ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو شــب دامـن روز انـدر کـشــیـددرفـــش خـــور آمـــد ز بـــالـــا پـــدیــد
بــفــرمـود شــاپــور تــا شــد دبــیـرقلم خواست و انقاس و مشک و حـریر
نـوشـتــنـد نـامـه بــه هـر مـهـتــریبــه هـر پــادشــاهـی و هـر کـشــوری
ســـرنــامــه کــرد آفـــریــن مــهــانز مـــا بـــنــده بـــر کـــردگـــار جـــهــان
که اوراسـت بـر نیکویی دسـت رسبــه نــیـرو نــیــازش نــیــایـد بــه کــس
هـــمــــو آفــــریـــنـــنــــده روزگــــاربــه نـیـکــی هـمــو بــاشــد آمــوزگــار
چـو قیصـر که فـرمان یزدان بـهشـتبـه ایران بـجـز تـخـم زشـتـی نـکـشـت
بـه زاری هـمـی بـنـد سـایـد کـنـونچــو جــان را نـبــودش خــرد رهـنـمـون
هـمـان تــاج ایـران بــدو در ســپــردز گــیـتــی بــجــز نـام زشــتــی نـبــرد
گسـسـتـه شـد آن لشـکر و بـارگاهبــه نــیــروی یــزدان کــه بــنــمــود راه
هرانکس که باشد ز رومی به شهرز شــمـشــیـر بــایـد کـه یـابــنـد بــهـر
هـمـه داد جــویـیـد و فـرمـان کـنـیـدبــه خـوبــی ز سـر بــاز پـیـمـان کـنـیـد
هـیـونـی بــر آمـد ز هـر ســو دمـانابـــــا نــــامــــه شـــــاه روشــــن روان
ز لشـکـرگـه آمد سـوی طـیسـفـونبــی آزار بــنــشــســت بــا رهـنـمــون
چــو تــاج نـیـاکـانـش بــر سـر نـهـادز دادار نـــیـــکـــی دهـــش کـــرد یـــاد
بــفـرمـود تــا شـد بــه زنـدان دبــیـربــه انــقــاس بــنــوشــت نــام اســیـر
هــزار و صــد و ده بــرآمــد شــمــاربــــزرگــــان روم آنـــک بــــد نـــامــــدار
همـه خـویش و پـیونـد قـیصـر بـدنـدبــه روم انــدرون ویـژه مــهــتــر بــدنــد
جـهانـدار بـبـریدشـان دسـت و پـایهـرانـکـس کـه بــد بـر بـدی رهـنـمـای
بــــفـــرمـــود تـــا قـــیـــصـــر روم رابـــــیــــارنــــد ســـــالــــار آن بـــــوم را
بـشـد روزبـان دسـت قـیصـرکـشـانز زنــدان بـــیــاورد چــون بــیــهــشــان
جــفـادیـده چــون روی شـاپــور دیـدسـرشـکـش ز دیـده بـه رخ بــر چـکـیـد
بـمـالـیـد رنـگـیـن رخـش بــر زمـیـنهـمـی کـرد بــر تــاج و تــخــت آفـریـن
زمین را سـراسـر بـه مژگـان بـرفـتبه موی و به روی گشت با خاک جفت
بـدو گـفـت شـاه ای سـراسـر بـدیکــه تـــرســـایــی و دشــمــن ایــزدی
پـسـر گـویی آنرا کـش انبـاز نیسـتز گـیـتــیـش فـرجــام و آغــاز نـیـســت
نـدانی تـو گـفـتـن سـخـن جـز دروغدروغ آتـــشــی بـــد بـــود بـــی فــروغ
اگر قیصـری شـرم و رایت کجـاسـتبــه خـوبـی دل رهـنـمـایـت کـجـاسـت
چــرا بــنـدم از چـرم خـر سـاخـتــیبــزرگــی بــه خــاک انــدر انــداخــتــی
چــو بـــازارگــانــان بــه بـــزم آمــدمنـه بــا کـوس و لـشــکـر بــه رزم آمـدم
تـو مـهمـان بـه چـرم خـر انـدر کـنیبــه ایـران گــرایـی و لــشــکــر کــنــی
بــبـیـنـی کـنـون جـنـگ مـردان مـردکـزان پــس نـجــویـی بــه ایـران نـبــرد
بـدو گـفـت قـیصـر کـه ای شـهـریـارز فـــرمـــان یــزدان کـــه یــابـــد گـــذار
ز مـن بــخــت شـاهـا خـرد دور کـردروانـــــم بــــــر دیـــــو مـــــزدور کـــــرد
مـکــافــات بــد گـر کــنـی نـیـکــویبــه گـیـتــی درون داســتــانـی شـوی
کــه هـرگــز نـگــردد کــهـن نـام تــوبـــرآیــد بـــه مــردی هــمــه کــام تـــو
اگــر یـابــم از تــو بــه جــان زیـنـهـاربـه چـشـمـم شـود گـنـج و دینـار خـوار
یـکـی بــنـده بــاشـم بــه درگـاه تـونـــجــــویـــم جــــز آرایـــش گـــاه تــــو
بــدو شـاه گـفـت ای بــد بـی هـنـرچـــرا کـــردی ایـــن بـــوم زیـــر و زبـــر
کـنـون هـرک بــردی ز ایـران اســیـرهــمــه بـــاز خــواهــم ز تــو نــاگــزیــر
دگـر خـواسـتـه هـرچ بـردی بـه روممـبــادا کـه بــیـنـی تــو آن بــوم شــوم
هـمــه یـکــســر از خــانـه بــازآوریبـــدیـــن لـــشـــکـــر ســـرفـــراز آوری
از ایران هرانجـا کـه ویران شـدسـتکـنـام پــلـنـگـان و شـیـران شــدســت
سـراسـر بــرآری بـه دیـنـار خـویـشبــیــابــی مــکــافــات کــردار خــویــش
دگــر هـرک کــشــتــی ز ایـرانــیـانبــــجــــویـــی ز روم از نـــژاد کــــیـــان
بــه یـک تـن ده از روم تــاوان دهـیروان را بــه پــیــمــان گــروگــان دهــی
نـخــواهـم بــجــز مــرد قــیـصــرنـژادکـه بــاشـنـد بــا مـا بــدیـن بــوم شـاد
دگــر هـرچ ز ایـران بــریـدی درخــتنــبــرد درخــت گــشــن نــیـک بــخــت
بـــکـــاری و دیــوارهـــا بـــرکـــنـــیز دلـهـا مـگـر خــشــم کــمـتــر کــنـی
کـنـون مـن بـه بــنـدی بــبــنـدم تـراز چـــرم خــران کــی پـــســنــدم تـــرا
گـرین هـرچ گـفـتـم نـیاری بـه جـایبــدرنــد چــرمــت ز ســر تــا بــه پــای
دو گوشش بـه خنجر بـدو شاخ کردبــه یـک جــای بــیـنـیـش سـوراخ کـرد
مــهــاری بــه بــیـنــی او بــرنــهــادچــو شــاپــور زان چــرم خــر کــرد یــاد
دو بــنـد گـران بــرنـهـادش بــه پـایبــبــردش هــمــان روزبـــان بــاز جــایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.