ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـان بـد کـه یـک روز بـا تـاج و گـنـجهـمــی داشــت از بــودنــی دل بــه رنــج
ز تـیره شـب اندر گذشتـه سـه پـاسبـــفــرمــود تـــا شــد ســتــاره شــنــاس
بـپـرسـیدش از تـخـت شـاهـنـشـهیهـــــم از رنـــــج وز روزگـــــار بــــــهـــــی
مــــنـــجــــم بــــیـــاورد صــــلــــاب رابــــیــــنــــداخــــت آرامــــش و خــــواب را
نـگــه کــرد روشــن بــه قــلـب اســدکــه هـســت او نـمــایـنــده فــتــح و جــد
بـــدان تـــا رســـد پـــادشــا را بـــدیفـــــــزایـــــــد بـــــــدو فـــــــره ایــــــزدی
چــو دیـدنـد گـفـتــنـدش ای پــادشــاجـــهــانــگــیــر و روشـــن دل و پـــارســـا
یکـی کـار پـیـش اسـت بـا رنـج و دردنـــیــارد کـــس آن بـــر تـــوبـــر یــاد کـــرد
چــنـیـن داد شــاپــور پــاســخ بــدویکــــه ای مــــرد دانــــنــــده و راه جــــوی
چـه چــارسـت تــا ایـن ز مـن بــگـذردتــنــم اخــتـــر بـــد بـــه پـــی نــســپـــرد
سـتـاره شـمـر گـفـت کـای شـهـریـارازیــــن گـــــردش چـــــرخ نـــــاپـــــایــــدار
بـــه مــردی و دانــش نــیــابــی گــذرخـــردمـــنــد گـــر مـــرد پـــرخـــاشـــخـــر
بــبــاشـد هـمـه بــودنـی بـی گـمـاننـــتــــابــــیـــم بــــا گــــردش آســــمـــان
چــنـیـن داد پــاسـخ گـرانـمـایـه شـاهکـــه دادار بــــاشـــد ز هـــر بــــد نـــگـــاه
کــه گــردان بــلــنـد آســمــان آفــریـدتـــــوانـــــایــــی و نــــاتـــــوان آفـــــریــــد
بــگــســتــرد بــر پــادشــاهـیـش دادهـمـی بــود یـک چــنـد بــی رنـج و شــاد
چــو آبــاد شــد زو هـمـه مــرز و بــومچــــنــــان آرزو کــــرد کــــایــــد بـــــه روم
بــبــیـنـد کـه قـیـصـر سـزاوار هـسـتابــا لــشــکــر و گــنــج و نــیـروی دســت
هـمــان راز بــگــشــاد بــا کــدخــداییـــک پــــهــــلــــوان گــــرد بــــا داد و رای
هـمـه راز و انـدیـشــه بــا او بــگـفـتهـمـی داشــت از هـرکـس انـدر نـهـفــت
چـنین گفـت کاین پـادشـاهی بـه دادبــــداریــــد کــــزداد بــــاشــــیـــد شــــاد
شـتــر خــواسـت پــرمـایـه ده کـاروانبـــه هـــر کـــاروان بـــر یــکـــی ســـاروان
ز دیـــنـــار وز گـــوهـــران بــــار کــــردازان ســـی شـــتـــر بــــار دیـــنـــار کـــرد
بــیــامــد پــرانــدیــشــه ز آبـــادبـــومهـمـی رفـت زیـن ســان ســوی مـرز روم
یـکــی روســتــا بــود نــزدیـک شــهـرکــه دهـقــان و شــهــری بــدو بــود بــهـر
بــیـامـد بــه خــان یـکــی کــدخــدایبــپــرســیــد کــایــد مــرا هــســت جــای
بـــرو آفــریــن کــرد مــهــتــر بــســیکـه چــون تــو نـیـابــیـم مـهـمـان کـســی
بـبـود آن شب و خورد و بـخشید چـیزز دهــقــان بــســی آفــریـن یــافــت نــیـز
ســپــیــده بـــرآمــد بــنــه بـــرنــهــادســوی خـــانــه قــیــصــر آمــد چـــو بـــاد
بــیــامــد بـــه نــزدیــک ســالــار بـــاربــــرو آفـــریـــن کـــرد و بــــردش نـــثــــار
بـپـرسـید و گفتـش چـه مردی بـگویکـه هـم شـاه شـاخــی و هـم شـاه روی
چــنـیـن داد پــاســخ کـه ای پــادشـایـــکـــی پــــارســـی مـــردم و پــــارســـا
بـــه بـــازارگــانــی بـــرفــتـــم ز جـــزیــــکــــی کـــــاروان دارم از خـــــز و بـــــز
کــنــون آمــدســتــم بــدیــن بــارگــاهمــگـــر نــزد قـــیــصـــر گــشـــایــنــده راه
ازین بـار چـیـزی کـش انـدر خـورسـتهــمــه گــوهــر و آلــت لــشـــکـــرســـت
پــذیـرد ســپــارد بــه گــنـجــور گــنـجبـــدان شـــاد بـــاشـــم نــدارم بـــه رنــج
