ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو یـک چـنـد بـگـذشـت بــر شـاه روزفــروزنــده شــد تــاج گــیـتــی فــروز
ز غـــســـانـــیـــان طـــایـــر شـــیــردلکـه دادی فـلـک را بـه شـمـشـیر دل
ســـپـــاهــی ز رومــی و از قــادســیز بـــحـــریــن و از کــرد وز پـــارســی
بــیــامــد بــه پــیـرامــن طــیـســفــونســپــاهـی ز انــدازه بــیـش انــدرون
بـــه تــاراج داد آن هــمــه بـــوم و بـــرکـــرا بــــود بــــا او پـــی و پـــا و پـــر
ز پـــیــونــد نــرســی یــکــی یــادگــارکــجــا نــوشــه بــد نــام آن نـوبــهـار
بــــیـــامـــد بــــه ایـــوان آن مـــاه رویهمه طیسفون گشت پر گفت وگوی
ز ایـوانــش بــردنــد و کــردنــد اســیــرکــه دانــا نــبــودنــد و دانــش پــذیــر
چــو یـک ســال نـزدیـک طـایـر بــمـانـدز اندیشـگـان دل بـه خـون در نشـاند
ز طـایـر یـکـی دخــتــش آمـد چــو مـاهتـو گفتی که نرسیست بـا تـاج و گاه
پــدر مــالــکــه نــام کــردش چــو دیــدکه دخـتـش همی مملکـت را سـزید
چو شاپور را سال شد بیست و ششمهی وش کیی گشت خـورشیدفش
بــه دشـت آمـد و لـشـکـرش را بــدیـدده و دو هـــزار از یــلـــان بـــرگـــزیــد
ابـــا هــر یــکــی بـــادپــایــی هــیــونبـه پـیش انـدرون مـرد صـد رهنـمـون
هیون بـرنشستـند و اسپـان بـه دستبــرفــتــنـد گـردان خــســروپــرســت
ازان پــس ابــا ویـژگـان بــرنـشــســتمـیـان کـیـی تــاخـتـن را بــبــبــسـت
بـــرفــت از پــس شــاه غــســانــیــانســـرافـــراز طـــایـــر هـــژبـــر ژیـــان
فــراوان کـس از لـشــکـر او بــکـشــتچـو طـایر چـنـان دیـد بـنـمـود پـشـت
بــــرآمـــد خــــروشـــیـــدن داروگـــیـــرازیـشــان گـرفــتــنـد چــنـدی اســیـر
کـــه انـــدازه آن نـــدانـــســـت کـــسبــرفـتــنـد آن مـانـدگـان زان سـپــس
حــصـاری شــدنـد آن ســپــه در یـمـنخـــروش آمــد از کــودک و مــرد و زن
بـــیــاورد شــاپـــور چـــنــدان ســپـــاهکـه بـر مـور و بـر پـشـه بـربـسـت راه
ورا بــا ســپــاهـش بــه دژ در بــیـافـتدر جــنــگ و راه گــریــزش نــیــافــت
شـب و روز یک مـاهـشـان جـنـگ بـودسـپـه را بـه دژ بــر عـلـف تـنـگ بــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.