ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان پــس پــراگـنـده شــد آگـهـیکه بـیکار شد تـخت شاهنشهی
بـه مـرد اردشـیر آن خـردمـند شـاهبـه شاپـور بـسـپـرد گنج و سپـاه
خـروشـی بــرآمـد ز هـر مـرز و بـومز قـیـدافـه بــرداشـتــنـد بــاژ روم
چـو آگـاهـی آمـد بـه شـاپـور شـاهبـیاراست کوس و درفش و سپـاه
هـمــی رانـد تــا پــیـش الــتــویـنـهسـپـاهی سـبـک بـی نیاز از بـنه
ســپــاهـی ز قــیـدافــه آمـد بــرونکه از گرد خورشید شد تیره گون
ز الـتــویـنـه هـم چـنـیـن لـشـکـریبــیـامـد سـپـهـدارشـان مـهـتـری
بـــرانــوش بـــد نــام آن پــهــلــوانسـواری ســرافـراز و روشـن روان
کـجــا بــود بــر قـیـصـران ارجــمـنـدکـمـنـد افـگـنـی نـامـداری بـلـنـد
چـو بـرخـاست آواز کوس از دو رویز قــلـب انـدر آمـد گـو نـامـجــوی
وزیـن ســو بــشــد نـامـدرای دلـیـرکـجـا نـام او بـود گـرزسـپ شـیـر
بـرآمـد ز هـر دو سـپـه کـوس و غـوبــجـنـبــیـد در قـلـبــگـه شـاه نـو
ز بــس نـالـه بــوق و هـنـدی درایهمی چرخ و ماه اندر آمد ز جـای
تـبـیـره بـبـسـتـنـد بـر پـشـت پـیـلهمی بـر شد آوازشان بر دو میل
زمین جـنب جـنبـان شد و پـر ز گردچـو آتـش درخـشـان سـنان نبـرد
روانـی کـجــا بــا خـرد بــود جــفـتسـتـاره همی بـارد از چـرخ گفت
بـرانوش جـنـگـی بـه قـلـب انـدرونگـرفـتـار شـد بـا دلـی پـر ز خـون
وزان رومیان کشـتـه شد سـه هزاربـــالــتـــویــنــه در صـــف کـــارزار
هـزار و دو ســیـصـد گـرفـتــار شــددل جــنـگـیـان پــر ز تــیـمـار شـد
فــرســتــاد قـیـصــر یـکـی یـادگـیـربـه نـزدیک شـاپـور شـاه اردشـیر
کـه چـنـدین تـو از بـهـر دینـار خـونبــریــزی تــو بــا داور رهــنــمــون
چـه گـویی چـو پـرسـند روز شـمـارچـه پـوزش کـنی پـیش پـروردگار
فـرسـتـیم بـاژی چـنان هم که بـودبــریـن نــیـز دردی نــبــایـد فــزود
هـمـان نـیـز بــا بــاژ فـرمـان کـنـیـمز خـویشـان فـراوان گروگان کـنیم
ز الــتــویــنــه بـــازگــردی رواســتفرستـیم بـا بـاژ هرچـت هواست
هـمـی بـود شـاپـور تـا بــاژ و سـاوفـرسـتــاد قـیـصـر ده انـبــان گـاو
غــلــام و پــرســتــار رومــی هــزارگـرانـمـایـه دیـبـا نـه انـدر شـمـار
بــالــتــویـنــه در بــبــد روز هــفــتز روم انـدر آمــد بــه اهـواز رفــت
یکـی شـارسـتـان نام شـاپـور گـردبــــرآورد و پــــرداخـــت در روز ارد
هـمـی بـرد سـالـار زان شـهـر رنـجبـپـردخـت بـسـیـار بــا رنـج گـنـج
یـکـی شـارسـتــان بــود آبــاد بــومبــپــردخــت بــهــر اســیـران روم
در خــوزیــان دارد ایــن بـــوم و بـــرکــه دارنـد هـرکــس بــروبــر گـذر
بـه پـارس اندرون شـارسـتـان بـلندبـــرآورد پــاکــیــزه و ســودمــنــد
یکی شارسـتـان کرد در سیستـاندر آنـجـای بـسـیـار خـرمـاسـتـان
کـه یـک نـیم او کـرده بـود اردشـیـردگــر نـیـم شــاپــور گــرد و دلـیـر
کـهـن دژ بــه شـهـر نـشـاپـور کـردکـه گـویـنـد بــا داد شــاپــور کـرد
هـمــی بــرد هـر ســو بــرانـوش رابـدو داشـتـی در سـخـن گوش را
یـکـی رود بــد پــهـن در شـوشـتــرکـه مـاهـی نـکـردی بــروبــر گـذر
بــرانـوش را گـفـت گـر هـنـدســیپـلی سـاز آنجـا چـنانچـون رسی
کـه ما بـازگـردیم و آن پـل بـه جـایبــمــانـد بــه دانــایـی رهـنـمــای
بـه رش کـرده بـالـای این پـل هـزاربـخـواهی ز گـنـج آنچ آید بـه کـار
تــو از دانـشــی فـیـلـســوفـان رومفـراز آر چـنـدی بــران مـرز و بــوم
چو این پل برآید سوی خان خویشبـرو تـازیان بـاش مهمـان خـویش
ابـــا شــادمــانــی و بــا ایــمــنــیز بــد دور وز دســت اهـریـمــنـی
بــه تـدبــیـر آن پــل بــاسـتــاد مـردفـــراز آوریــدش بـــران کـــارکـــرد
بــپــردخـت شـاپــور گـنـجـی بــرانکـه زان بـاشـد آسـانـی مـردمـان
چـو شد شه بـرانوش کرد آن تـمامپــلـی کــرد بــالـا هـزارانـش گـام
چو شد پل تمام او ز ششتر بـرفتسوی خان خود روی بـنهاد تـفتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.