ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو از روم وز چــیـن وز تــرک و هـنــدجـهان شد مر او را چو رومی پـرند
ز هـر مـرز پـیـوسـتـه شـد بــاژ و سـاوکـسـی را نـبــد بــا جـهـانـدار تــاو
هـمــه مــهـتــران را ز ایـران بــخــوانـدسـزاوار بـر تـخـت شـاهی نشـاند
ازان پـس شهنشـاه بـر پـای خـاسـتبـه خوبـی بـیاراست گفتـار راست
چــنـیـن گـفـت کـای نـامـداران شــهـرز رای و خــرد هــرک داریــد بــهــر
بــدانـیـد کــایـن تــیـرگــردان ســپــهـرنــنــازد بــه داد و نـیـازد بــه مــهـر
یـکــی را چــو خــواهـد بــرآرد بــلــنــدهـم آخـر سـپــارد بــه خـاک نـژنـد
نــمــانــد بـــه جــز نــام زو در جــهــانهـمــه رنــج بــا او شــود در نـهـان
بــه گــیـتــی مـمـانـیـد جــز نـام نـیـکهرانکس که خواهد سرانجام نیک
تــــــرا روزگــــــار اورمــــــزد آن بــــــودکـه خــشـنـودی پــاک یـزدان بــود
بــه یـزدان گـرای و بـه یـزدان گـشـایکـه دارنده اویسـت و نیکـی فـزای
ز هــر بـــد بـــه دادار گــیــهــان پــنــاهکه او راست بـر نیک و بـد دستگاه
کـنـد بـر تـو آسـان هـمـه کـار سـخـتز رای دلــفــروز و پـــیــروز بـــخــت
نـخــســتــیـن ز کــار مـن انـدازه گــیـرگـذشـتـه بـد و نـیک مـن تـازه گـیر
کــه کــردم بــه دادار گــیــهــان پــنــاهمـرا داد بــر نـیـک و بــد دسـتـگـاه
زمین هفت کشور به شاهی مراستچـنـان کـز خـداوندی او سـزاسـت
هـمــی بــاژ خــواهـم ز روم و ز هـنــدجـهان شد مرا همچـو رومی پـرند
ســـپـــاســـم ز یــزدان کــه او داد زوربـلـند اخـتـر و بـخـش کـیوان و هور
ســـتـــایــش کــه دانــد ســـزاوار اوینــیــایــش بــر آیـیــن و کــردار اوی
مــگــر کـــو دهــد بـــازمــان زنــدگــیبــمــانــد بــزرگــی و تــابــنـدگــی
کــنــون هــرچ خــواهـیـم کــردن ز دادبــکـوشـیـم وز داد بــاشـیـم شــاد
ز ده یـک مـرا چـنـد بـر شـهـرهـاسـتکه دهقان و موبـد بـران بر گواست
چـو بــایـد شـمـا را بــبــخـشـم هـمـههـمـان ده یـک و بـوم و بـاژ و رمـه
مـــگـــر آنـــک آیــد شـــمـــا را فـــزونبــیـارد ســوی گـنـج مـا رهـنـمـون
ز ده یک کـه مـن بـسـتـدم پـیش ازینز بـاژ آنـچ کـم بـود گـر بـیـش ازیـن
هـمــی از پــی ســود بــردم بــه کــاربـه در داشـتـن لشـکر بـی شـمار
بــزرگـی شـمـا جــســتــم و ایـمـنـینــهـان کــردن کــیـش آهـرمــنــی
شـمـا دسـت یکـسـر بـه یـزدان زنـیـدبـکـوشـیـد و پـیمـان او مـشـکـنـید
کـه بـخـشـنـده اویسـت و دارنـده اویبــلــنـد آســمـان را نـگــارنـده اوی
ســتــمــدیــده را اوســت فــریــادرسمــنــازیــد بــا نــازش او بــه کــس
نـــبـــایــد نــهــادن دل انـــدر فـــریــبکـه پـیـش فـراز انـدر آیـد نـشـیـب
کـجـا آنـک بــر سـود تــاجـش بــه ابــرکـجـا آنـک بـودی شـکـارش هـژبـر
نـهـالـی هـمـه خـاک دارنـد و خـشـتخنک آنک جـز تـخـم نیکی نکشت
همـه هـرک هـسـت انـدرین مـرز مـنکـــجـــا گـــوش دارنــد انــدرز مــن
نــمــایـم شــمــا را کــنــون راه پــنــجکه سـودش فزون آید از تـاج و گنجپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.