ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو شاپـور بـنشست بـر تـخت دادکــلــاه دلــفــروز بــر ســر نــهــاد
شـدنـد انـجـمـن پـیش او بـخـردانبـــزرگـــان فـــرزانــه و مــوبـــدان
چـنین گـفـت کـای نامـدار انجـمـنبــــزرگـــان پـــردانـــش و رای زن
مـنـم پــاک فـرزنـد شــاه اردشـیـرســـرایــنــده دانــش و یــادگــیــر
هـمـه گــوش داریـد فــرمــان مــنمـگـردیـد یـکـسـر ز پــیـمـان مـن
وزین هـرچ گـویـم پـژوهـش کـنـیـدوگـر خـام گـویم نـکـوهـش کـنـید
چو من دیدم اکنون به سود و زیاندو بـخـشش نهاده شد اندر میان
یـکـی پــادشـا پــاسـبــان جــهـاننـگـهـبــان گـنـج کــهـان و مـهـان
وگـر شـاه بــا داد و فـرخ پــیـسـتخـرد بـی گمان پـاسـبـان ویست
خـرد پـاسـبـان بـاشد و نیک خـواهســرش بــرگــذارد ز ابــر ســیــاه
همـه جـسـتـنش داد و دانش بـودز دانـش روانـش بــه رامـش بــود
دگـــــر آنــــک او بآزمــــون خـــــردبــکـوشــد بــمـه ردی و گـرد آورد
بـه دانش ز یزدان شناسد سپـاسخـنـک مـرد دانـا و یزدان شـنـاس
بـه شـاهی خـردمـند بـاشـد سـزابـه جـای خـرد زر شـود بـی بـهـا
تـوانگر شود هرک خـشنود گشـتدل آرزو خــــانـــه دود گـــشــــت
کــرا آرزو بــیــش تــیــمــار بــیــشبـکـوش ونـیوش و مـنـه آز پـیـش
بـه آسـایـش و نـیک نـامـی گـرایگـریـزان شــو از مـرد نـاپــاک رای
بـه چـیز کسـان دست یازد کسیکه فرهنگ بـهرش نبـاشد بـسی
مـرا بـر شـمـا زان فـزونـسـت مـهرکـه اخـتـر نماید همی بـر سـپـهر
همـان رسـم شـاه بـلـنـد اردشـیربــجــای آورم بــا شــمـا نـاگــزیـر
ز دهقان نخواهم جـز از سی یکیدرم تـا بـه لـشـکـر دهـم انـدکـی
مـرا خـوبــی و گـنـج آبــاد هـسـتدلـیری و مـردی و بـنـیاد هـسـت
ز چــیـز کـسـان بــی نـیـازیـم نـیـزکه دشمن شود مردم از بهر چیز
بـر ما شـما را گـشـتـاده سـت راهبـه مـهـریـم بـا مـردم نـیـک خـواه
بــهـر سـو فـرســتــیـم کـارآگـهـانبــجــویـیــم بــیــدار کــار جــهــان
نـخــواهـیـم هـرگــز بــجــز آفــریـنکـه بـر مـا کـنـنـد از جـهان آفـرین
مـهـان و کـهـان پـاک بـرخـاسـتـنـدزبــان را بـه خـوبـی بـیـاراسـتـنـد
بــه شـاپــور بــر آفـریـن خــوانـدنـدزبـرجـد بـه تـاجـش بـرافـشـاندند
همی تـازه شد رسم شاه اردشیربــدو شـاد گـشـتـنـد بـرنـا و پـیـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.