ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز شاهیش بگذشت چون هفت سالهـمـه مــوبــدان زو بــه رنـج و وبــال
ســر ســال هـشــتــم مــه فــوردیـنکـه پـیـدا کـنـد در جـهـان هـور دیـن
یــکــی کـــودک آمــدش هــرمــزد روزبـه نـیـک اخـتـر و فـال گـیـتـی فـروز
هــم انــگــه پــدر کــرد بـــهــرام نــامازان کــودک خـــرد شــد شــادکــام
بــه در بــر سـتـاره شـمـر هـرک بــودکه شـایسـت گفـتـار ایشـان شـنود
یـکــی مـایـه ور بــود بــا فــر و هـوشسـر هـنـدوان بــود نـامـش سـروش
یـکــی پــارســی بــود هـشــیـار نـامکـه بـر چـرخ کـردی بـه دانش لـگـام
بــفــرمــود تــا پــیـش شــاه آمــدنــدهـشــیـوار و جــویـنــده راه آمــدنــد
بــه صــلــاب کــردنــد ز اخــتــر نـگــاههـم از زیـچ رومـی بــجـسـتــنـد راه
از اخــتــر چــنــان دیــد خــرم نــهــانکــه او شــهـریـاری بــود در جــهـان
ابـــر هــفــت کــشــور بـــود پــادشــاگــو شـــاددل بـــاشـــد و پـــارســـا
بـــرفــتــنــد پـــویــان بـــر شــهــریــارهـمـان زیـچ و صــلــابــهـا بــر کــنـار
بـــگــفــتـــنــد بـــا تـــاجــور یــزدگــردکـه دانـش ز هـرگـونـه کــردیـم گـرد
چــنــان آمــد انــدر شــمــار ســپــهـرکــه دارد بــدیـن کــودک خــرد مـهـر
مـر او را بــود هـفــت کــشــور زمـیـنگـرانـمـایـه شــاهـی بــود بــافـریـن
ز گـفـتــارشــان شــاد شـد شـهـریـاربــبــخــشـیـدشـان گـوهـر شـاهـوار
چــو ایـشــان بــرفــتــنـد زان بــارگــاهرد و مــوبــد و پــاک دســتــور شــاه
نشـسـتـنـد و جـسـتـند هرگـونه رایکـه تــا چـاره آن چـه آیـد بــه جــای
گـــریـــن کـــودک خـــرد خـــوی پـــدرنــگــیــرد شــو خـــســـروی دادگــر
گـــر ایــدونــک خـــوی پـــدر دارد اویهـــمـــه بـــوم زیــر و زبـــر دارد اوی
نـه مـوبــد بــود شــاد و نـه پــهـلــواننـه او در جــهـان شــاد روشـن روان
هـمــه مــوبــدان نــزد شــاه آمــدنــدگــشــاده دل و نـیـک خــواه آمــدنـد
بــگـفــتــنـد کــایـن کــودک بــرمـنـشز بــیـغــاره دورســت و ز ســرزنـش
جـهـان سـربـسـر زیـر فـرمـان اوسـتبـه هر کشوری بـاژ و پـیمان اوسـت
نـگـه کـن بـه جـایـی کـه دانـش بــودز دانـنـده کــشــور بــه رامــش بــود
ز پـــرمــایــگـــان دایــگــانــی گــزیــنکـه بــاشــد ز کــشــور بــرو آفــریـن
هـنــر گــیـرد ایـن شــاه خــرم نــهـانز فــرمــان او شـــاد گــردد جـــهــان
چــو بــشــنـیـد زان مـوبــدان یـزدگـردز کـشــور فــرســتــادگـان کـرد گـرد
هـم انـگـه فـرسـتـاد کـسـهـا بـه رومبـه هـنـد و بـه چـیـن و بـه آبـاد بـوم
هــمــان نــامــداری ســـوی تـــازیــانبــشـد تـا بــبـیـنـد بـه سـود و زیـان
بـه هر سـو همـی رفـت خـواننده ییکـــه بـــهــرام را پـــرورانــنـــده یــی
بــجـویـد سـخـنـگـوی و دانـش پــذیـرسـخـن دان و هـر دانـشـی یـادگـیـر
بــیــامــد ز هــر کــشــوری مــوبــدیجــهـانـدیـده و نـیـک پــی بــخــردی
چــو یـکــســر بــدان بــارگــاه آمــدنـدپــژوهــنــده نــزدیـک شــاه آمــدنــد
بــپـرسـیـد بــسـیـار و بــنـواخـتـشـانبـه هر بـرزنی جـایگـه سـاخـتـشـان
بــرفـتــنـد نـعـمـان و مـنـذر بــه شـببـــســـی نــامــداران گــرد از عــرب
بــزرگــان چــو در پــارس گــرد آمـدنـدبــــر تــــاجـــور یـــزدگـــرد آمـــدنـــد
همی گفـت هرکـس کـه ما بـنده ایمسـخـن بـشـنـویـم و سـرایـنـده ایـم
کــه بــایـد چــنـیـن روزگــار از مــهـانکـه بــایـسـتــه فـرزنـد شـاه جـهـان
بـــه بـــر گـــیــرد ودانـــش آمـــوزدشدل از تـــیــرگــیــهــا بـــیــفـــروزدش
ز رومـــی و هــنــدی و از پـــارســـینـجــومـی و گــر مــردم هـنـدســی
هــمــه فــیـلــســوفــان بــســیـاردانســـخـــن گــوی وز مــردم کـــاردان
بـــگــفــتــنــد هــریــک بـــه آواز نــرمکه ای شـاه بـاداد و بـا رای و شـرم
هـمـه سـربــسـر خــاک پــای تــوایـمبــه دانـش هـمـه رهـنـمـای تــوایـم
نـگــر تــا پــســنـدت کــه آیـد هـمـیوگــر ســودمــنـدت کــه آیـد هـمـی
چـنین گـفـت مـنـذر کـه مـا بـنـده ایمخـود انـدر جـهـان شـاه را زنـده ایـم
هــنــرهــای مــا شـــاه دانــد هــمــهکه او چون شبانست و ما چون رمه
سـواریـم و گـردیـم و اسـپ افـگـنـیـمکـسـی را کـه دانـا بـود بـشـکـنـیـم
سـتـاره شمر نیسـت چـون ما کسیکـه از هـنـدسـه بـهـره دارد بــسـی
پــر از مــهـر شــاهـســت مــا را روانبـه زیـر انـدرون تـازی اسـپـان دمـان
هـمــه پــیـش فــرزنـد تــو بــنـده ایـمبـــزرگــی وی را ســتـــایــنــده ایــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.