ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو سـال اندر آمد بـه هفتـاد و هشـتجــهـانـدار بــیـدار بــیـمــار گــشــت
بـــفــرمــود تــا رفــت شــاپــور پــیــشورا پـــنــدهــا داد ز انــدازه بـــیــش
بــدانـســت کــامــد بــه نـزدیـک مــرگهمی زرد خـواهد شدن سبـز بـرگ
بــدو گــفــت کــایـن عــهـد مــن یـاددارهــمــه گــفــت بــدگــوی را بــاددار
سـخـنـهـای مـن چــون شـنـودی بــورزمــــگــــر بـــــازدانــــی ز نــــاارز ارز
جـهان راسـت کـردم بـه شـمـشـیر دادنـــگـــه داشـــتـــم ارج مـــرد نـــژاد
چـو کـار جـهان مـر مـرا گـشـت راسـتفـزون شـد زمین زندگانی بـکاسـت
ازان پــس کــه بــســیــار بــردیـم رنــجبــه رنـج انـدرون گـرد کــردیـم گـنـج
شـمـا را هـمـان رنـج پـیشـسـت و نـاززمــانـی نــشــیـب و زمــانـی فــراز
چــنـیـن اســت کـردار گـردان ســپــهـرگــهـی درد پــیـش آردت گــاه مـهـر
گهی بـخـت گردد چـو اسپـی شموسبـه نعـم اندرون زفتـی آردت و بـوس
زمــانــی یــکــی بــاره یـی ســاخــتــهز فـرهـخــتــگـی سـر بــرافـراخـتــه
بــدان ای پــســر کـایـن سـرای فـریـبنــدارد تــرا شــادمــان بــی نـهـیـب
نـــگــــهـــدار تــــن بــــاش و آن خــــردچـو خـواهی که روزت بـه بـد نگذرد
چــو بــر دیـن کــنــد شــهـریـار آفــریـنبـــرادر شــود شــهــریــاری و دیــن
نه بـی تخت شاهیست دینی بـه پـاینه بـی دین بـود شهریاری بـه جای
دو دیــبـــاســت یــک در دگــر بــافــتــهبـــرآورده پـــیــش خـــرد تـــافـــتـــه
نــه از پــادشــا بــی نــیــازســت دیــننـه بــی دیـن بــود شــاه را آفــریـن
چــنــیـن پــاســبــانــان یــکــدیــگــرنــدتــو گـویـی کـه در زیـر یـک چـادرنـد
نـه آن زیـن نـه ایـن زان بــود بــی نـیـازدو انـبــاز دیـدیـمـشـان نـیـک ســاز
چـــو بـــاشـــد خـــداونــد رای و خـــرددو گـیـتـی هـمـی مـرد دیـنـی بــرد
چــو دیــن را بــود پــادشــا پــاســبـــانتـو ایـن هـر دو را جـز بـرادر مـخـوان
چـــو دیــن دار کــیــن دارد از پـــادشـــامــخــوان تـــا تــوانــی ورا پـــارســا
هــرانــکــس کــه بــر دادگــر شــهـریـارگــشــایـد زبــان مـرد دیـنـش مــدار
چـه گـفـت آن سـخـن گـوی بــا آفـریـنکـه چـون بـنگری مغـز دادسـت دین
سـر تـخـت شـاهـی بـپـیچـد سـه کـارنـخــسـتــیـن ز بــیـدادگـر شـهـریـار
دگــر آنــک بـــی ســـود را بـــرکــشــدز مــرد هـنــرمــنــد ســر درکــشــد
سـه دیگـر کـه بـا گـنـج خـویشـی کـندبـه دینـار کـوشـد کـه بـیشـی کـنـد
بــه بــخــشـنـدگـی یـاز و دیـن و خــرددروغ ایــچ تـــا بـــا تـــو بـــرنــگــذرد
