ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کنون بـشـنو از دخـت مهرک سـخـنابـــا گــرد شــاپــور شــمــشــیــرزن
چــو لـخــتــی بــرآمـد بــریـن روزگـارفــروزنــده شـــد دولــت شـــهــریــار
بــه نـخـچـیـر شـد شـاه روزی پـگـاهخــردمــنــد شــاپـــور بـــا او بـــه راه
بـه هر سـو سـواران همـی تـاخـتـندز نـخـچــیـر دشـتــی بــپــرداخـتــنـد
پـــدیــد آمــد از دور دشــتـــی فــراخپــر از بــاغ و مــیـدان و ایـوان و کــاخ
هـمـی تـاخـت شـاپــور تـا پـیـش دهفــــرود آمــــد از راه در خـــــان مــــه
یـکـی بــاغ بــد کـش و خـرم سـرایجــوان انـدر آمـد بــدان سـبــز جــای
یـکـی دخــتــری دیـد بــر ســان مـاهفـروهـشـتـه از چـرخ دلـوی بــه چـاه
چــو آن مــاه رخ روی شــاپـــور دیــدبــیــامــد بــرو آفــریــن گــســتــریــد
که شادان بـدی شاه و خـندان بـدیهـمـه سـالـه از بــی گـزنـدان بــدی
کنون بـی گمان تـشنه بـاشد ستـوربــــدیـــن ده رود انـــدرون آب شـــور
به چاه اندرون آب سردست و خوشبـــفــرمــای تــا مــن بـــوم آب کــش
بــدو گـفــت شــاپــور کـای مـاه رویچرا رنجـه گشتـی بـدین گفت وگوی
کـه بـاشـنـد بـا مـن پـرسـتـنده مـردکـزین چـاه بـی بـن کشـند آب سـرد
ز بــرنــا کــنــیـزک بــپــیــچــیـد رویبـشد دور و بـنشست بـر پیش جوی
پــرســتــنـده یـی را بــفـرمـود شـاهکــه دلــو آور و آب بـــرکـــش ز چـــاه
پــرســتــنـده بــشــنـیـد و آمـد دوانرســـن بـــرد بـــر چـــرخ دلــو گــران
چـو دلـو گـران سـنگ پـر آب گـشـتپــرسـتـنـده را روی پــرتــاب گـشـت
چــو دلــو گــران بـــرنــیــامــد ز چــاهبـــیــامــد ژکــان زود شــاپـــور شــاه
پــرسـتــنـده را گـفـت کـای نـیـم زننه زن داشت این دلو و چندین رسن
هـمـی بـرکـشـید آب چـنـدین ز چـاهتـو گـشـتـی پـر از رنـج و فـریادخـواه
بــیـامـد رسـن بــسـتـد از پـیـشـکـارشـد آن کـار دشـوار بــر شــاه خــوار
ز دلــو گــران شــاه چــون رنــج دیــدبــر آن خــوب رخ آفـریـن گـســتــریـد
کـه بـرتـافـت دلوی بـرین سـان گرانهـمـانـا کـه هـســت از نـژاد ســران
کــنـیـزک چــو او دلـو را بــرکــشــیـدبــیـامـد بــه مـهـر آفـریـن گـسـتـریـد
کــه نــوشــه بـــدی تــا بــود روزگــارهــمــیــشــه خــرد بــادت آمــوزگــار
بــه نـیـروی شــاپــور شــاه اردشـیـرشـود بــی گـمـان آب در چــاه شـیـر
جــوان گـفـت بــا دخـتــر چـرب گـویچـه دانی کـه شـاپـورم ای مـاه روی
چـنـین داد پـاسـخ کـه این داسـتـانشــنـیـدم بــســی از لـب راســتــان
کـه شـاپــور گـردســت بــا زور پــیـلبـه بـخـشـندگـی همـچـو دریای نیل
بـه بـالای سروسـت و رویین تـنستبــه هـرچــیـز مـانـنـده بــهـمـنـسـت
بــدو گـفــت شــاپــور کـای مـاه رویسخـن هرچ پـرسم تـرا راسـت گوی
پــدیـدار کـن تــا نـژاد تــو چــیـســتبــریـن چـهـره تـو نـشـان کـیـیـسـت
بــدو گــفــت مــن دخــتــر مــهـتــرمازیــرا چـــنــیــن خـــوب و کــنــداورم
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه هـرگـز دروغبـــر شـــهــریــاران نــگـــیــرد فـــروغ
کـــشــــاورز را دخــــتــــر مـــاه روینبـاشـد بـدین روی و این رنگ و بـوی
کـنـیـزک بــدو گـفـت کـای شـهـریـارهـرانـگـه کـه یـابـم بـه جـان زیـنـهـار
بــگـویـم هـمـه پــیـش تــو مـن نـژادچـو یـابــم ز خـشـم شـهـنـشـاه داد
بــدو گـفـت شـاپــور کـز بــوســتــاننـرســت از چــمـن کـیـنـه دوسـتــان
بــگــوی و ز مــن بــیــم در دل مــدارنـــه از نـــامـــور دادگـــر شـــهــریــار
کــنــیــزک بـــدو گــفــت کــز راه دادمـــنــم دخـــتـــر مــهــرک نــوش زاد
مـــرا پـــارســـایــی بـــیـــاورد خـــردبــدیـن پــرهـنـر مــهـتــر ده ســپــرد
مــن از بــیـم آن نــامــور شــهــریــارچـنـین آبـکـش گـشـتـم و پـیـشـکـار
بــیـامـد بــپــردخــت شــاپــور جــایهمی بـود مهتر بـه پیشش بـه پـای
بـه دو گفـت کـین دخـتـر خـوب چـهربــه مـن ده بــر مـن گـواکـن سـپـهـر
بـــدو داد مــهــتــر بــه فــرمــان اویبـــر آیــیــن آتـــش پـــرســتـــان اویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.