ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دگـر هفـتـه بـا لـشـکـری سـرفـرازبـه نـخـچـیـرگـه رفـت بـا یـوز و بـاز
بــرابـر ز کـوهـی یـکـی شـیـر دیـدکـجـا پـشـت گـوری همی بـر درید
بـــــرآورد زاغ ســـــیـــــه را بـــــزهبه تندی به شست سه پر زد گره
دل گـور بـردوخـت بـا پـشـت شـیرپـر از خـون هـژبــر از بـر و گـور زیـر
چـو او گـور و شـیر دلـاور بـکـشـتبـه ایوان خـرامید تـیغی بـه مشت
دگـر هفـتـه نعـمـان و مـنذر بـه راههـمـی رفـت بـا او بـه نـخـچـیرگـاه
بــســی نــامــور بــرده از تــازیــانکـزیـشـان بــدی راه ســود و زیـان
همی خواست منذر که بـهرام گوربــدیـشــان نـمـایـد ســواری و زور
شــتــرمـرغ دیـدنـد جــایـی گــلــهدوان هـر یکـی چـون هـیونـی یلـه
چـو بـهـرام گـور آن شـتـرمـرغ دیـدبـــه کــردار بـــاد هــوا بـــردمــیــد
کـمـان را بـمالـید خـندان بـه چـنگبــزد بــر کــمـر چــار تــیـر خــدنـگ
یـکــایـک هـمـی رانـد انـدر کــمـانبــدان تــا سـرآرد بــریـشـان زمـان
همی بـرشـکافـید پـرشـان بـه تـیربـدین سـان زنـد مـرد نـخـچـیـرگـیر
به یک سوزن این زان فزون تر نبودهـمـان تـیـر زیـن تـیـر بــرتـر نـبــود
بــرفــت و بــدیـد آنـک بــد نـامــداربـه یـک مـوی بــر بـود زخـم سـوار
همـی آفـرین خـوانـد مـنـذر بـدویهـمـان نـیـزه داران پــرخـاشـجـوی
بـدو گـفـت مـنـذر کـه ای شـهـریاربـتـو شـادمـانم چـو گـلـبـن بـه بـار
مــبـــادا کـــه خـــم آورد مـــاه تـــووگـر سـســت گـردد کـمـرگـاه تــو
هم انگه چون منذر بـه ایوان رسیدز بـهـرام رایـش بـه کـیـوان رسـیـد
فـراوان مـصـور بــجــسـت از یـمـنشدند این سـران بـر درش انجـمن
بــفــرمـود تــا زخــم او را بــه تــیـرمــصــور نـگــاری کــنــد بــر حــریـر
سـواری چـو بـهرام بـا یال و کـفـتبـلند اشتـری زیر و زخمی شگفت
کـمـان مـهـره و شـیر و آهـو و گـورگشاده بـر و چربـه دستـی بـه زور
شـتـرمـرغ و هامون و آن زخـم تـیرز قـیـر سـیـه تــازه شـد بــر حـریـر
ســواری بــرافـگـنـد زی شــهـریـارفــرســتـــاد نــزدیــک او آن نــگــار
فـرسـتـاده چـون شـد بــر یـزدگـردهمـه لـشـکـر آمـد بـران نامه گـرد
هــمــه نــامــداران فـــرومــانــدنــدبــه بــهـرام بــر آفــریـن خــوانـدنـد
وزان پـس هنرها چـو کردی بـه کارهـمـی تــاخـتــنـدی بــر شـهـریـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.