ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــســی بــرنــیــامــد بــریـن روزگــارکه سـرو سهی چـون گل آمد بـه بـار
چـو نـه مـاه بـگـذشـت بــر مـاه روییـکــی کــودک آمــد بــه بــالــای اوی
تـو گـفـتـی کـه بــازآمـد اسـفـنـدیـاروگــــر نـــامـــدار اردشــــیـــر ســــوار
ورا نـــام شــــاپــــور کــــرد اورمـــزدکــه ســروی بــد انــدر مــیــان فــرزد
چـنـین تـا بـرآمـد بـرین هـفـت سـالبــبــود اورمـزد از جـهـان بــی هـمـال
ز هرکـس نـهانـش همـی داشـتـنـدبــه جــایـی بــبــازیـش نـگـذاشـتــنـد
بـه نـخـچـیر شـد هفـت روز اردشـیربــشــد نـیـز شــاپــور نـخــچــیـرگــیـر
نـــهـــان اورمـــزد از مـــیـــان گـــروهبــیـامـد کـز آمـوخــتــن شـد ســتــوه
دوان شـد بـه مـیـدان شـاه اردشـیـرکـمانی بـه یک دسـت و دیگـر دو تـیر
ابـا کـودکـان چـنـد و چـوگـان و گـویبــه مــیـدان شــاه انـدر آمــد ز کــوی
جــهـانـدار هـم در زمـان بــا ســپــاهبــه مـیـدان بــیـامــد ز نـخــچــیـرگــاه
ابـــا مـــوبـــدان مـــوبـــد تـــیــزویـــربــه نــزدیـک ایـوان رســیــد اردشــیـر
بــزد کــودکــی نــیــز چــوگــان ز راهبــشـد گـوی گـردان بـه نـزدیـک شـاه
نـرفـتــنـد زیـشـان پــس گـوی کـسبــمــانــدنــد بــر جــای نــاکــام بــس
دوان اورمـــزد از مـــیــانــه بـــرفـــتبـه پـیـش جـهـانـدار چـون بــاد تـفـت
ز پــیـش نــیـا زود بــرداشــت گــویازو گـشـت لشـکـر پـر از گفـت وگوی
ازان پـس خـروشـی بــرآورد سـخـتکـزو خـیـره شـد شـاه پــیـروز بــخــت
بـه موبـد چـنین گفـت کـین پـاک زادنــگــه کــن کــه تــا از کــه دارد نــژاد
بــپــرسـیـد مـوبــد نـدانـســت کـسهـمـه خـامـشـی بــرگـزیـدنـد و بـس
بـه موبـد چـنین گفـت پـس شـهریارکــه بــردارش از خــاک و نــزد مــن آر
بــشـد مـوبــد و بــرگـرفـتــش ز گـردبـــــبـــــردش بـــــر شــــاه آزادمــــرد
بـدو گـفـت شـاه این گـرانمـایه خـردتـــرا از نـــژاد کـــه بـــایـــد شـــمـــرد
نــتــرســیـد کــودک بــه آواز گــفــتکــه نــام نــژادم نــبـــایــد نــهــفـــت
مـنـم پــور شـاپــور کـو پــور تــسـتز فـــرزنـــد مـــهـــرک نـــژاد درســـت
فـرومـانـد زان کـار گـیـتـی شـگـفـتبــخــنـدیـد و انـدیـشــه انـدر گــرفــت
بــفـرمـود تــا رفــت شــاپــور پــیـشبـه پـرسـش گـرفـتـش ز انـدازه بـیش
بــــتـــرســـیـــد شـــاپـــور آزادمـــرددلـش گـشـت پــردرد و رخـسـاره زرد
بـــخـــنــدیــد زو نــامــور شــهــریــاربــدو گــفــت فــرزنــد پــنــهــان مــدار
پـسـر بـاید از هـرک بـاشـد رواسـتکـه گـویـنـد کـایـن بـچـه پـادشـاسـت
بــدو گـفــت شــاپــور نـوشــه بــدیجــهــان را بــه دیــدار تــوشــه بــدی
ز پـشـت مـنسـت این و نـام اورمـزددرخــشــنـده چــون لــالـه انـدر فــرزد
نـهـان داشـتـم چـنـدش از شـهـریـاربـــدان تـــا بـــرآیــد بـــر از مــیــوه دار
گـرانـمـایـه از دخــتــر مـهـرک اسـتز پشت منست این مرا بی شکست
ز آب و ز چــاه آن کـجــا رفــتــه بــودپـسـر گفت و پـرسید و چـندی شنود
ز گــفــتــار او شــاد شــد اردشــیــربــه ایــوان خــرامــیــد خــود بــا وزیــر
گـــرفـــتـــه دلـــاویــز را بـــر کـــنـــارز ایـوان سـوی تــخـت شـد شـهـریـار
بــیــاراســت زریــن یــکــی زیــرگــاهیـکــی طــوق فــرمـود و زریـن کــلــاه
ســر خــرد کــودک بـــیــاراســتــنــدبــس از گـنـج در و گـهـر خـواسـتــنـد
همی ریخـت تـا شـد سـرش ناپـدیدتــنـش را نـیـا زان مـیـان بــرکــشــیـد
بــسـی زر و گـوهـر بــه درویـش دادخــردمــنـد را خــواســتــه بــیـش داد
بــه دیــبــا بــیــاراســت آتــشــکــدههـــم ایـــوان نـــوروز و کــــاخ ســــده
یـکـی بـزمـگـه سـاخـت بـا مـهـتـراننـشــســتــنـد هـرجــای رامـشـگـران
چــنـیـن گـفـت بــا نـامـداران شــهـرهـرانـکـس کـه او از خـرد داشـت بـهر
کــه از گـفــت دانـا ســتــاره شــمـرنـبــایـد کــه هـرگـز کــنـد کــس گــذر
چنین گفتـه بـد کید هندی که بـختنـگـردد تــرا سـاز و خــرم بــه تــخــت
نه کشـور نه افسـر نه گنج و سـپـاهنــه دیـهـیـم شــاهـی نـه فــر کــلــاه
مــگــر تــخــمــه مــهــرک نــوش زادبـــیـــامـــیـــزد آن دوده بــــا ان نـــژاد
کـنون سـالـیان انـدر آمـد بـه هشـتکـه جـز بـه آرزو چـرخ بـر مـا نـگـشـت
چـو شـاپــور رفـت انـدر آرام خـویـشز گـیـتـی نـدیـده بـه جـز کـام خـویش
زمین هفت کشور مرا گشت راستدلم یافت از بـخت چیزی که خواست
وزان پــــــس بــــــر کـــــارداران اویشــهــنــشــاه کــردنــد عــنــوان اویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.