ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـبود آن شب و خورد و گفت و شنیدسـپــیـده چــو از کـوه سـر بــر کـشـیـد
چـــو زریـــن درفـــشـــی بـــرآورد راغبـــر مــیــهــمــان شــد خـــداونــد بـــاغ
بــدو گــفــت روز تــو فــرخــنــده بــادســـرت بـــرتـــر از بـــر بــــارنـــده بــــاد
ســزای تــومـان جــایـگــاهـی نـبــودبــه آرام شــایــســتــه گــاهــی نــبــود
چـو مـهمـان درویش بـاشـی خـورشنــیــابـــی نــه پـــوشــیــدن و پـــرورش
بـدو گـفـت شـاپـور کـای نـیک بـخـتمـن این خـانـه بـگـزیـدم از تـاج و تـخـت
یـکـی زنـد واســت آر بــا بــر سـمـتبــه زمـزم یـکـی پــاسـخـی پــرسـمـت
بــیــاورد هــرچــش بــفــرمــود شــاهبـــیــفـــزود نـــزدیــک شـــه پـــایــگـــاه
بـه زمـزم بـدو گـفـت بـرگـوی راسـتکـجــا مـوبــد مـوبــد اکـنـون کـجــاسـت
چــنــیــن داد پــاســخ ورا بـــاغــبــانکــه ای پــاک دل مــرد شــیـریـن زبــان
دو چشمم ز جایی که دارم نشستبــدان خــانـه مــوبــدان مــوبــه دســت
نـهـانـی بــه پــالـیـزبــان گـفـت شـاهکــه از مــهــتـــر ده گــل مــهــره خــواه
چـو بـشـنـید زو این سـخـن بـاغـبـانگل و مشک و می خواست و آمد دمان
جــهـانــدار بــنـهـاد بــر گــل نــگــیـنبـــدان بـــاغـــبـــان داد و کــرد آفـــریــن
بـدو گـفـت کـین گل بـه موبـد سـپـارنـگــر تــا چــه گــویـد هـمــه گــوش دار
ســپــیـده دمـان مـرد بــا مـهـر شـاهبــــر مـــوبــــد مـــوبــــد آمـــد پــــگـــاه
چــو نــزدیـک درگــاه مــوبــد رســیـدپــراگــنــده گــردان و در بــســتــه دیــد
بــه آواز زان بـــارگــه بــار خــواســتچـو بـگـشـاد در بــاغـبــان رفـت راسـت
چــو آمــد بــه نــزدیــک مــوبــد فــرازبـــدو مــهــر بــنــمــود و بــردش نــمــاز
چـو مـوبـد نـگـه کـرد و آن مـهـره دیدز شـــــادی دل رای زن بـــــردمـــــیــــد
وزان پـس بـران نام چـندی گـریسـتبـدان بـاغـبـان گفـت کـاین مهر کیسـت
چــنـیـن داد پــاســخ کــه ای نـامـدارنشـسـتـه بـه خـان مـنسـت این سـوار
یـکـی مـاه بــا وی چـو سـرو سـهـیخــردمــنــد و بـــا زیــب و بـــا فــرهــی
بــدو گـفـت مـوبــد کـه ای نـامـجـوینـــشـــان کـــه دارد بـــه بــــالـــا و روی
بــدو بــاغــبــان گـفــت هـرکـو بــهـاربـــدیــدســت ســرو از لــب جـــویــبـــار
دو بــــازو بــــه کــــردار ران هـــیـــونبـرش چـون بـر شیر و چـهرش چـو خون
هـمـی رنـگ شــرم آیـد از مـهـر اویهــمــی زیــب تـــاج آیــد از چــهــر اویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.