ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پادشاهی شاپور سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو شاپـور بـنشست بـر جای عماز ایـران بــسـی شـاد و بـهـری دژم
چـنین گـفـت کـای نامـور بـخـردانجـــهــانــدیــده و رای زن مــوبـــدان
بـدانـید کـان کـس کـه گـوید دروغنــگــیــرد ازیـن پــس بــر مــا فــروغ
دروغ از بـــر مــا نــبـــاشـــد ز رایکـه از رای بـاشـد بـزرگـی بـه جـای
همان مر تـن سـفـله را دوسـتـدارنـیـابـی بـه بــاغ انـدرون چـون نـگـار
سـری را کجـا مغز بـاشـد بـسـیگــواژه نــبـــایــد زدن بـــر کــســـی
زبـــان را نــگــهــدار بـــایــد بـــدننـــبــــایـــد روان را بــــه زهـــر آژدن
کـه بـر انجـمن مـرد بـسـیار گـویبــکـاهـد بــه گـفـتــار خــود آب روی
اگـر دانـشــی مـرد رانـد ســخــنتـو بـشـنـو کـه دانـش نـگـردد کـهن
دل مــرد مــطــمــع بــود پــر ز دردبــه گــرد طــمـع تــا تــوانـی مـگــرد
مـکـن دوســتــی بــا دروغ آزمـایهــمــان نــیـز بــا مــرد نــاپــاک رای
سـرشـت تــن از چـار گـوهـر بــودگـذر زیـن چــهـارانـش کــمـتــر بــود
اگـر سـفـله گر مرد بـا شـرم و رادبــه آزادگــی یــک دل و یــک نــهــاد
ســیـم کــو مـیـانـه گـزیـنـد ز کــاربــسـنـد آیـدش بــخـشـش کـردگـار
چـهـارم کـه بــپــراگـنـد بــر گـزافهـمـی دانـشـی نـام جــویـد ز لـاف
دو گــیـتــی بــیــابــد دل مــرد رادنـبــاشـد دل ســفـلـه یـک روز شـاد
بـدین گـیتـی او را بـود نـام زشـتبـدان گـیـتـی انـدر نـیـابـد بـهـشـت
دو گــیـتــی نـیـابــد دل مـرد لــافکـه بــپـراگـنـد خـواسـتـه بــر گـزاف
سـتـوده کـسـی کـو مـیانـه گـزیدتــن خــویـش را آفـریـن گـســتــریـد
شــمـا را جــهـان آفــریـن یـار بــادهـمـیـشـه سـر بــخــت بــیـدار بــاد
جــهــانــدارمــان بـــاد فــریــادرسکـه تـخـت بـزرگـی نمـانـد بـه کـس
بـگفت این و از پـیش بـرخـاسـتـندز یـزدان بــرو آفــریـن خــواســتــنــد
چـو شد سـالیان پـنج بـر چـار ماهبــشـد شـاه روزی بــه نـخـچـیـرگـاه
جهان شد پر از یوز و باران و سگچـه پــرنـده و چـنـد تــازان بــه تــگ
ســتــاره زدنـد از پــی خــوابــگـاهچـو چـیزی بـخـورد و بـیـاسـود شـاه
سه جـام می خـسـروانی بـخـوردپراندیشه شد سر سوی خواب کرد
پـراگـنـده گـشـتـند لـشـکـر همـهچــو در خــواب شــد شـهـریـار رمـه
بخفت او و از دشت برخاست بـادکه کس بـاد ازان سـان ندارد بـه یاد
فـروبــرده چــوب ســتــاره بــکـنـدبـــزد بـــر ســر شــهــریــار بــلــنــد
جـهانجـوی شـاپـور جـنگـی بـمـردکــلــاه کــیــی دیــگــری را ســپــرد
مــیـاز و مــنــاز و مــتــاز و مــرنــجچه تازی بـه کین و چه نازی به گنج
که بـهر تـو اینست زین تـیره گویهـنـر جــوی و راز جـهـان را مـجـوی
کـه گـر بـازیـابـی بـه پـیچـی بـدردپــژوهـش مـکــن گــرد رازش مـگـرد
چـنـین اسـت کـردار این چـرخ تـیرچـه بــا مـرد بــرنـا چـه بــا مـردپــیـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.