ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـهرام بـنشسـت بـر تـخـت زردل و مـغـز جــوشـان ز مـرگ پــدر
هـــمـــه نـــامـــداران ایــرانـــیـــانبـرفـتـنـد پـیشـش کـمـر بـر مـیـان
بـــرو خــوانــدنــد آفــریــن خـــدایکه تا جای باشد تو مانی به جای
کـه تـاج کیی تـارکـت را سـزاسـتپـدر بــر پـدر پـادشـاهـی تـراسـت
رخ بـــدســـگـــالـــان تـــو زرد بـــادوزان رفـتـه جـان تـو بــی درد بــاد
چـنین داد پـاسـخ کـه ای مـهتـرانســواران جـــنــگــی و کــنــداوران
ز دهـقـان وز مـرد خـسـروپــرسـتبـه گیتـی سوی بـد میازید دسـت
بــدانــیــد کــایـن چــرخ نــاپــایــدارنــه پـــرورده دانــد نــه پــروردگــار
سـراسـر بــبــنـدیـد دسـت از هـواهـــوا را مـــداریـــد فــــرمـــانـــروا
کـسـی کـو بـپـرهـیزد از بـدکـنـشنــیــالــایــد انــدر بــدیـهــا تــنــش
بــدیـن سـوی هـمـواره خــرم بــودگـه رفـتــن آیـدش بــی غــم بــود
پــنــاهــی بــود گــنــج را پــادشــانــــوازنــــده مـــــردم پـــــارســـــا
تــن شــاه دیـن را پــنــاهــی بــودکـه دیـن بــر سـر او کـلـاهـی بـود
خـنـک آنـک در خـشـم هـشـیـارتـرهـمــان بــر زمــیـن او بــی آزارتــر
گـه دسـت تـنگی دلی شـاد و رادجــهـان بــی تــن مـرد دانـا مـبــاد
چـو بــر دشـمـنـی بــر تــوانـا بــودبــه پــی نـسـپــرد ویـژه دانـا بــود
سـتـیـزه نـه نـیک آیـد از نـامـجـویبــپــرهـیـز و گـرد سـتـیـزه مـپـوی
سـپـاهی و دهـقـان و بـیکـار شـاهچـنـان دان کـه هر سـه ندارند راه
بـه خـواب اندرسـت آنک بـیکار بـودپـشیمان شود پـس چو بـیدار بـود
ز گـفــتــار نـیـکــو و کــردار زشــتسـتـایش نیابـی نه خـرم بـهشت
هـمـه نـام جـوییـد و نـیکـی کـنـیددل نـیک پـی مـردمـان مـشـکـنید
مـرا گـنـج و دینـار بـسـیار هـسـتبـزرگی و شـاهی و نیروی دسـت
خورید آنک دارید و آن را که نیستبـداند کـه بـا گـنج مـا او یکـیسـت
ســر بــدره مـا گــشــادســت بــازنـبـاید نـشـسـتـن کـس انـدر نـیازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.