ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بــشـنـیـد زو ایـن سـخـن یـزدگـردروان و خـــــــرد را بـــــــرآورد گـــــــرد
نـــگـــه کــــرد از آغــــاز فــــرجــــام رابــــدو داد پــــرمــــایـــه بــــهــــرام را
بــفـرمـود تــا خــلـعـتــش سـاخــتــنـدسـرش را بــه گـردون بــرافـراخــتــنـد
تــنـش را بــه خــلـعـت بــیـاراسـتــنـدز در اســپ شـاه یـمـن خــواسـتــنـد
ز ایـوان شــاه جــهـان تــا بــه دشــتهمی اشتـر و اسـپ و هودج گذشت
پـــرســتـــنــده و دایــه بـــی شــمــارز بــــازارگــــه تــــا در شــــهــــریــــار
بــه بــازار گـه بــســتــه آیـیـن بــه راهز دروازه تـــا پــــیـــش درگـــاه شـــاه
جــو مـنـذر بــیـامــد بــه شــهـر یـمـنپــذیـره شــدنـدش هـمــه مــرد و زن
چــو آمــد بــه آرامــگــاه از نـخــســتفـــراوان زنـــان نـــژادی بـــجـــســـت
ز دهــقـــان و تـــازی و پـــرمــایــگـــانتــوانــگــر گــزیــده گــران ســایــگــان
ازیــن مــهــتـــران چــار زن بـــرگــزیــدکــه آیــد هــنــر بـــر نــژادش پـــدیــد
دو تــازی دو دهـقــان ز تــخــم کــیـانبــبــســتــنـد مــرا دایـگــی را مــیـان
همـی داشـتـنـدش چـنـین چـار سـالچـو شـد سـیـرشـیـر و بــیـاگـنـد یـال
بــه دشــواری از شــیــر کــردنــد بــازهمـی داشـتـنـدش بـه بـر بـر بـه نـاز
چو شد هفت ساله به منذر چه گفتکـه آن رای بــا مـهـتــری بــود جـفـت
چــنـیـن گـفـت کـای مـهـتــر سـرفـرازز مــن کــودک شــیـرخــواره مــســاز
بــه دانـنــده فــرهـنــگــیـانــم ســپــارچــو کــارســت بــیـکــار خــوارم مـدار
بــدو گــفــت مـنـذر کــه ای ســرفــرازبــه فــرهــنــگ نــوزت نــیـامــد نــیـاز
چــو هـنــگــام فــرهـنـگ بــاشــد تــرابـــه دانــایــی آهــنــگ بـــاشــد تــرا
بــه ایـوان نــمــانـم کــه بــازی کــنـیبــه بــازی هـمـی ســرفـرازی کـنـی
چــنــیــن پـــاســخ آورد بـــهــرام بـــازکه از من تـو بـی کـار خـوردی مسـاز
مـرا هسـت دانـش اگـر سـال نیسـتبــســان گــوانـم بــر و یـال نـیـســت
تـرا سـال هسـت و خـرد کـمـتـرسـتنــهــاد مــن از رای تـــو دیــگــرســت
ندانی کـه هرکـس که هنگام جـسـتز کـار آن گـزیـنـد کـه بــایـد نـخـسـت
تــو گــر بــاز هـنـگــام جــویـی هـمـیدل از نـیـکــویـهـا بــشــویـی هـمــی
هـمـه کــار بــی گــاه و بــی بــر بــودبــهــیــن از تــن زنــدگــان ســر بـــود
هـران چـیـز کـان در خـور پـادشـاسـتبــیــامــوزیـم تــا بــدانــم ســزاســت
ســر راســتـــی دانــش ایــزدیــســتخـنـک آنـک بــادانـش و بـخـردیـسـت
نـگــه کــرد مــنـذر بــدو خــیـره مــانـدبــه زیـر لــبــان نــام یـزدان بــخــوانـد
فــرســتــاد هـم در زمــان رهـنــمــونسوی شورستان سرکشی بـر هیون
سـه مـوبـد نـگـه کـرد فـرهـنـگ جـویکه در شـورسـتـان بـودشـان آب روی
یــکـــی تـــا دبـــیــری بـــیــامـــوزدشدل از تـــیــرگـــیــهـــا بـــیــفـــروزدش
دگـــر آنــک دانـــســـتـــن بـــاز و یــوزبـــیــامــوزدش کـــان بـــود دلــفـــروز
ودیـگـر کــه چــوگـان و تــیـر و کــمـانهــمــان گــردش رزم بـــا بــدگــمــان
چـپ و راسـت پـیچـان عـنان داشـتـنبـــه آوردگـــه بـــاره بـــرگـــاشـــتـــن
چـنـیـن مـوبـدان پـیـش مـنـذر شـدنـدز هـر دانــشــی داســتــانــهــا زدنــد
تــن شــاه زاده بـــدیــشــان ســپـــردفـزایـنـده خــود دانـشــی بــود و گـرد
چــنـان گـشــت بــهـرام خــســرونـژادکـــه انـــدر هــنــر داد مـــردی بـــداد
هـنـر هـرچ بــگـذشـت بــر گـوش اویبـه فـرهـنـگ یازان شـدی هوش اوی
چـو شد سـال آن نامور بـر سـه ششدلـاور گـوی گـشــت خــورشـیـدفـش
بــه مـوبــد نـبــودش بــه چـیـزی نـیـازبــه فـرهـنـگ جــویـان و آن یـوز و بــاز
بـــه آوردگــه بـــر عـــنــان تـــافـــتـــنبــرافـگـنـدن اســپ و هـم تــاخــتــن