دگـر را فـروشــم بــه زر و بــه ســیـمبــه قــیـصــر پــنــاهــم نــپــیـچــم ز بــیـم
بـــخــرم هــرانــچـــم بـــبـــایــد ز رومروم ســــــوی ایــــــران ز آبـــــــاد بــــــوم
ز درگــاه بـــرخـــاســـت مــرد کــهــنبــر قــیـصــر آمــد بــگــفــت ایـن ســخــن
بـــفــرمــود تــا پـــرده بـــرداشــتــنــدز در ســوی قــیــصــرش بـــگــذاشــتــنــد
چــو شـاپــور نـزدیـک قـیـصـر رســیـدبــکــرد آفــریـنــی چــنــان چــون ســزیــد
نـگـه کـرد قــیـصــر بــه شــاپــور گـردز خــــوبــــی دل و دیـــده او را ســــپــــرد
بــفـرمـود تـا خـوان و مـی سـاخـتـنـدز بـــیـــگـــانـــه ایــوان بـــپـــرداخـــتـــنـــد
جــفــادیــده ایــرانــیــی بـــد بــه رومچــنــانــچــون بــود مــرد بــیــداد و شــوم
بـه قـیصـر چـنین گفـت کای سـرفـرازیـکـی نـو ســخــن بــشـنـو از مـن بــه راز
کـــه ایــن نــامـــور مـــرد بـــازارگـــانکـــه دیــبـــا فـــروشـــد بـــه دیــنــارگــان
شـهنشـاه شـاپـور گـویم کـه هسـتبــه گــفــتــار و دیـدار و فــر و نـشــســت
چـو بـشـنید قیصـر سـخـن تـیره شـدهـمـی چــشـمـش از روی او خـیـره شـد
نـگـهبـانـش بـرکـرد و بـا کـس نگـفـتهــمـــی داشـــت آن راز را در نـــهــفـــت
چو شد مست بـرخاست شاپـور شاههـمــی داشــت قــیـصــر مــر او را نــگــاه
بــیــامــد نــگــهــبــان و او را گــرفــتکـه شـاپــور نـرســی تــوی ای شـگـفـت
بـه جای زنان بـرد و دستـش بـبـستبــه مــردی ز دام بــلــا کــس نــجــســت
چــو زیـن بــاره دانـش نـیـایـد بــه بــرچـــه بـــایــد شـــمــار ســـتـــاره شــمــر
بـر مسـت شـمعی همی سـوخـتـندبـــه زاریــش در چـــرم خـــر دوخـــتـــنـــد
همی گفت هرکس که این شوربختهمی پوست خر جست و بگذاشت تخت
یـکـی خـانـه یـی بـود تـاریـک و تـنـگبـــبـــردنـــد بـــدبـــخـــت را بـــی درنـــگ
بــدان جــای تــنـگ انـدر انـداخــتــنـددر خـــانــه را قــفـــل بـــر ســـاخـــتـــنــد
کــلـیـدش بــه کــدبــانـوی خــانـه دادتـــنـــش را بـــدان چـــرم بـــیــگـــانــه داد
بـه زن گـفـت چـندان دهش نـان و آبکــه از داشـــتـــن زو نــگــیــرد شـــتـــاب
اگــر زنــده مــانـد بــه یـک چــنـدگــاهبــــدانـــد مـــگـــر ارج تـــخـــت و کـــلـــاه
هـمـان تــخــت قـیـصـر نـیـایـدش یـادکـســی را کــجــا نـیـســت قــیـصــر نـژاد
زن قـیـصـر آن خــانـه را در بــبــســتبــه ایـوان دگـر جــای بــودش نـشــســت
یــکــی مــاه رخ بـــود گــنــجـــور اویگـــزیـــده بــــه هـــر کـــار دســـتـــور اوی
کــه ز ایــرانــیــان داشــتـــی او نــژادپـــدر بـــر پــدر بـــر هــمــی داشــت یــاد
کـــلـــیـــد در خـــانـــه او را ســـپـــردبــه چــرم انـدرون بــســتــه شـاپــور گـرد
هـمـان روز ازان مـرز لــشــکــر بــرانـدورا بــســتــه در پــوســت آنـجــا بــمــانـد
چـو قـیـصـر بــه نـزدیـک ایـران رسـیـدسـپـه یـک بـه یـک تـیـغ کـیـن بـرکـشـیـد
از ایـران هــمــی بــرد رومــی اســیـرنــبــود آن یـلــان را کــســی دســتــگــیـر
بــه ایـران زن و مـرد و کــودک نـمـانـدهـمــان چــیـز بــســیـار و انــدک نـمــانــد
نــبـــود آگــهــی در مــیــان ســـپـــاهنــه مـــرده نــه زنـــده ز شـــاپـــور شـــاه
گــریـزان هــمــه شــهــر ایــران ز رومز مــردم تــهـی شــد هــمــه مــرز و بــوم
از ایـران بــی انــدازه تــرســا شــدنـدهــمــه مــرز پــیــش ســکــوبـــا شــدنــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.