ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو بــر زد ســر از بــرج شـیـر آفـتــاببـــبـــالــیــد روز و بـــپـــالـــود خـــواب
بـه جـشـن آمـدند آنک بـودی بـه شـهربــزرگــان جــویـنـده از جــشــن بــهـر
کــنــیــزک ســوی چــاره بــنــهــاد رویچــنـانـچـون بــود مـردم چــاره جــوی
چــو ایـوان خــالــی بــه چــنـگ آمـدشدل شــیـر و چــنـگ و پــلـنـگ آمـدش
دو اســپ گــرانــمــایــه ز آخــر بـــبــردگـــزیــده ســـلـــیــح ســـواران گـــرد
ز دیــنــار چــنــدانــک بــایــســت نــیــزز خـوشـاب و یـاقـوت و هـرگـونـه چـیز
چـو آمـد هـمـه سـاز رفـتــن بــه جــایشـب آمـد دو تـن راسـت کـردنـد رای
ســـوی شـــهــر ایــران نــهــادنــد رویدو خــرم نــهــان شــاد و آرامــجـــوی
شـب و روز یـکـسـر هـمـی تــاخــتــنـدبــه خـواب و بـه خـوردن نـپـرداخـتـنـد
بــریـن گـونـه از شـهـر بــر خـورسـتــانهـمـی رانـد تــا کـشـور سـورسـتــان
چو اسب و تن از تاختن گشت سستفـرود آمـدن را هـمـی جــای جـسـت
دهـی خـرم آمـد بــه پـیـشـش بــه راهپــر از بــاغ و مـیـدان و پـر جـشـنـگـاه
تــن از رنــج خــســتــه گــریــزان ز بـــدبـــیـــامـــد در بــــاغـــبــــانـــی بـــزد
بـــیــامـــد دمـــان مـــرد پـــالـــیــزبـــانکـه هـم نـیک دل بـود و هـم مـیـزبـان
دو تــن دیــده بـــا نــیــزه و درع و خــودز شـاپـور پــرسـیـد هـسـت ایـن درود
بــدیـن بــیـگـهـی از کـجــا خــاســتــیچــنــیـن تــاخــتــن را بــیــاراســتــی
بــدو گـفـت شــاپــور کـای نـیـک خــواهسـخـن چـند پـرسـی ز گـم کـرده راه
یــــک مــــرد ایــــرانــــیـــم راه جــــویگــریــزان بــدیـن مــرز بــنــهــاده روی
پـــر از دردم از قــیــصــر و لــشــکــرشمـبــادا کـه بــیـنـم ســر و افـســرش
گــر امــشــب مــرا مــیـزبــانـی کــنـیهــشــیــواری و مــرزبـــانــی کــنــی
بــــرآنـــم کـــه روزی بــــه کـــار آیـــدتدرخـتـی کـه کـشـتـی بــه بــار آیـدت
بـدو بـاغـبـان گـفـت کـیـن خـان تـسـتتــن بــاغـبــان نـیـز مـهـمـان تــســت
بـــدان چـــیــز کــایــد مــرا دســت رسبــکـوشــم بــیـارم نـگـویـم بــه کــس
فـــرود آمـــد از بـــاره شـــاپـــور شـــاهکــنـیـزک هـمــی رفــت بــا او بــه راه
خـورش سـاخـت چـنـدان زن بــاغـبــانز هـر گـونـه چــنـدانـک بــودش تــوان
چـو نان خـورده شـد کار می سـاخـتـندسـبــک مـایـه جـایـی بــپــرداخـتــنـد
سـبــک بــاغـبــان مـی بـه شـاپـور دادکــه بــردار ازان کــس کــه آیـدت یــاد
بــدو گــفــت شــاپــور کــای مــیــزبــانسـخــن گـوی و پــرمـایـه پــالـیـزبــان
کـسـی کـو مـی آرد نـخـسـت او خـوردچــو بــیـشـش بــود سـالـیـان و خـرد
تــو از مـن بــه ســال انـدکـی بــرتــریتو باید که چون می دهی می خوری
بــدو بــاغــبــان گــفــت کــای پــرهـنــرنخـسـت آن خـورد می که بـا زیب تـر
تـو بــایـد کـه بــاشـی بــریـن پـیـش روکـه پـیری بـه فـرهنـگ و بـر سـال نـو
هــمــی بـــود تـــاج آیــد از مـــوی تـــوهــمــی رنــگ عــاج آیــد از روی تـــو
بــخــنـدیـد شـاپــور و بــســتــد نـبــیـدیـکـی بــاد سـرد از جـگـر بــرکـشـیـد
بــه پــالـیـزبــان گـفـت کـای پــاک دیـنچــه آگـاهـی اسـتــت ز ایـران زمـیـن
چــنـیـن دادپــاســخ کــه ای بــرمـنـشز تــــو دور بــــادا بــــد بــــدکــــنـــش
بــه بــدخــواه مــا بـــاد چــنــدان زیــانکــه از قــیــصــر آمــد بــه ایــرانــیــان
از ایــران پــراگــنــده شــد هــرک بـــودنـمــانـد انـدران بــوم کــشــت و درود
ز بـــس غــارت و کــشــتــن مــرد و زنپــراگـنـده گـشـت آن بــزرگ انـجـمـن
وزیـشـان بــسـی نـیـز تــرســا شـدنـدبــه زنــار پــیــش ســکــوبــا شــدنــد
بــس جــاثــلـیـقـی بــه ســر بــر کـلـاهبـــه دور از بــــر و بــــوم و آرامـــگـــاه
بـــدو گــفــت شـــاپـــور شـــاه اورمــزدکـه رخـشـان بـدی همچـو ماه اورمزد
کـجـا شـد که قـیصـر چـنین چـیره شـدز بــخــت آب ایــرانــیــان تــیــره شــد
بــدو بــاغــبــان گـفــت کـای ســرفــرازتـــرا جــاودان مــهــتـــری بـــاد و نــاز
ازو مـــرده و زنـــده جـــایــی نـــشـــاننـیـامـد بــه ایـران بــدان ســرکـشـان
هــرانــکــس کــه بـــودنــد ز آبـــادبــوماسـیـرنـد سـرتــاسـر اکـنـون بــه روم
بــریــن زار بــگــریــســت پــالــیــزبـــانکــه بــود آن زمــان شــاه را مـیـزبــان
بــدو مــیـزان گــفــت کــایــدر ســه روزبــبــاشـی بــود خــانـه گـیـتــی فـروز
کـه دانـا زد ایـن داسـتــان از نـخــسـتکـه هرکـس که آزرم مهمان نجـسـت
نــبـــاشــد خـــرد هــیــچ نــزدیــک اوینـــیـــاز آورد بــــخـــت تــــاریـــک اوی
بـبـاش و بـیاسـای و مـی خـور بـه کـامچــو گــردد دلــت رام بـــر گــوی نــام
بـــدو گــفــت شــاپـــور کآری رواســتبـه مـابـر کـنـون مـیزبـان پـادشـاسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.