ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــســی بــرنـیـامـد بــریـن روزگـارکه شـد مردم لشـکری شـش هزار
فــرســتــاد شــاپــور کــارآگــهــانسـوی طـیسـفـون کـاردیـده مـهـان
بــدان تــا ز قـیـصـر دهـنـد آگـهـیازان بــــرز درگــــاه بــــا فــــرهـــی
بــرفــتــنـد کــارآگــهـان نــاگــهـاننـهـفـتــه بــجــسـتــنـد کـار جـهـان
بــدیـدنــد هــرگــونــه بــازآمــدنــدبـــر شـــاه گـــردن فـــراز آمـــدنـــد
که قیصر ز می خـوردن و از شـکارهـمـی هـیـچ نـنـدیـشــد از کــارزار
سـپـاهش پـراگـنـده از هـر سـویبــه تــاراج کــردن بــه هـر پــهـلـوی
نه روزش طلایه نه شب پـاسـبـانسپاهش همه چون رمه بی شبان
نبـیند همی دشـمـن از هیچ رویپــســنـد آمـدش زیـســتــن بآرزوی
چـو شـاپـور بـشنید زان شـاد شدهـمـه رنـجــهـا بــر دلـش بــاد شـد
گـزیـن کـرد ز ایـرانـیـان سـه هـزارزره دار و بـــرگــســتــوان ور ســوار
شب تیره جوشن بـه بـر در کشیدسـپـه را سوی طیسـفون بـرکشید
بـه تـیره شـبـان تـیز بـشـتـافـتـیچـو روشـن شـدی روی بــرتـافـتـی
هـمـی رانـدی در بــیـابــان و کـوهبـــران راه بــی راه خــود بـــا گــروه
فزون از دو فـرسـنگ پـیش سـپـاههـمـی دیـده بـان بـود بـی راه و راه
چـنین تـا بـه نزدیکـی طـیسـفـونطـلـایـه هـمـی رانـد پـیـش انـدرون
بـه لشکر گه آمد گذشته دو پـاسز قـیصـر نـبـودش بـه دل در هـراس
ازان مــرز بـــشــنــیــد آواز کــوسغـو پـاسـبــانـان چـو بـانـگ خـروس
پر از خیمه یک دشت و خرگاه بودازان تــاخــتــن خــود کــه آگـاه بــود
ز می مست قیصر بـه پرده سرایز لـشــکـر نـبــود انـدران مـرز جــای
چـو گیتـی چـنان دید شـاپـور گـردعــنـان کــیـی بــارگــی را ســپــرد
سـپـه را بـه لشـکرگه اندر کشـیدبـزد دسـت و گـرز گـران بــرکـشـیـد
بـــه ابـــر انــدر آمــد دم کـــرنــایجــرنــگــیـدن گــرز و هـنــدی درای
دهــاده بـــرآمــد ز هــر پــهــلــویچـکـاچـاک بـرخـاسـت از هر سـوی
تـو گفـتـی همی آسـمان بـتـرکیدز خـورشـید خـون بـر هـوا بـرچـکـید
درفــشــیـدن کــاویــانــی درفــششــب تــیـره و تــیـغـهـای بــنـفـش
تـو گـفـتـی هـوا تـیـغ بـارد هـمـیجــهـان یـکـسـره مـیـغ دارد هـمـی
ز گـرد ســپــه کـوه شــد نـاپــدیـدسـتـاره هـمـی دامـن انـدرکـشـیـد
ســراپـــرده قــیــصــر بـــی هــنــرهــمــی کــرد شــاپــور زیــر و زبـــر
بـه هر گـوشـه یی آتـش اندر زدندهـمـی آسـمـان بـر زمـیـن بـر زدنـد
سـرانـجــام قـیـصـر گـرفـتــار شـدوزو اخـــتـــر نـــیــک بـــیـــزار شـــد
وزان خــیـمــه هـا نــامــداران اویدلـــیـــر و گـــزیـــده ســــواران اوی
گـرفـتـنـد بــسـیـار و کـردنـد بــنـدچــنـیـن اســت کـردار چــرخ بــلـنـد
گـهـی زو فـراز آیـد و گـه نـشـیـبگـهـی شـادمـانـی و گـاهی نـهیب
بـی آزاری و مـردمـی بــهـتـرسـتکــرا کــردگــار جـــهــان یــاورســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.