بـه مـنذر چـنین گـفـت کـای پـاک رایگـســی کـن هـنـرمـنـد را بــاز جــای
ازان هـر یـکــی را بــســی هـدیـه دادز درگــاه مــنــذر بـــرفـــتـــنــد شـــاد
وزان پـس بـه منذر چـنین گـفـت شـاهکـه اسـپــان ایـن نـیـزه داران بــخـواه
بــگـو تــا بــپــیـچــنـد پــیـشــم عـنـانبــه چــشــم انـدر آرنـد نـوک ســنـان
بــهــایـی کــنــنــد آنــچ آیـد خــوشــمدرم پـیـش خـواهـم بـریشـان کـشـم
چــنــیــن پــاســخ آورد مــنــذر بــدویکـه ای پــر هـنـر خــسـرو نـامـجــوی
گـلـه دار اسـپــان مـن پــیـش تـسـتخـداوند او هم بـه تـن خـویش تـست
گـر از تــازیـان اسـپ خـواهـی خــریـدمرا رنج و سـخـتـی چـه بـاید کـشـید
بــدو گــفــت بــهـرام کــای نـیـک نــامبـه نـیـکـیـت بــادا هـمـه سـالـه کـام
مـن اسـپ آن گـزینم کـه انـدر نشـیببــتــازم نـه بــیـنـم عــنــان از رکــیـب
چــو بــا تــگ چــنـان پــایـدارش کــنـمبـــه نـــوروز بـــا بـــاد یــارش کـــنـــم
وگـــر آزمـــوده نـــبــــاشـــد ســـتـــورنــشــایــد بــه تــنــدی بــرو کــرد زور
بــنـه عــمـان بــفــرمـود مـنـذر کــه روفــســیــلــه گــزیــن از گــلــه دار نــو
هـمـه دشـت پــیـش ســواران بــگـردنـگــر تــا کــجــا یـابــی اســپ نـبــرد
بــشـد تـیـز نـعـمـان صـد اسـپ آوریـدز اسـپــان جـنـگـی بــسـی بــرگـزیـد
چـو بــهـرام دیـد آن بـیـامـد بـه دشـتچپ و راست پیچید و چندی بـگشت
هـر اسـپـی کـه بــا بــاد هـمـبـر بـدیهــمــه زیـر بــهــرام بــی پــر شــدی
بــریـن گـونـه تــا بــرگــزیـد اشــقــرییــکــی بـــادپــایــی گــشــاده بـــری
هـم از داغ دیـگـر کـمـیـتــی بــه رنـگتــو گــفــتــی ز دریـا بــرآمــد نـهـنـگ
هـمـی آتــش افـروخــت از نـعــل اویهـمـی خـون چـکـیـد از بـر لـعـل اوی
بـــهــا داد مــنــذر چــو بـــود ارزشــانکـه در بــیـشـه کـوفـه بــد مـرزشــان
بـــپــذرفــت بـــهــرام زو آن دو اســپفــروزنـده بــر ســان آذر گــشــســپ
همی داشتـش چون یکی تـازه سیبکــه از بـــاد نــایــد بـــروبــر نــهــیــب
بــه مـنـذر چـنـیـن گـفـت روزی جــوانکـه ای مـرد بــاهـنـگ و روشــن روان
چــنــیـن بــی بــهـانــه هـمــی داریـمزمـــانــی بـــه تـــیــمــار نــگـــذاریــم
هـمـی هـرک بــیـنـی تـو انـدر جـهـاندلـی نـیسـت انـدر جـهـان بـی نـهان
ز انـــــدوه بــــــاشـــــد رخ مـــــرد زردبــــه رامـــش فـــزایـــد تـــن زادمـــرد
بــریـن بــر یـکـی خـوبــی افـزای پـسکــه بـــاشـــد ز هــر درد فـــریــادرس
اگــر تـــاجـــدارســت اگــر پـــهــلــوانبــــه زن گــــیـــرد آرام مـــرد جــــوان
هــمــان زو بــود دیـن یـزدان بــه پــایجــوان را بــه نـیـکـی بــود رهـنـمـای
کـنـیـزک بــفـرمـای تــا پــنـج و شـشبــیـارنـد بــا زیـب و خــورشــیـدفــش
مــگـــر زان یــکـــی دو گـــزیــن آیــدمهـــم انـــدیـــشــــه آفـــریـــن آیـــدم
مــگــر نــیــز فــرزنــد بــیــنــم یــکــیکــــه آرام دل بــــاشــــدم انـــدکـــی
جــهـانــدار خــشــنـود بــاشــد ز مــنســتــوده بــمــانـم بــه هـر انـجــمـن
چـو بـشـنـید مـنـذر ز خـسـرو سـخـنبــــرو آفـــریـــن کـــرد مـــرد کـــهـــن
بــفـرمـود تــا ســعــد گـویـنـده تــفـتســوی کــلــبــه مــرد نـخــاس رفــت
بـــیــاورد رومـــی کـــنــیــزک چـــهــلهــــــمـــــــه از در کـــــــام و آرام دل
دو بـــگــزیــد بـــهــرام زان گــلــرخــانکه در پـوستشان عاج بـود استـخوان
بــه بـــالــا بــه کــردار ســرو ســهــیهــمــه کــام و زیــبــایــی و فــرهــی
ازان دو ســـتـــاره یــکــی چـــنــگ زندگــر لــالـه رخ چــون ســهـیـل یـمـن
بـه بـالا چـون سـرو و بـه گیسـو کمندبــهـا داد مــنــذر چــو آمــد پــســنــد
بـــخــنــدیــد بـــهــرام و کــرد آفــریــنرخش گشت همچون بدخشان نگینپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.