ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز شــــاپــــور زان گـــونـــه شــــد روزگــــارکــه در بـــاغ بــا گــل نــدیــدنــد خــار
ز داد و ز رای و ز آهـــــــــــنــــــــــــگ اویز بـس کـوشـش و جـنگ و نیرنگ اوی
مــر او را بــه هـر بــوم دشــمــن نــمــانــدبـدی را بـه گـیـتـی نـشـیـمـن نـمـانـد
چـــو نــومــیــد شـــد او ز چـــرخ بـــلـــنــدبــشـد سـالـیـانـش بـه هـفـتـاد و انـد
بـــفـــرمـــود تـــا پـــیــش او شـــد دبـــیــرابــــا مـــوبــــد مـــوبـــدان اردشـــیـــر
جـــوانـــی کـــه کـــهــتـــر بـــرادرش بـــودبـه داد و خـرد بــر سـر افـسـرش بـود
ورا نـــــام بــــــود اردشــــــیـــــر جــــــوانتــــوانـــا و دانـــا بــــه ســـود و زیـــان
پـــســر بـــد یــکــی خـــرد شــاپـــور نــامهـنـوز از جــهـان نـارســیـده بــه کــام
چــنـیـن گــفــت پــس شــاه بــا اردشــیـرکــه ای گــرد و چــابــک ســوار دلــیـر
اگـــر بـــا مـــن از داد پـــیـــمـــان کـــنـــیزبــان را بــه پــیـمـان گـروگــان کــنـی
کــه فــرزنـد مـن چــون بــه مــردی رســدبـــه گـــاه دلـــیــری و گـــردی رســـد
ســپــاری بــدو تــخــت و گــنـج و ســپــاهتــو دسـتــور بــاشـی ورا نـیـک خــواه
مــن ایـن تــاج شــاهـی ســپــارم بــه تــوهـمـان گـنـج و لـشـکـر گـذارم بــه تـو
بـــپـــذرفــت زو ایــن ســـخـــن اردشـــیــربــه پــیــش بــزرگــان و پــیـش دبــیــر
کــه چـــون کـــودک او بـــه مــردی رســـدکــه دیــهــیــم و تــاج کــیـی را ســزد
ســــپــــارم هـــمـــه پــــادشــــاهـــی ورانــســازم جــز از نــیــک خــواهــی ورا
چــو بــشــنــیــد شــاپــور پــیـش مــهــانبـــدو داد دیــهــیــم و مــهــر شــهــان
چــنـیـن گــفــت پــس شــاه بــا اردشــیـرکـه کـار جــهـان بــر دل آسـان مـگـیـر
بــــدان ای بــــرادر کــــه بــــیـــداد شــــاهپـــی پـــادشـــاهـــی نـــدارد نـــگـــاه
بــــه آگــــنـــدن گــــنــــج شــــادان بــــودبـــه زفــتـــی ســر ســرفــرازان بـــود
خـــنــک شــاه بـــاداد و یــزدان پـــرســـتکــزو شـــاد بـــاشـــد دل زیــردســـت
بــه داد و بــه بــخــشــش فــزونـی کــنــدجــهـان را بــدیـن رهـنــمــونـی کــنــد
نــگـــه دارد از دشـــمـــنــان کـــشـــورشبـــه ابـــر انــدر آرد ســر و افــســرش
بـــــه داد و بـــــه آرام گـــــنــــج آگــــنــــدبــه بــخــشــش ز دل رنـج بــپــراگـنـد
گـــنـــاه از گـــنــهــکـــار بـــگـــذاشـــتـــنپـــی مـــردمــی را نــگـــه داشـــتـــن
هـرانـکـس کـه او ایـن هـنـرهـا بــجــسـتخـــرد بـــایــد و حـــزم و رای درســت
بــــبــــایـــد خــــرد شــــاه را نــــاگــــزیـــرهـــم آمـــوزش مـــرد بـــرنـــا و پـــیــر
دل پـــادشـــا چـــون گـــرایــد بـــه مـــهــربـــرو کــامــهــا تـــازه دارد ســـپـــهــر
گـــنـــهـــکـــار بـــاشـــد تـــن زیــردســـتمــگــر مــردم پــاک و یـزدان پــرســت