رخ پــــــادشــــــا تــــــیـــــره دارد دروغبــلــنــدیـش هـرگــز نـگــیـرد فــروغ
نـگــر تــا نــبــاشــی نـگــهـبــان گــنـجکــه مــردم ز دیـنــار یــازد بــه رنــج
اگــــــر پــــــادشــــــا آز گـــــنـــــج آوردتـــن زیــردســـتـــان بـــه رنــج آورد
کـجـا گـنـج دهـقـان بــود گـنـج اوسـتوگر چـند بـر کوشـش و رنج اوسـت
نـــگـــهــبـــان بـــود شـــاه گـــنـــج ورابـــــه بـــــار آورد شـــــاخ رنــــج ورا
بــدان کـوش تــا دور بــاشـی ز خـشـمبـه مردی بـه خواب از گنهکار چشم
چـو خـشـم آوری هم پـشـیمان شـویبـه پـوزش نـگـهـبــان درمـان شـوی
هــرانــگــه کــه خــشــم آورد پــادشــاســبــک مـایـه خــوانـد ورا پــارســا
چـو بـر شـاه زشتـسـت بـد خـواسـتـنبــبــایـد بــه خــوبــی دل آراســتــن
وگـــر بـــیــم داری بـــه دل یــک زمــانشــود خــیـره رای از بــد بــدگـمـان
ز بــخــشــش مــنـه بــر دل انـدوه نـیـزبــدان تــا تـوان ای پــسـر ارج چـیـز
چنان دان که شاهی بـدان پـادشاستکـه دور فـلـک را بـبـخـشـید راسـت
زمـــانـــی غـــم پـــادشـــاهـــی بــــردرد و مـــوبــــدش رای پـــیـــش آورد
بـــپـــرســد هــم از کــار بـــیــداد و دادکـنـد ایـن سـخــن بــر دل شـاه یـاد
بــــه روزی کـــه رای شــــکـــار آیـــدتچـــو یــوز درنـــده بـــه کـــار آیـــدت
دو بــــازی بــــهـــم در نــــبــــایـــد زدنمی و بـزم و نخـچـیر و بـیرون شدن
کـه تــن گـردد از جــسـتــن مـی گـراننگـه داشـتـنـد این سـخـن مـهتـران
وگــر دشــمــن آیـد بــه جــایـی پــدیـدازیــن کــارهــا دل بـــبـــایــد بــریــد
درم دادن و تــــیـــغ پــــیــــراســــتــــنز هـر پـادشـاهی سـپـه خـواسـتـن
بــــه فــــردا مـــمــــان کــــار امـــروز رابــر تــخــت مــنــشــان بـــدآمــوز را
مــجـــوی از دل عــامــیــان راســـتـــیکه از جـسـت وجـو آیدت کـاسـتـی
وزیــشـــان تـــرا گـــر بـــد آیــد خـــبـــرتـو مـشـنو ز بـدگـوی و انـده مـخـور
نـه خـسـروپـرسـت و نه یزدان پـرسـتاگـر پـای گـیری سـر آیـد بـه دسـت
چــنــیـن بــاشــد انــدازه عــام شــهــرتـــرا جـــاودان از خـــرد بـــاد بـــهــر
بــــتـــرس از بــــد مـــردم بـــدنـــهـــانکـه بـر بـدنـهـان تـنـگ گـردد جـهـان
ســخــن هــیــچ مــگــشــای بــا رازدارکـــه او را بـــود نــیــز انــبـــاز و یــار
ســخــن را تــو آگــنــده دانــی هـمــیز گـیـتـی پـراگـنـده خـوانـی هـمـی
چــو رازت بــه شــهــر آشــکــارا شــوددل بــــخـــردان بـــی مـــدرا شـــود
بــرآشـوبــی و سـر ســبــک خــوانـدتخــردمـنـد گـر پــیـش بــنـشــانـدت
