ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـیـن تـا بــرآمـد بــریـن چـنـدگـاهبـه ایران پـراگـنـده گـشـتـه سـپـاه
بــه روم آنـک شــاپــور را داشـتــیشـب و روز تــنـهـاش نـگـذاشـتـی
کــنـیـزک نـبــودی ز شــاپــور شــادازان کــش ز ایــرانــیــان بـــد نــژاد
شـب و روز زان چــرم گـریـان بــدیدل او ز شـــاپـــور بـــریـــان بـــدی
بـدو گفـت روزی کـه ای خـوب رویچه مردی مترس ایچ بـا من بـگوی
کــه در چــرم چــو نــازک انـدام تــوهـمـی بــگـسـلـد خـواب و آرام تـو
چو سروی بـدی بـر سرش گرد ماهبـران ماه کـرسـی ز مشـک سـیاه
کـنون چـنبـری گـشـت بـالای سـروتــن پـــیــل وارت بـــه کــردار غــرو
دل مـن هـمـی بـر تـو بـریـان شـوددو چـشمم شب و روز گریان شود
بدین سختی اندر چه جویی همیکـه راز تـو بـا مـن نـگـویـی هـمـی
بـدو گفـت شـاپـور کای خـوب چـهرگـرت هـیچ بـر مـن بـجـنـبـید مـهـر
بـه سـوگـند پـیمـانت خـواهم یکـیکــزان نــگــذری جــاودان انــدکــی
نــگــویــی بـــه بـــدخـــواه راز مــراکــــنـــی یـــاد درد و گــــداز مــــرا
بــگــویــم تــرا آنــچ درخــواســتــیبــه گـفـتــار پــیـدا کـنـم راسـتــی
کـنـیـزک بــه دادار ســوگـنـد خــوردبــه زنـار شــمـاس هـفــتــاد گــرد
بـه جـان مسـیحـا و سـوک صـلـیببــه دارای ایـران گـشـتـه مـصـیـب
کـه راز تــو بــا کــس نـگـویـم ز بــننـجـویم هـمـی بـتـری زین سـخـن
هـمـه راز شــاپــور بــا او بــگــفــتبماند آن سخن نیک و بد در نهفت
بـدو گـفـت اکـنون چـو فـرمان دهیبــدیـن راز مـن دل گـروگــان دهـی
ســر از بـــانــوان بـــرتـــر آیــد تـــراجــهــان زیــر پـــای انــدر آیــد تــرا
بــه هـنـگــام نـان شــیـرگــرم آوریبــپــوشـی سـخـن نـرم نـرم آوری
بـه شـیـر انـدر آغـارم این چـرم خـرکه این چـرم گردد بـه گیتـی سمر
پـس از من بـسـی سـالیان بـگـذردبــگــویـد هـمــی هـرک دارد خــرد
کنیزک همی خـواسـتـی شـیر گرمنــهـانــی ز هـرکــس بــه آواز نــرم
چـو کشـتـی یکی جـام بـرداشتـیبـر آتـش هـمـی تـیـز بـگـذاشـتـی
بــه نـزدیـک شــاپــور بــردی نـهـاننگـفـتـی نهان بـا کـس اندر جـهان
دو هفتـه سپـهر اندرین گشته شدبـه فرجـام چـرم خـر آغشـتـه شـد
چـو شـاپـور زان پـوسـت آمـد بـرونهمه دل پـر از درد و تـن پـر ز خـون
چـنین گفـت پـس بـا کـنیزک بـه رازکـه ای پـاک بـیـنـادل و نـیـک سـاز
یـکـی چـاره بـایـد کـنـون سـاخـتـنز هـر گـونـه انـدیـشــه انـداخــتــن
کـه مـا را گـذر بـاشـد از شـهـر روممـبـاد آفـرین بـر چـنـین مـرز و بـوم
کــنـیـزک بــدو گـفــت فــردا پــگــاهشوند این بـزرگان سـوی جـشنگاه
یکی جـشـن بـاشـد بـه روم اندرونکــه مـرد و زن و کــودک آیـد بــرون
چـو کـدبـانـو از شـهـر بـیـرون شـودبـدان جـشن خرم بـه هامون شود
شود جـای خالی و من چاره جـویبــسـازم نـتـرسـم ز پــتـیـاره گـوی
دو اسـپ و دو گوپـال و تـیر و کـمانبــه پـیـش تـو آرم بــه روشـن روان
بـبـست اندر اندیشه دل را نخستاز آخـر دو اسـپ گـرانمایه جـسـت
همـان تـیغ و گـوپـال و بـرگـسـتـوانهـمـان جـوشـن و مـغـفـر هنـدوان
بـه انـدیـشـه دل را بـه جـای آوریـدخـــرد را بـــران رهــنــمــای آوریــد
چـو از بـاخـتـر چـشـمه اندر کشـیدشـب آن چـادر قـار بـر سـر کشـید
پـراندیشـه شـد جـان شـاپـور شـاهکـه فـردا چـه سـازد کـنـیزک پـگـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.