ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
عــرض گــاه و دیــوان بــیــاراســتــنــدکــلــیــد در گــنــجــهــا خــواســتـــنــد
سـپــاه انـجـمـن شـد چـو روزی بــدادســرش پــر ز کــیـن و دلـش پــر ز بــاد
از ایــران هــمــی رانــد تـــا مـــرز رومهـرانـکـس کـه بــود انـدران مـرز و بـوم
بـکـشـتـند و خـانش همی سـوخـتـندجــهـانــی بــه آتــش بــرافــروخــتــنــد
چـــو آگــاهــی آمــد ز ایــران بـــه رومکـــه ویــران شـــد آن مــرز آبـــاد بـــوم
گــرفـــتـــار شـــد قـــیــصـــر نــامــدارشــــب تــــیـــره انـــدر صــــف کـــارزار
ســراســر هـمـه روم گــریـان شــدنـدوز آواز شــــاپــــور بــــریـــان شـــدنـــد
همی گفت هرکس که این بد که کردمــگــر قــیـصــر آن نــاجــوانـمــرد مــرد
ز قــیــصــر یــکــی کــه بــرادرش بــودپــــدر مـــرده و زنـــده مــــادرش بــــود
جــوانـی کــجــا یـانــســش بــود نــامجـهـانـجــوی و بــخـشـنـده و شـادکـام
شـدنـد انـجــمـن لـشـکـری بــر درشدرم داد پــــرخــــاشــــجــــو مــــادرش
بـــدو گــفــت کــیــن بـــرادر بـــخـــواهنــبـــیــنــی کــه آمــد ز ایــران ســپــاه
چـو بـشـنید یانس بـجـوشـید و گـفـتکــه کــیـن بــرادر نــشــایــد نــهــفــت
بــزد کــوس و آورد بــیــرون صــلــیــبصــلـیـب بــزرگ و ســپــاهـی مـهـیـب
ســپــه را چــو روی انـدرآمـد بــه رویبـــی آرام شــد مــردم کــیــنــه جــوی
رده بــرکـشـیـدنـد و بــرخــاســت غـوبـــیـــامـــد دوان یـــانـــس پـــیـــش رو
بــرآمــد یـکــی ابــر و گــردی ســیــاهکــزان تـــیــرگــی دیــده گــم کـــرد راه
ســپــه را بــه یـک روی بــر کــوه بــوددگـــر آب زانــســـو کـــه انــبـــوه بـــود
بـدین گـونـه تـا گـشـت خـورشـید زردز هـر سـو هـمـی خـاسـت گـرد نـبــرد
بــکــشــتــنـد چــنـدانـک روی زمــیـنشـد از جــوشـن کـشــتــگـان آهـنـیـن
چــو از قـلـب شــاپــور لـشـکـر بــرانـدچــپ و راسـتــش ویـژگـان را بــخـوانـد
چـو بـا مهتـران گـرم کـرد اسـپ شـاهزمـین گـشـت جـنبـان و پـیچـان سـپـاه
سـوی لـشـکـر رومـیـان حــمـلـه بــردبــزرگــش یــکــی بــود بـــا مــرد خــرد
بــدانـســت یـانـس کـه پــایـاب شــاهنــدارد گــریــزان بـــشــد بـــا ســـپـــاه
پـس انـدر هـمـی تـاخـت شـاپـور گـردبــه گــرد از هــوا روشــنــایــی بـــبــرد
بــه هـر جـایـگـه بــر یـکـی تــوده کـردگــیــاهــا بــه مــغــز ســر آلــوده کــرد
ازان لـشــکــر روم چــنـدان بــکـشــتکه یک دشت سر بود بی پای و پشت
بــه هـامـون سـپـاه و چـلـیـپـا نـمـانـدبــه دژهـا صــلـیـب و ســکـوبــا نـمـانـد
ز هـر جـای چـنـدان غـنـیـمـت گـرفـتکـه لشـکـر همی ماند زو در شـگـفـت
بــبـخـشـیـد یـکـسـر هـمـه بـر سـپـاهجــز از گـنـج قـیـصــر نـبــد بــهـر شــاه
کــجـــا دیــده بـــد رنــج از گــنــج اوینـه هـم گـوشـه بـد گـنـج بــا رنـج اوی
هــمــه لــشـــکـــر روم گــرد آمــدنــدز قــیـصــر هـمــی داســتــانــهـا زدنــد
کــه مــا را چــنـو نـیـز مــهـتــر مــبــادبــه روم انــدرون نــام قــیــصــر مــبـــاد
بــه روم انـدرون جــای مـذبــح نـمـانـدصـلـیـب و مـســیـح و مـوشــح نـمـانـد
چــو زنـار قـســیـس شـد ســوخــتــهچــلــیــپـــا و مــطــران بـــرافــروخــتــه
کــنـون روم و قــنـوج مـا را یـکـیـســتچــو آواز دیـن مــســیـح انـدکــیـســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.