تـو عـیـب کـسـان هـیـچ گـونـه مـجـویکه عـیب آورد بـر تـو بـر عـیب جـوی
وگـــر چـــیــره گـــردد هـــوا بـــر خـــردخــردمـنـدت از مــردمــان نـشــمـرد
خـــردمــنــد بـــایــد جـــهــانــدار شــاهکـجـا هـرکـسـی را بـود نـیک خـواه
کــســی کـو بــود تــیـز و بــرتــرمـنـشبــپــیـچــد ز پــیـغــاره و ســرزنــش
مــبــادا کــه گــیـرد بــه نــزد تــو جــایچـنـین مـرد گـر بـاشـدت رهـنـمـای
چـو خـواهـی کـه بــسـتـایـدت پــارسـابنه خشم و کین چون شوی پادشا
هوا چـونک بـر تـخت حـشمت نشستنـبـاشـی خـردمـند و یزدان پـرسـت
نـبــایـد کـه بــاشــی فــراوان ســخــنبــه روی کـسـان پــارسـایـی مـکـن
ســخــن بــشـنـو و بــهـتــریـن یـادگـیـرنــگــر تـــا کـــدام آیــدت دلــپـــذیــر
سـخـن پـیش فـرهنگیان سـخـتـه گویگـــه مـــی نـــوازنـــده و تـــازه روی
مــکــن خـــوار خــواهــنــده درویــش رابــر تــخــت مـنـشـان بــدانـدیـش را
هـرانـکــس کـه پــوزش کـنـد بــر گـنـاهتـو بـپـذیـر و کـین گـذشـتـه مـخـواه
هـــمـــه داده ده بــــاش و پـــروردگـــارخــنـک مـرد بــخــشـنـده و بــردبــار
چـو دشـمـن بـتـرسـد شـود چـاپـلـوستـو لـشـکـر بـیـارای و بـربـنـد کـوس
به جنگ آنگهی شو که دشمن ز جنگبـپـرهیزد و سـسـت گـردد بـه ننـگ
وگــر آشـــتـــی جـــویــد و راســـتـــینـبـینی بـه دلـش اندرون کـاسـتـی
ازو بــاژ بــســتــان و کــیــنــه مــجــویچـــنـــیــن دار نـــزدیـــک او آب روی
بـــیـــارای دل را بــــه دانـــش کـــه ارزبــه دانــش بـــود تــا تــوانــی بــورز
چـو بـخـشـنده بـاشـی گـرامی شـویز دانـــایــی و داد نـــامـــی شـــوی
تـــو عـــهـــد پـــدر بــــا روانـــت بــــداربــه فـرزنـدمـان هـم چـنـیـن یـادگـار
چـــو مـــن حـــق فـــرزنـــد بـــگـــزاردمکــســـی را ز گــیــتـــی نــیــازاردم
شــمـا هـم ازیـن عــهـد مـن مـگــذریـدنفـس داسـتـان را بـه بـد مشـمرید
تــو پـــنــد پـــدر هــمــچــنــیــن یــادداربــه نـیـکــی گـرای و بــدی بــاد دار
بــــه خـــیـــره مـــرنـــجـــان روان مـــرابــــه آتــــش تــــن نـــاتــــوان مـــرا
بـــه بـــد کــردن خـــویــش و آزار کــسمجـوی ای پـسـر درد و تـیمار کـس
بـــریــن بــگــذرد ســالــیــان پــانــصــدبــزرگـی شـمـا را بــه پــایـان رسـد
بــپــیــچــد ســر از عــهــد فــرزنــد تــوهـم انـکـس کـه بـاشـد ز پـیونـد تـو
ز رای و ز دانـش بــه یـکــســو شــونـدهـمـان پــنـد دانـنـدگـان نـشــنـونـد
بـــگــردنــد یــکــســـر ز عـــهــد و وفــابــه بــیـداد یــازنــد و جــور و جــفــا
جــهــان تــنــگ دارنــد بـــر زیــردســتبـر ایشان شود خـوار یزدان پـرسـت
