ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو شـاپـور شـد همـچـو سـرو بـلـندز چــشــم بــدش بــود بــیـم گــزنـد
نــبــودی جــدا یـک زمــان ز اردشــیـرورا هــمــچــو دســتــور بــودی وزیـر
نــپــرداخــتــی شــاه روزی ز جــنــگبــه شـادی نـبــودیـش جـای درنـگ
چـو جـایـی ز دشـمـن بــپــرداخـتــیدگـر بــدکـنـش ســر بــرافـراخــتــی
هـمـی گـفــت کــز کــردگــار جــهـانبــخــواهـم هـمـی آشــکـار و نـهـان
که بی دشمن آرم جهان را به دستنبـاشـم مـگـر شـاد و یزدان پـرسـت
بــدو گـفــت فـرخــنـده دســتــور اویکـه ای شـاه روشـن دل و راه جـوی
سـوی کـیـد هـنـدی فـرسـتـیم کـسکـه دانـش پـژوهـسـت و فـریـادرس
بـــدانــد شــمــار ســپــهــر بـــلــنــددر پــــادشــــاهـــی و راه گــــزنــــد
اگـر هـفـت کـشــور تــرا بــی هـمـالبــخــواهـد بــدن بــازیـابــد بــه فــال
یــکــایــک بـــگــویــد نــدارد بــه رنــجنخـواهد بـدین پـاسـخ از شـاه گـنـج
چـو بــشـنـیـد بـگـزیـد شـاه اردشـیـرجــوانــی گــرانــمــایــه و تـــیــزویــر
فــرســتــاد نــزدیـک دانــا بــه هــنــدبـسـی اسـپ و دینار و چـندی پـرند
بــدو گــفــت رو پــیـش دانــا بــگــویکـه ای مـرد نـیک اخـتـر و راه جـوی
بـه اخـتـر نگه کـن کـه تـا من ز جـنگکـی آسـایم و کـشـور آرم بـه چـنگ
اگـر بــود خــواهـد بــدیـن دســتــگـاهبـــه تــدبـــیــر آن زور بـــنــمــای راه
وگـر نـیسـت این تـا نـبـاشـم بـه رنـجبــریـن گـونـه نـپــراگــنـد نـیـز گــنـج
بـــیــامــد فـــرســـتـــاده شـــهــریــاربـــر کــیــد بـــا هــدیــه و بـــا نــثــار
بـگـفـت آنـک بـا او شـهنـشـاه گـفـتهـمـه رازهـا بــرگــشــاد از نـهـفــت
بـپـرسـیـد زو کـیـد و غـمـخـواره شـدز پـرسش سوی دانش و چـاره شد
بـــیــاورد صــلــاب و اخــتـــر گــرفــتیـکـی زیـج رومـی بـه بــر در گـرفـت
نــگــه کــرد بـــر کــار چـــرخ بـــلــنــدز آســانــی و ســود و درد و گــزنــد
فــرســتــاده را گـفــت کـردم شــمـاراز ایـــران و از اخـــتـــر شـــهـــریـــار
گـــر از گـــوهــر مـــهــرک نـــوش زادبــرآمـیـزد ایـن تــخــمــه بــا آن نـژاد
نـشــیـنـد بــه آرام بــر تــخــت شــاهنـبــایـد فـرسـتــاد هـر سـو ســپــاه
بــیـفــزایـدش گـنـج و کــاهـدش رنـجتـو شـو کـینه این دو گـوهر بـسـنـج
گـر این کـرد ایران ورا گـشـت راسـتبـیابـد همـه کـام دل هرچ خـواسـت
فـرسـتـاده را چـیز بـخـشـید و گـفـتکـزیـن هـرچ گـفـتـم نـبــایـد نـهـفـت
گـر او زیـن نـپــیـچــد سـپــهـر بــلـنـدکـنـد ایـنـک گـفــتــم بــرو ارجــمـنـد
فـــرســـتـــاده آمــد بـــر شـــهــریــاربــگـفـت آنـچ بــشــنـیـد زان نـامـدار
چــو بــشــنـیـد گــفــتــار او اردشــیـردلش گشـت پـر درد و رخ چـون زریر
فــرســتــاده را گـفــت هـرگــز مـبــادکـه مـن بـینـم از تـخـم مـهـرک نـژاد
بــه خــانـه درون دشـمـن آرم ز کـویشـود بـا بـر و بـوم مـن کـینـه جـوی
دریــغ آن پـــراگـــنـــدن گـــنـــج مـــنفـــرســـتـــادن مـــردم و رنــج مـــن
ز مـهرک یکـی دخـتـری مـانـد و بـسکـه او را بـه جـهرم نـدیدسـت کـس
بــفـرمـایـم اکـنـون کـه جــویـنـده بــازز روم و ز چــیــن و ز هــنــد و طــراز
بــر آتـش چـو یـابــمـش بــریـان کـنـمبـــرو خـــاک را زار و گــریــان کــنــم
بــه جــهـرم فـرسـتــاد چـنـدی سـواریـکــی مــرد جــویـنـده و کــیـنـه دار
چـو آگاه شـد دخـت مهرک بـجـسـتسوی خان مهتر به کنجی نشست
چـو بـنشـسـت آن دخـت مهرک بـدهمــر او را گــرامـی هـمـی کــرد مــه
بـــالــیــد بـــر ســان ســرو ســهــیخــردمــنــد بــا زیــب و بــا فــرهــی
مــر او را دران بـــوم هــمــتــا نــبـــودبــه کـشـور چـنـو سـرو بــالـا نـبــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.