ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه شـبـگـیـر شـاپـور یـل بــرنـشـسـتهمی رفت جوشان کمانی به دست
ســیـه جــوشــن خــســروی در بــرشدرفـشـان درفـش سـیـه بــر ســرش
ز دیـــوار دژ مـــالـــکــــه بــــنـــگـــریـــددرفـــش و ســـر نـــامـــداران بـــدیــد
چو گل رنگ رخسار و چون مشک مویبـه رنگ طـبـرخـون گـل مـشـک بـوی
بــشــد خــواب و آرام زان خــوب چــهــربــر دایـه شــد بــا دلــی پــر ز مــهــر
بــدو گـفـت کـیـن شـاه خـورشـیـدفـشکـه ایـدر بـیـامـد چـنـیـن کـینـه کـش
بـــزرگــی او چـــون نــهــان مــنــســتجـهان خـوانمـش کـو جـهان مـنسـت
پـــیــامـــی ز مـــن نــزد شـــاپـــور بـــربــه رزم آمـدســت او ز مـن سـور بــر
بــگــویــش کــه بــا تــو ز یـک گــوهــرمهــم از تـــخـــم نــرســی کــنــداورم
هـمـان نـیز بـا کـین نـه هـم گـوشـه امکـه خـویـش تــوام دخــتــر نـوشـه ام
مـرا گـر بــخــواهـی حــصـار آن تــسـتچــو ایـوان بــیـابــی نـگـار آن تــسـت
بــریــن کــار بــا دایـه پــیــمــان کــنــیزبـــان در بــزرگــی گــروگــان کــنــی
بــدو دایـه گــفــت آنــچ فــرمــان دهـیبـــگـــویــم بـــیــارمـــت زو آگـــهـــی
چـو شـب در زمـین پـادشـاهی گـرفـتز دریـا بــه دریـا ســپــاهــی گــرفــت
زمـیـن تـیـره گـون کـوه چـون نـیـل شـدســتــاره بـــه کــردار قــنــدیــل شــد
تـو گویی کـه شـمعـسـت سـیصـدهزاربـــیــاویــخــتـــه ز آســمــان حــصــار
بــشـد دایـه لـرزان پــر از تــرس و بــیـمز طـایـر هـمـی شـد دلـش بـدو نـیـم
چــو آمــد بـــه نــزدیــک پـــرده ســرایخـــرامـــیـــد نـــزدیــک آن پـــاک رای
بـــدو گــفــت اگــر نــزد شــاهــم بــریبــیـابــی ز مـن تــاج و انـگــشــتــری
هــشـــیــوار ســـالـــار بـــارش بـــبـــردز دهــلـــیــز پـــرده بـــر شـــاه گـــرد
بــیـامــد زمـیـن را بــه مـژگــان بــرفــتسـخـن هرچ بـشـنید بـا شـاه گـفـت
ز گــفــتـــار او شـــاد شـــد شــهــریــاربـــخـــنــدیــد و دیــنـــار دادش هــزار
دو یـاره یـکــی طــوق و انــگــشــتــریز دیــبـــای چـــیــنـــی و از بـــربـــری
چــنـیـن داد پــاســخ کــه بــا مــاه رویبـه خـوبـی سـخـنـهـا فـراوان بــگـوی
بـگویش که گفت او بـه خـورشـید و ماهبـــه زنــار و زردشـــت و فــرخ کــلــاه
کـه هـر چـیز کـز مـن بـخـواهی هـمـیگـر از پــادشـاهـی بــکـاهـی هـمـی
ز مــن هـیـچ بــد نــشــنــود گــوش تــونــجـــویــم جـــدایــی ز آغـــوش تـــو
خـــریــدارم او را بـــه تـــخـــت و کــلــاهبــه فــرمـان یـزدان و گـنـج و ســپــاه
چــو بــشـنـیـد پــاسـخ هـم انـدر زمـانز پــــرده بـــــیــــامــــد بـــــر دژ دوان
شـنـیـده بـران سـرو سـیـمـین بـگـفـتکه خـورشـید ناهید را گشـت جـفـت
ز بــــالــــا و دیــــدار شــــاپــــور شــــاهبــگـفــت آنـچ آمـد بــه تــابــنـده مـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.