بـــپـــوشـــنــد پـــیــراهــن بـــدتـــنــیبــبــالــنــد بــا کــیــش آهــرمــنــی
گـشـاده شـود هـرچ مـا بــســتــه ایـمبـبـالاید آن دین که ما شـسـتـه ایم
تــبـــه گــردد ایــن پـــنــد و انــدرز مــنبــه ویــرانــی آرد رخ ایـن مــرز مــن
هــمــی خــواهـم از کــردگــار جــهــانشــنــاســـنــده آشــکــار و نــهــان
کــه بــاشــد ز هــر بــد نــگــهــدارتــانهـمــه نــیـک نــامــی بــود یـارتــان
ز یـــزدان و از مـــا بــــر آن کــــس درودکـه تــارش خــرد بــاشـد و داد پــود
نـیـارد شــکـســت انـدریـن عــهـد مـننکـوشـد که حـنظـل کـند شـهد من
بــرآمـد چـهـل سـال و بــر سـر دو مـاهکـه تـا بـرنـهـادم بـه شـاهـی کـلـاه
بـه گـیتـی مرا شـارسـتـانسـت شـشهـوا خـوشـگـوار و بـه زیر آب خـوش
یــکـــی خـــوانـــدم خـــوره اردشـــیـــرکـه گـردد زبــادش جــوان مـرد پــیـر
کـــزو تـــازه شـــد کــشـــور خـــوزیــانپـــر از مــردم و آب و ســود و زیــان
دگــر شــارســتــان گــنـدشــاپــور نــامکـه موبـد ازان شـهر شـد شـادکـام
دگـــر بـــوم مـــیـــســـان و رود فـــراتپـر از چـشـمـه و چـارپــای و نـبــات
دگــر شــارســتـــان بـــرکــه اردشــیــرپــر از بــاغ و پــر گـلـشـن و آبــگـیـر
چــو رام اردشــیـرســت شــهـری دگـرکـزو بــر ســوی پــارس کــردم گـذر
دگــر شــارســتـــان اورمــزد اردشــیــرهوا مشک بـوی و به جوی آب شیر
روان مـــــرا شـــــادگـــــردان بـــــه دادکـه پـیـروز بـادی تـو بـر تـخـت شـاد
بــســی رنــجــهــا بــردم انــدر جــهـانچــه بــر آشـکـار و چــه انـدر نـهـان
کــنــون دخــمــه را بــرنــهـادیـم رخــتتـو بــسـپــار تـابــوت و پـرداز تـخـت
بـگـفـت ایـن و تـاریـک شـد بـخـت اویدریـغ آن سـر و افـسـر و تـخـت اوی
چــنــیــن اســت آیـیــن خــرم جــهــاننـخــواهـد بــمـا بــرگـشــادن نـهـان
انـوشــه کــســی کــو بــزرگــی نـدیـدنـبـایسـتـش از تـخـت شـد نـاپـدیـد
بــکــوشــی و آری ز هــرگــونــه چــیــزنـه مـردم نـه آن چـیـز مـانـد بـه نـیز
سـرانـجــام بــا خـاک بــاشـیـم جــفـتدو رخ را بــه چــادر بــبــایـد نـهـفـت
بــیـا تــا هـمــه دســت نـیـکــی بــریـمجـهان جـهان را بـه بـد نـسـپـرسـم
بــکــوشــیـم بــر نـیـک نـامـی بــه تــنکــزیـن نــام یــابــیـم بــر انــجــمــن
خـنـک آنـک جـامـی بـگـیـرد بـه دسـتخــورد یـاد شـاهـان یـزدان پــرسـت
چـــو جـــام نــبـــیــدش دمــادم شـــودبــخـسـپـد بـدانـگـه کـه خـرم شـود
کــنــون پـــادشــاهــی شــاپــور گــویزبـان بـرگشـای از می و سـور گوی
بـــران آفـــریـــن کـــافـــریـــن آفـــریـــدمــکــان و زمــان و زمــیــن آفـــریــد
