ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــرانــوش چــون پــاســخ نــامــه دیـدز شــــادی دل پــــاک تــــن بــــردمـــیـــد
بـــــفــــرمــــود تــــا نــــامــــداران رومبـــرفــتـــنــد صـــد مــرد زان مــرز و بـــوم
درم بـــار کــردنــد خـــروار شـــســـتهـم از گــوهـر و جــامــه بــر نــشــســت
ز دیــنـــار گـــنــجـــی ز بـــهــر نــثـــارفـــراز آمـــد از هــر ســـوی ســـی هــزار
هـمــه مــهـتــران نــزد شــاه آمــدنــدبـــرهــنــه ســـر و بـــی کـــلـــاه آمــدنــد
چــو دیـنـار پــیـشــش فـرو ریـخــتــنـدبـــگــســتـــرده زر کــهــن بـــیــخـــتـــنــد
بـبـخـشـود و شـاپـور و بـنـواخـتـشـانبــه خـوبــی بــر انـدازه بــنـشـاخـتــشـان
بـــرانــوش را گــفــت کــز شــهــر رومبــیــامــد بـــســی مــرد بــیــداد و شــوم
بــه ایـران زمـیـن آنـچ بــد شـارسـتـانکـنـون گـشـت یـکـسـر هـمـه خـارسـتـان
عوض خواهم آن را که ویران شدستکــنــام پــلــنـگــان و شــیـران شــدســت
بــرانـوش گــفــتــا چــه بــایـد بــگـویچـــو زنـــهـــار دادی مـــه بــــر تـــاب روی
چــنـیـن داد پــاسـخ گـرانـمـایـه شـاهچـو خـواهی کـه یکـسـر بـبـخـشـم گـنـاه
ز دیـنـار رومـی بــه ســالـی سـه بــارهــــمــــی داد بــــایــــد هــــزاران هــــزار
دگــر آنــک بــاشــد نــصــیـبــیـن مــراچــو خـواهـی کـه کـوتــه شـود کـیـن مـرا
بــرانـوش گـفـتــا کـه ایـران تــراســتنــصــیـبــیـن و دشــت دلــیـران تــراســت
پــذیـرفـتــم ایـن مـایـه ور بــاژ و ســاوکــه بــا کــیـن و خــشــمــت نـداریـم تــاو
نـوشــتــنـد عـهـدی ز شــاپــور شــاهکـــزان پـــس نـــرانـــد ز ایـــران ســـپـــاه
مـــگـــر بــــا ســـزاواری و خــــرمـــیکــــجــــا روم را زو نــــیــــایـــد کــــمــــی
ازان پـس گسـی کرد و بـنواخـتـشـانســـر از نــامــداران بـــرافــراخـــتـــشـــان
چـو ایـشـان بــرفـتـنـد لـشـکـر بــرانـدجـــهــان آفـــریــن را فـــراوان بـــخـــوانــد
همی رفت شـادان بـه اصطخـر پـارسکـه اصـطـخـر بــد بــر زمـیـن فـخـر پــارس
چــو انـدر نـصـیـبــیـن خــبــر یـافـتــنـدهــمــه جــنــگ را تــیــز بــشــتــافــتــنــد
کــه مـا را نـبــایـد کـه شــاپــور شــاهنــصــیــبـــیــن بـــگــیــرد بــیــارد ســپــاه
کــه دیـن مــســیـحــا نــدارد درســتهمش کیش زردشت و زند است و است
چــو آیــد ز مــا بـــرنــگــیــرد ســخــننـــخـــواهـــیــم اســـتـــا و دیــن کـــهـــن
زبـــردســـت شــد مــردم زیــردســتبـه کین مرد شـهری بـه زین بـرنشـسـت
چــو آگـاهـی آمـد بــه شــاپــور شــاهکـــه انـــدر نـــصـــیــبـــیــن نـــدادنـــد راه
ز دیـن مـســیـحــا بــرآشــفــت شــاهســپــاهــی فــرســتــاد بــی مــر بــه راه
