ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ســر گــاه و دیــهــیــم شــاه اورمــزدبــیـارایـم اکــنـون چــو مــاه اورمــزد
ز شــاهــی بــرو هـیـچ تــاوان نــبــودازان بــد کـه عـهـدش فـراوان نـبــود
چـو بــنـشـسـت شـاه اورمـزد بــزرگبه آبـشخور آمد همی میش و گرگ
چــنـیـن گـفـت کـای نـامـور بــخــردانجــهـان گـشــتــه و کــار دیـده ردان
بــکــوشــیـم تــا نــیــکــی آریـم و دادخــنــک آنــک پــنــد پـــدر کــرد یــاد
چــو یـزدان نــیـکــی دهـش نـیـکــویبـــمــا داد و تـــاج ســر خـــســروی
بــه نــیـکــی کــنــم ویـژه انــبــازتــاننـخـواهـم کـه بــی مـن بــود رازتـان
بــدانـیـد کــان کــو مــنـی فــش بــودبــر مـهـتـران سـخـت نـاخـوش بــود
ســـتـــیــره بـــود مـــرد را پـــیــش روبــمــانـد نـیـازش هـمـه ســالــه نـو
هـمـان رشـک شـمـشـیـر نـادان بــودهـمـیـشـه بـرو بــخـت خـنـدان بـود
دگـــر هــرک دارد ز هــر کـــار نــنـــگبــود زنــدگــانــی و روزیــش تــنــگ
در آز بــــاشـــد دل ســـفـــلـــه مـــردبــر ســفــلـگــان تــا تــوانـی مـگـرد
هـرانـکـس کـه دانـش نـیـابـی بــرشمــکـــن ره گـــذر تـــازیــد بـــر درش
بــه مـرد خــردمـنـد و فـرهـنـگ و رایبـود جـاودان تـخـت شاهی بـه پـای
دلت زنده بـاشـد بـه فـرهنگ و هوشبـه بـد در جـهان تـا تـوانـی مـکـوش
خـرد هـمـچـو آبـسـت و دانـش زمـینبدان کاین جدا و آن جدا نیست زین
دل شـــاه کــز مــهــر دوری گــرفـــتاگــر بــازگـردد نـبــاشــد شــگـفــت
هـرانـکـس کـه بـاشـد مـرا زیـردسـتهمه شـادمـان بـاد و یزدان پـرسـت
بـــه خــشــنــودی کــردگــار جـــهــانخـــرد یــار بـــاد آشـــکــار و نــهــان
خــــردمـــنـــد گـــر مـــردم پــــارســـاچـو جـایـی سـخـن رانـد از پــادشـا
هـمـه سـخـتـه بـاید کـه رانـد سـخـنکــه گـفــتــار نـیـکــو نـگــردد کــهـن
نــبــایـد کــه گــویـی بــجــز نـیـکــویوگــر بــد ســرایـد نــگــر نــشــنـوی
بــــبــــیـــنـــد دل پــــادشــــا راز تــــوهــمــان بـــشــنــود گــوش آواز تــو
چه گفت آن سخن گوی پاسخ نیوشکــه دیـوار دارد بــه گــفــتــار گـوش
هـمــه انــجــمــن خــوانــدنـد آفــریـنبــران شــاه بــیــنــادل و پــاک دیـن
پــراگـنـده گـشـت آن بــزرگ انـجـمـنهـمـه شـاد زان سـرو سـایـه فـگـن
هـمـان رسـم شـاپــور شـاه اردشـیـرهمـی داشـت آن شـاه دانـش پـذیر
جـهـانـی سـراسـر بـدو گـشـت شـادچـه نیکـو بـود شـاه بـا بـخـش و داد
هـمــی رانـد بــا شــرم و بــا داد کــارچــنــیـن تــا بــرآمــد بــریـن روزگــار
بــگـسـتــرد کـافـور بــر جـای مـشـکگل و ارغوان شـد بـه پـالیز خـشـک
سـهی سـرو او گشت همچـون کماننـه آن بــود کـان شــاه را بــدگـمـان
نــبــود از جــهـان شــاد بــس روزگــارســرآمــد بـــران دادگــر شــهــریــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.