هــم آرام ازویــســت و هــم کــار ازویهم انجـام ازویسـت و فـرجـام ازوی
ســپــهـر و زمـان و زمـیـن کـرده اسـتکـم و بـیـش گـیـتـی بـرآورده اسـت
ز خــاشـاک نـاچــیـز تــا عـرش راســتسراسر بـه هستـی یزدان گواست
جـــز او را مــخـــوان کــردگــار جـــهــانشــنــاســـنــده آشــکــار و نــهــان
ازو بـــــــر روان مــــــحـــــــمــــــد درودبــیـارانــش بــر هـریـکــی بــرفــزود
ســـرانــجـــمــن بـــد ز یــاران عـــلــیکــه خـــوانــنــد او را عــلــی ولــی
هــمــه پـــاک بـــودنــد و پــرهــیــزگــارسـخـنهایشـان بـرگذشـت از شـمار
کـنـون بــر ســخــنـهـا فــزایـش کـنـیـمجـهـان آفـریـن را سـتــایـش کـنـیـم
ســـتـــایــیــم تـــاج شـــهــنــشـــاه راکـه تـخـتـش درفـشـان کـنـد مـاه را
خــداونــد بـــا فــر و بـــا بـــخــش و دادزمـانـه بــه فـرمـان او گـشـت شـاد
خــداونـد گـوپــال و شـمـشـیـر و گـنـجخـــداونـــد آســـانــی و درد و رنـــج
جــهـانـدار بــا فــر و نـیـکــی شــنــاسکـه از تـاج دارد بــه یـزدان سـپــاس
خــردمــنــد و زیــبــا و چــیـره ســخــنجــوانـی بــســال و بــدانـش کـهـن
هــمــی مــشــتــری بـــارد از ابــر اویبــــتــــازیـــم در ســـایـــه فـــر اوی
بــه رزم آســمــان را خــروشــان کــنـدچـو بـزم آیدش گـوهـرافـشـان کـنـد
چـــو خـــشــم آورد کــوه ریــزان شــودســپــهـر از بــر خــاک لـرزان شــود
پــدر بــر پــدر شــهــریـارســت و شــاهبــنــازد بـــدو گــنــبـــد هــور و مــاه
بــــمــــانــــاد تــــا جــــاودان نـــام اویهـمــه مـهـتــری بــاد فــرجــام اوی
ســــر نــــامــــه کــــردم ثـــــنــــای ورابـــــزرگـــــی و آیــــیـــــن و رای ورا
ازو دیــدم انـــدر جـــهــان نـــام نـــیــکز گــیــتــی ورا بــاد فــرجــام نــیـک
ز دیـــدار او تـــاج روشـــن شـــدســـتز بـدها ورا بـخـت جـوشن شدست
بـــــنــــازد بـــــدو مــــردم پـــــارســـــاهم انکس که شد بـر زمین پـادشـا
هـــوا روشـــن از بــــارور بـــخـــت اویزمــیــن پــایــه نــامــور تــخــت اوی
بــه رزم انـدرون ژنـده پــیـل بــلــاســتبــه بــزم انـدرون آسـمـان وفـاسـت
چـــو در رزم رخــشــان شــود رای اویهــمــی مــوج خــیـزد ز دریـای اوی
بــه نـخــچــیـر شـیـران شـکـار وی انـددد و دام در زیــــنــــهــــار وی انــــد
از آواز گـــرزش هـــمـــی روز جــــنـــگبـــدرد دل شــیــر و چــرم پــلــنــگ
ســرش ســبــز بــاد و دلــش پــر ز دادجـهـان بــی سـر و افـسـر او مـبــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.