ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز شـاهیش بـگذشـت پـنجـاه سـالکــه انـدر زمــانـه نـبــودش هـمـال
بــیـامـد یـکــی مـرد گــویـا ز چــیـنکـه چـون او مـصـور نـبـیـنـد زمـیـن
بـدان چربـه دستـی رسیده بـه کامیکـی بـرمـنش مـرد مـانی بـه نـام
بــه صـورتـگـری گـفـت پــیـغـمـبــرمز دیـــن آوران جـــهـــان بــــرتــــرم
ز چـین نزد شاپـور شد بـار خواستبـه پـیغمبـری شاه را یار خـواسـت
ســخــن گـفـت مـرد گـشـاده زبــانجـهاندار شـد زان سـخـن بـدگمان
سـرش تـیز شـد موبـدان را بـخـواندزمـانـی فــراوان ســخــنـهـا بــرانـد
کـزیـن مـرد چــیـنـی و چـیـره زبــانفــتــادســتــم از دیـن او در گـمـان
بـگـویید و هـم زو سـخـن بـشـنـویدمـگـر خـود بــه گـفـتـار او بــگـرویـد
بـگـفـتـند کـین مـرد صـورت پـرسـتنـه بـر مـایه مـوبـدان مـوبـه دسـت
زمـانی سـخـن بـشـنـو او را بـخـوانچـو بـیـنـد ورا کـی گـشـایـد زبــان
بــفـرمـود تــا مـوبــد آمـدش پــیـشسـخـن گـفـت بـا او ز انـدازه بـیش
فــرو مــانـد مــانـی مـیـان ســخــنبــه گــفــتــار مـوبــد ز دیـن کــهـن
بـدو گفـت کای مرد صـورت پـرسـتبـه یزدان چـرا آخـتـی خـیره دست
کـسـی کـو بــلـنـد آســمـان آفـریـدبـــدو در مــکـــان و زمــان آفـــریــد
کـجـا نـور و ظـلـمـت بـدو انـدرسـتز هـر گـوهری گـوهرش بـرتـرسـت
شـب و روز و گـردان سـپـهـر بــلـنـدکـزویـت پـنـاهـسـت و زویت گـزنـد
هـمـه کــرده کــردگـارســت و بــسجـزو کـرد نـتـوانـد ایـن کـرده کـس
بــه بــرهـان صــورت چــرا بــگــرویهـمـی پــنـد دیـن آوران نـشــنـوی
همه جفت و همتـا و یزدان یکیستجـز از بـندگی کـردنت رای نیسـت
گـریـن صـورت کـرده جـنـبــان کـنـیسـزد گـر ز جـنـبـده بـرهـان کـنـی
نـدانـی کـه بــرهـان نـیـایـد بــه کـارندارد کـسـی این سـخـن اسـتـوار
اگــر اهـرمــن جــفــت یـزدان بــدیشـب تـیره چـون روز خـنـدان بـدی
همه ساله بودی شب و روز راستبه گردش فزونی نبودی نه کاست
نـگـنـجــد جــهـان آفــریـن در گـمـانکـه او بـرتـرسـت از زمـان و مـکـان
سـخـنـهـای دیـوانـگـانـسـت و بـسبــدیـن بــر نـبــاشـد تــرا یـار کـس
سـخـنـهـا جـزین نـیز بـسـیار گـفـتکـه بـا دانش و مردمی بـود جـفـت
فــرو مــانـد مــانـی ز گــفــتــار اویبــــپـــژمـــرد شـــاداب بــــازار اوی
ز مـانـی بــرآشـفـت پـس شـهـریـاربـــرو تــنــگ شــد گــردش روزگــار
بــفـرمـود پــس تــاش بــرداشـتــنـدبــه خـواری ز درگـاه بــگـذاشـتـنـد
چنین گفت کاین مرد صورت پـرستنگنجـد همی در سـرای نشـسـت
چـو آشوب و آرام گیتـی بـه دوسـتبـبـاید کشـیدن سـراپـاش پـوسـت
همـان خـامـش آگـنده بـاید بـه کـاهبـدان تـا نـجـویـد کـس این پـایـگـاه
بــیـاویـخــتــنــد از در شــارســتــاندگـر پــیـش دیـوار بــیـمـارســتــان
جــهـانــی بــرو آفــریـن خــوانــدنــدهمی خـاک بـر کشـتـه افشـاندندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.