ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو شـد پـادشـا بــر جـهـان یـزدگـردســپــه را ز دشــت انــدرآورد گــرد
کــلــاه بـــرادر بـــه ســر بـــر نــهــادهمـی بـود ازان مـرگ ناشـاد شـاد
چــنـیـن گـفـت بــا نـامـداران شــهـرکـه هـرکـس کـه از داد یابـنـد بـهـر
نـخـسـت از نـیـایش بـه یزدان کـنـیددل از داد مـا شـاد و خـنـدان کـنید
بــدان را نــمــانـم کــه دارنــد هـوشوگـر دســت یـازنـد بــد را بــکــوش
کـسـی کـو بــجــویـد ز مـا راسـتــیبـــیــارامــد از کــژی و کــاســتــی
بــه هـرجـای جـاه وی افـزون کـنـیـمز دل کــیـنــه و آز بــیــرون کــنــیـم
ســگــالــش نـگــویـیـم جــز بــا ردانخــردمــنــد و بــیــداردل مــوبـــدان
کــســی را کــجـــا پـــر ز آهــو بـــودروانـش ز بــیـشـی بــه نـیـرو بــود
بـه بـیچـارگـان بـر سـتـم سـازد اویگــر از چــیـز درویـش بــفــرازد اوی
بـکـوشـیـم و نـیـروش بـیـرون کـنـیـمبـه درویش مـا نـازش افـزون کـنـیم
کـسـی کـو بـپـرهـیـزد از خـشـم مـاهـمـی بـگـذرد تـیـز بـر چـشـم مـا
همـی بـسـتـر از خـاک جـوید تـنـشهـمـان خـنـجــر هـنـدوی گـردنـش
بـه فـرمـان مـا چـشـم روشـن کـنـیدخرد را بـه تـن بـر چو جـوشن کنید
تـن هرکسـی گشـت لرزان چـو بـیدکه گوپـال و شمشیرشان بـد امید
چو شد بر جهان پادشاهیش راستبزرگی فزون کرد و مهرش بکاست
خــردمـنـد نـزدیـک او خــوار گـشــتهمه رسـم شاهیش بـیکار گشت
کـــنـــارنـــگ بـــا پـــهــلـــوان و ردانهـمـان دانـشـی پــرخـرد مـوبــدان
یـکـی گـشــت بــا بــاد نـزدیـک اویجـفا پـیشـه شـد جـان تـاریک اوی
سـتــرده شـد از جــان او مـهـر و دادبــه هـیـچ آرزو نــیـز پــاســخ نــداد
کــســی را نــبـــد نــزد او پـــایــگــاهبــه ژرفــی مـکـافــات کـردی گـنـاه
هـرانـکـس کـه دسـتـور بـد بـر درشفـــزایــنــده اخـــتـــر و افــســـرش
هـمــه عــهــد کــردنــد بــا یـکــدگــرکـه هـرگـز نـگـویـنـد زان بـوم و بــر
همـه یکـسـر از بـیم پـیچـان شـدنـدز هول شـهـنـشـاه بـیجـان شـدنـد
فـــرســـتـــادگـــان آمـــدنـــدی ز راههـمــان زیـردســتــان فــریـادخــواه
چــو دســتــور زان آگــهـی یـافــتــیبــدان کـارهـا تــیـز بــشــتــافـتــی
بـــه گــفــتـــار گــرم و بـــه آواز نــرمفـرســتــاده را راه دادی بــه شـرم
بـگفـتـی کـه شـاه از در کـار نیسـتشــمــا را بــدو راه دیـدار نـیـســت
نــمــودم بــدو هــرچ درخــواســتــیبـه فرمانش پـیدا شـد آن راسـتـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.