ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو پـالیزبـان گـفـت و موبـد شـنیدبــه روشــن روان مــرد دانــا بــدیـد
که آن شیردل مرد جز شاه نیستهمـان چـهر او جـز در گـاه نـیسـت
فرسـتـاده یی جـسـت روشن روانفــرســتــاد مــوبـــد بــر پــهــلــوان
کـه پـیـدا شـد آن فـر شـاپـور شـاهتـو از هر سـوی انجـمن کن سـپـاه
فـــرســـتـــاده مــوبـــد آمـــد دوانز جــایـی کــه بــد تــا در پــهـلــوان
بـگفت آنک در بـاغ شادی و بـخـتشکفتـه شد آن خـسروانی درخـت
سـپـهبـد ز گفـتـار او گـشـت شـاددلش پر ز کین گشت و لب پر ز باد
بـه دادار گفـت ای جـهاندار راسـتپـرسـتـش کنی جـز تـرا ناسزاست
که دانسـت هرگز که شـاپـور شـاهبــبــیـنـد سـپـه نـیـز و او را سـپــاه
سپـاس از تـو ای دادگر یک خـدایجـهـانـدار و بـر نـیـکـویی رهـنـمـای
چـو شب بـرکشید آن درفش سیاهســتــاره پــدیــد آمــد از گــرد مــاه
فـراز آمـد از هـر ســوی لـشــکـریبـه جـایی که بـد در جـهان مهتـری
سوی سورسـتـان سربـرافراخـتـندیـگـان و دوگـانـه هـمـی تــاخـتــنـد
بـــه درگــاه پـــالــیــزبـــان آمــدنــدبــه شــادی بــر مــیـزبــان آمــدنــد
چـو لشکر شد آسوده بـر درسرایبــه نـزدیـک شـاه آمـد آن پـاک رای
بـه شـاه جـهان گفت پـس میزبـانخـجـسـتـسـت بــر مـاه پـالـیـزبــان
سـپـاه انجـمن شد بـدین درسراینـگـه کـن کـنـون تــا چـه آیـدت رای
بـــفــرمــود تــا بـــرگــشــادنــد راهاگــر چــه فــرومـایـه بــد جــایـگــاه
چـو رفـتــنـد نـزدیـک آن نـامـجــوییـکــایـک نــهــادنــد بــر خــاک روی
مـهـان را همـه شـاه در بـر گـرفـتز بــدهـا خــروشــیـدن انـدر گـرفـت
بـگـفـت آنـک از چـرم خـر دیده بـودسـخـنهای قیصـر که بـشـنیده بـود
هــم آزادی آن بـــت خــوب چــهــربــگـفــت آنـچ او کــرد پــیـدا ز مـهـر
کــزو یــافــتــم جــان و از کــردگــارکــه فــرخــنــده بـــادا بـــرو روزگــار
وگـر شــهـریـاری و فــرخــنـده یـیبــود بــنــده پــرهــنــر بــنــده یــی
مـنـم بـنـده ایـن مـهـربـان بـنـده راگــــشــــاده دل و نــــازپـــــرورده را
ز هر سو که اکنون سـپـاه منسـتوگــر پــادشــاهـی و راه مـنـســت
همـه کـس فـرسـتـید و آگـه کـنـیدطــلــایـه پــراگــنــده بــر ره کــنـیـد
بــبــنــدیــد ویــژه ره طــیـســفــوننــبـــایــد کــه آگــاهــی آیــد بــرون
چــو قــیـصــر بــیـابــد ز مـا آگـهـیکـه بـیـدار شـد فـر شـاهـنـشـهـی
بـــیــایــد ســـپـــاه مــرا بـــرکــنــددل و پــشــت ایـرانـیـان بــشــکـنـد
کــنــون مــا نــداریــم پـــایــاب اوینـه پـیـچـیـم بـا بـخـت شـاداب اوی
چــو مـوبــد بــیـایـد بــیـارد سـپــاهز لـشـکـر بــبــنـدیـم بــر پـشـه راه
بــســازیـم و آرایـشــی نـو کــنـیـمنـهـانـی مـگـر بــاغ بـی خـو کـنـیـم
بـبـاید بـه هر گوشـه یی دیده بـانطـلایه بـه روز و بـه شـب پـاسـبـان
ازان پــس نــمــانــیــم از رومــیــانکسـی خـسـپـد ایمن گشاده میانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.