دل و مـــغـــز مـــردم دو شـــاه تــــنـــنـــددگـــر آلـــت تـــن ســـپـــاه تـــنـــنـــد
چـــو مــغـــز و دل مــردم آلــوده گــشـــتبــه نـومـیـدی از رای پــالـوده گـشــت
بـــدان تـــن ســـراســـیــمـــه گـــردد روانسـپــه چـون زیـد شـاه بــی پــهـلـوان
چـــو روشـــن نـــبـــاشـــد بـــپـــراگـــنـــدتــن بــی روان را بــه خــاک افــگــنــد
چــنــیـن هـمــچــو شــد شــاه بــیـدادگــرجــــهـــان زو شـــود زود زیـــر و زبــــر
بـــدوبـــر پـــس از مـــرگ نــفـــریــن بـــودهــمــان نــام او شــاه بــی دیـن بــود
بـــدیــن دار چـــشـــم و بـــدان دار گــوشکــه اویـســت دارنــده جــان و هـوش
هــران پــادشــا کــو جــزیــن راه جــســتز نـیکـیش بـاید دل و دسـت شـسـت
ز کـــشـــورش بـــپـــراگـــنــد زیــردســـتهـمـان از درش مـرد خــسـروپــرسـت
نــبــیـنــی کــه دانــا چــه گــویـد هــمــیدلــت را ز کــژی بـــشـــویــد هــمــی
کــه هــر شـــاه کــو را ســـتـــایــش بـــودهــمــه کـــارش انــدر فـــزایــش بـــود
نـکــوهـیـده بــاشــد جــفــا پــیـشــه مـردبــــــه گــــــرد در آزداران مــــــگــــــرد
بــــدان ای بــــرادر کــــه از شــــهــــریـــاربــجــویـد خــردمــنــد هــرگــونــه کــار
یــکـــی آنـــک پـــیـــروزگـــر بـــاشـــد اویز دشــمــن نــتــابــد گــه جــنـگ روی
دگـــر آنـــک لـــشــــکـــر بــــدارد بــــه دادبـــــدانــــد فـــــزونــــی مـــــرد نــــژاد
کـــســـی کـــز در پــــادشـــاهـــی بــــودنـخـواهـد کـه مـهـتــر سـپــاهـی بــود
چــهــارم کــه بـــا زیــردســتــان خــویــشهـمـان بــاگـهـر در پــرسـتـان خـویـش
نــدارد در گــنــج را بـــســـتـــه ســـخـــتهــمــی بـــارد از شــاخ بـــار درخـــت
بــــبــــایـــد در پــــادشـــاهـــی ســـپــــاهســـپـــاهــی در گـــنـــج دارد نــگـــاه
اگــــر گــــنــــجــــت آبـــــاد داری بــــه دادتـو از گـنـج شـاد و سـپــاه از تـو شـاد
ســـلـــیـــحـــت در آرایـــش خـــویــش دارســزد کـت شــب تــیـره آیـد بــه کــار
بــس ایـمـن مـشــو بــر نـگـهـدار خــویـشچو ایمن شدی راست کن کار خویش
ســـرانــجـــام مــرگ آیــدت بـــی گــمــاناگـــر تـــیــره ای گــر چـــراغ جـــهــان
بــرادر چــو بــشــنـیـد چــنـدی گـریـســتچـو انـدرز بـنـوشـت سـالـی بـزیسـت
بــرفــت و بــمــانــد ایـن ســخــن یــادگــارتــو انـدر جــهـان تــخـم زفـتــی مـکـار
کـــه هـــم یـــک زمـــان روز تـــو بـــگـــذردچـنـیـن بــرده رنـج تــو دشـمـن خـورد
چـــو آدیــنـــه هــر مـــزد بـــهــمـــن بـــودبـــریــن کــار فــرخ نــشــیــمــن بـــود
مــی لــعــل پـــیــش آور ای هــاشـــمــیز خــمـی کــه هـرگــز نـگـیـرد کــمـی
چو شست و سه شد سال شد گوش کرز بــیــشــی چــرا جــویـم آیـیـن و فــر
کــنــون داســتـــانــهــای شــاه اردشــیــربـــگــویــم ز گــفــتـــار مــن یــادگــیــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.