ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پادشاهی بهرام شاپور

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
خـردمـنـد و شـایسـتـه بـهرامـشـاههمـی داشـت سـوک پـدر چـندگـاه
چـو بـنـشـسـت بـر جـایگـاه مـهـیچـنین گفت بـر تـخـت شاهنشهی
کــه هـر شــاه کــز داد گــنـج آگـنـدبــدانــیــد کــان گــنــج نــپــراگــنــد
ز مــا ایــزد پـــاک خـــشــنــود بـــادبـــدانــدیــش را دل پــر از دود بـــاد
همـه دانـش اوراسـت مـا بـنـده ایمکـه کــاهـنـده و هـم فــزایـنـده ایـم
جــهـانـدار یـزدان بــود داد و راسـتکه نفزود در پـادشـاهی نه کاسـت
کـسـی کو بـه بـخـشـش تـوانا بـودخـــردمــنــد و بـــیــدار و دانــا بـــود
نـبــایـد کـه بــنـدد در گـنـج سـخـتبــه ویـژه خـداونـد دیـهـیـم و تـخـت
وگـر چـند بـخـشـی ز گـنـج سـخـنبـرافـشـان کـه دانـش نـیاید بـه بـن
ز نـیـک و بــدیـهـا بــه یـزدان گــرایچو خواهی که نیکیت ماند به جای
اگر زو شناسی همه خوب و زشتبـیـابـی بــه پـاداش خـرم بـهـشـت
وگــر بــرگــزیـنــی ز گــیــتــی هــوابــمــانـی بــه چــنـگ هـوا بــی نـوا
چــو داردت یـزدان بــدو دســت یــازبــدان تــا نـمـانـی بــه گـرم و گـداز
چـنـین اسـت امـیدم بـه یزدان پـاککه چون سر بـیارم بـدین تـیره خاک
جــــهـــانــــدار پــــیـــروز دارد مــــراهــمــان گــیــتـــی افــروز دارد مــرا
گــر انــدر جــهــان داد بـــپــراگــنــمازان بــه کــه بــیـداد گــنــج آگــنــم
کــه ایـدر بــمــانـد هـمــه رنــج مــابـه دشمن رسـد بـی گمان گنج ما
کـه تـخـت بـزرگـی نمـانـد بـه کـسجــهــانــدار بــاشــد تــرا یــار بــس
بـــد و نــیــک مــانــد ز مــا یــادگــارتــو تــخــم بــدی تــا تــوانـی مـکـار
چو شد سال آن پادشا بـر دو هفتبــه پـالـیـز آن سـرو یـازان بــخـفـت
بــه یـک چــنـدگـه دیـر بــیـمـار بــوددل کــهــتــران پــر ز تــیــمــار بـــود
نـبــودش پـسـر پـنـج دخـتـرش بـودیـکـی کــهـتــر از وی بــرادرش بــود
بـــدو داد نــاگــاه گــنــج و ســپـــاههمان مهر شـاهی و تـخـت و کـلاه
جــهـانـدار بــرنـا ز گـیـتــی بــرفــتبـرو سـالـیان بـرگـذشـتـه دو هفـت
ایا شـسـت و سـه سـاله مرد کهنتــو از بــاد تــا چــنـد رانـی سـخــن
هـمــان روز تــو نــاگــهــان بــگــذرددر تـــوبـــه بـــگـــزیـــن و راه خـــرد
جــهـانـدار زیـن پــیـر خـشـنـود بــادخـرد مـایـه بـاد و سـخـن سـود بـاد
اگـر در سـخــن مـوی کـافـد هـمـیبــه تــاریـکـی انـدر بــبــافـد هـمـی
گـر او این سـخـن ها کـه اندرگرفـتبـه پـیری سـرآرد نبـاشـد شـگـفـت
بــه نـام شـهـنـشـاه شـمـشـیـرزنبــه بــالـا سـرش بــرتــر از انـجـمـن
زمــانـه بــه کــام شــهـنـشــاه بــادســر تـــخــت او افــســر مــاه بـــاد
کـزویـســت کـام و بــدویـسـت نـامورا بـــاد تـــاج کـــیـــی شـــادکـــام
بــــزرگــــی و دانــــش ورا راه بــــادوزو دســت بــدخــواه کــوتــاه بـــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.