همـی گـفـت پـیغـمـبـری کـش جـهودکـــشـــد دیــن او را نــشـــایــد ســـتـــود
بــرفــتــنـد لــشــکــر بــه کــردار گــردســـــواران و شـــــیـــــران روز نـــــبــــــرد
بـه یک هفـتـه آنجـا همـی جـنگ بـوددران شــهـر از جــنــگ بــس تــنــگ بــود
بــکـشــتــنـد زیـشــان فـراوان ســراننـــهـــادنــــد بــــر زنــــده بــــنـــد گــــران
هـمـه خــواســتــنـد آن زمـان زیـنـهـارنـــوشـــتـــنـــد نـــامـــه بـــر شـــهـــریــار
بــبــخــشــیـدشــان نـامـبــردار شــاهبــــفـــرمـــود تــــا بــــازگـــردد ســــپــــاه
بــه هـر کــشــوری نـامـداری گـرفــتهـمــان بــر جــهـان کــامــگــاری گــرفــت
هـمــی خــوانــدنـدیـش پــیـروز شــاههــمــی بــود یــک چــنــد بــا تــاج و گــاه
کــنــیــزک کــه او را رهــانــیــده بـــودبـــدان کـــامـــگـــاری رســـانـــیــده بـــود
دلـــفـــروزو فـــرخ پـــیــش نــام کـــردز خـــــوبـــــان مــــر او را دلـــــارام کـــــرد
هـمـان بــاغـبـان را بـسـی خـواسـتـهبــــداد و گـــســـی کـــردش آراســــتــــه
هـمـی بــود قـیـصـر بـه زنـدان و بــنـدبــــه زاری و خـــواری و زخـــم کـــمـــنـــد
بــه روم انـدرون هـرچ بــودش ز گــنـجفــــراز آوریـــده ز هــــر ســــو بــــه رنــــج
بــیــاورد و یــکــســر بــه شــاپــور دادهــمــی بــود یــک چــنــد لــب پــر ز بــاد
ســرانــجــام در بــنـد و زنـدان بــمــردکـــلـــاه کـــیـــی دیـــگـــری را ســـپــــرد
بــه رومـش فـرســتــاد شــاپــور شـاهبــه تــابــوت وز مــشــک بــر ســر کــلــاه
چـنـیـن گـفـت کـایـنـسـت فـرجـام مـانــــدانــــم کــــجــــا بـــــاشــــد آرام مــــا
یـکـی را هـمـه زفـتـی و ابـلـهـیـسـتیـکــی بــا خــردمــنــدی و فــرهــیــســت
بــــریـــن و بـــران روز هـــم بـــگـــذردخــنـگ آنــک گــیـتــی بــه بــد نــســپــرد
بـــه تـــخــت کــیــان انــدر آورد پـــایهـمــی بــود چــنـدی جــهـان کــدخــدای
وزان پـــس بـــر کـــشـــور خـــوزیـــانفـــرســـتـــاد بـــســـیـــار ســـود و زیـــان
ز بــهــر اســیـران یـکــی شــهـر کــردجـــهـــان را ازان بــــوم پـــر بـــهـــر کـــرد
کــجـــا خـــرم آبـــاد بـــد نــام شــهــروزان بـــــوم خــــرم کــــرا بـــــود بــــهــــر
کـسـی را کـه از پـیش بـبـریـد دسـتبــدیـن مــرز بــودیـش جــای نــشــســت
بـــر و بـــوم او یــکـــســـر او را بـــدیســر ســال نــو خــلــعــتــی بــســتــدی
یکـی شـارسـتـان کـرد دیگر بـه شـامکــه پـــیــروز شـــاپـــور کــردش بـــه نــام
بــه اهـواز کـرد آن سـیـم شـارسـتـانبـــدو انــدرون کـــاخ و بـــیــمــارســـتـــان
کـــنـــام اســـیــرانــش کـــردنــد نــاماســـیــر انــدرو یــافــتـــی خـــواب و کــامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.