـتــه
بــــفــــرمــــود تــــا دخــــتــــر اردوانبـه ایوان شود شـاد و روشـن روان
بـــبـــخـــشـــیــد کـــرده گـــنـــاه وراز زنـــــگــــــار بــــــزدود مــــــاه ورا
بــیـاورد فــرهـنــگــیـان را بــه شــهـرکسـی کو ز فـرزانگی داشـت بـهر
نـوشــتــن بــیـامـوخــتــش پــهـلــوینشـسـت سـرافـرازی و خـسـروی
هـمـان جــنـگ را گــرد کــرده عــنـانز بـالـا بـه دشـمـن نمـودن سـنـان
ز می خـوردن و بـخـشـش و کار بـزمسـپـه جـسـتـن و کوشش روز رزم
وزان پــــس دگـــر کـــرد مـــیـــخ درمهمـان میخ دینار و هر بـیش و کـم
بــه یـک روی بــد نـام شـاه اردشـیـربــــه روی دگـــر نـــام فـــرخ وزیـــر
گـران خــوار بــد نـام دســتــور شــاهجــهـانـدیـده مـردی نـمــایـنـده راه
نـوشـتـنـد بــر نـامـه هـا هـم چـنـیـنبــدو داد فــرمـان و مـهـر و نـگــیـن
بـبـخـشـیـد گـنـجـی بـه درویش مـردکـه خـوردش نبـودی بـجـز کـارکـرد
نـگـه کـرد جـایـی کـه بـد خـارسـتـانازو کـرد خــرم یـکـی شـارســتــان
کــجــا گــنــدشــاپـــور خــوانــدی وراجــزیـن نــام نــامــی نــرانــدی وراپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.