ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
جـز از گـوی و مـیـدان نـبــودیـش کـارگـهـی زخـم چـوگـان و گـاهی شـکـار
چـنـان بــد کـه یـک روز بــی انـجـمـنبــه نـخـچــیـرگـه رفـت بــا چــنـگ زن
کـــجــــا نـــام آن رومـــی آزاده بــــودکـه رنـگ رخـانـش بــه مـی داده بــود
بـه پـشـت هیون چـمان بـرنشـسـتابــا ســرو آزاده چــنـگـی بــه دســت
دلــــارام او بــــود و هــــم کــــام اویهـمـیـشـه بـه لـب داشـتـی نـام اوی
بــه روز شـکـارش هـیـون خـواسـتـیکـه پـشـتـش بــه دیـبــا بـیـاراسـتـی
فــروهـشــتــه زو چــار بــودی رکـیـبهـمـی تــاخــتــی در فـراز و نـشـیـب
رکـابـش دو زریـن دو سـیـمـیـن بـدیهـمـان هـر یـکـی گـوهـر آگـیـن بـدی
همان زیر تـرکـش کمان مهره داشـتدلـاور ز هـر دانـشــی بــهـره داشــت
بـه پـیش انـدر آمـدش آهـو دو جـفـتجــوانـمــرد خــنـدان بــه آزاده گــفــت
کـه ای مـاه من چـون کـمان را بـه زهبـــرآرم بـــه شــســت انــدر آرم گــره
کـدام آهـو افـگـنـده خـواهـی بـه تـیرکـه مـاده جـوانـسـت و هـمـتـاش پـیر
بــدو گــفــت آزاده کــای شــیــرمــردبــه آهــو نــجــویــنــد مــردان نــبـــرد
تــو آن مــاده را نــر گــردان بــه تــیــرشـــود مــاده از تـــیــر تـــو نــر پـــیــر
ازان پــس هـیـون را بــرانــگــیـز تــیـزچــو آهــو ز چــنــگ تــو گــیـرد گــریـز
کـمـان مـهـره انـداز تـا گـوش خـویشنهد هم چـنان خـوار بـر دوش خـویش
هـم انـگـه ز مـهـره بــخـاردش گـوشبـــی آزار پـــایـــش بـــرآرد بـــه دوش
بـه پـیکان سر و پـای و گوشش بـدوزچـو خـواهی که خـوانمت گیتـی فـروز
کــمــان را بــه زه کــرد بــهــرام گــوربــرانــگــیــخــت از دشــت آرام شــور
دو پـیکان بـه تـرکش یکی تـیر داشتبـه دشـت اندر از بـهر نخـچـیر داشـت
هـم انـگـه چــو آهـو شــد انـدر گـریـزســپــهـبــد ســروهــای آن نــره تــیـز
بــه تـیـر دو پـیـکـان ز سـر بــرگـرفـتکــنـیـزک بــدو مـانـد انـدر شــگــفــت
هم انـدر زمـان نر چـون مـاده گـشـتسرش زان سروی سیه ساده گشت
هــمــان در ســروگــاه مــاده دو تــیـربــزد هـمـچــنـان مـرد نـخــچــیـرگــیـر
دو پـیـکـان بـه جـای سـرو در سـرشبـه خـون انـدرون لـعـل گـشـتـه بـرش
هیون را سـوی جـفـت دیگـر بـتـاخـتبـه خـم کمان مهره در مهره سـاخـت
بــه گــوش یـکــی آهـو انـدر فــکــنـدپــســنـد آمــد و بــود جــای پــســنـد
بـــخـــاریــد گــوش آهــو انــدر زمــانبـــه تـــیــر انــدر آورد جـــادو کـــمــان
سر و گوش و پایش به پیکان بدوختبـــدان آهــو آزاده را دل بـــســوخـــت
بـــزد دســـت بـــهــرام و او را ز زیــننــگــونــســار بـــرزد بــه روی زمــیــن
هــیــون از بـــر مــاه چــهــره بـــرانــدبـرو دست و چنگش به خون درفشاند
چـنین گفـت کای بـی خـرد چـنگ زنچه بـایست جـستـن بـه من بـرشکن
اگـــر کـــنــد بـــودی گـــشـــاد بـــرمازیـن زخــم نـنـگــی شــدی گــوهـرم
چــو او زیــر پــای هــیـون در ســپــردبـه نـخـچـیـر زان پـس کـنـیـزک نـبــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.