ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پـــــدر آرزو کـــــرد بــــــهـــــرام راچـه بـهـرام خـورشـیـد خـودکـام را
بـه منذر چـنین گفت بـهرام شـیرکـه هـرچــنـد مـانـیـم نـزد تــو دیـر
هـــمـــان آرزوی پــــدر خـــیـــزدمچــو ایـمـن شــوم در بــرانـگـیـزدم
بـرآرسـت مـنذر چـو بـایسـت کـارز شــهـر یـمــن هــدیـه شــهـریـار
ز اسـپـان تـازی بــه زریـن سـتـامز چـیـزی کـه پـرمـایـه بــردنـد نـام
ز بـــرد یــمــانــی و تــیــغ یــمــنگــر هـرچ مـعــدنـش بــد در عــدن
چـو نعمان که بـا شـاه همراه بـودبــه نــزدیـک او افــســر مــاه بــود
چـنین تـا بـه شـهر صـطخـر آمدندکـه از شــاه زاد بــه فـخــر آمـدنـد
ازان پـس چو آگاهی آمد بـه شاهز فــرزنـد و نـعــمـان تــازی بــه راه
بـــیــامــد هــم انــگــاه نــزد پــدرچــو دیــدش پــدر را بـــرآورد ســر
بـه پـیش کیی تـخـت او سـرفـرازبــیـامـد شـتـابــان و بــردش نـمـاز
چــو بــهــرام را دیـد بــیـدار شــاهبــدان فـر و آن شـاخ و آن گـردگـاه
شــگـفـتــی فـرومـانـد از کـار اویز بــالــا و فــرهــنــگ و دیــدار اوی
فـراوان بــپـرسـیـد و بــنـواخـتـشبـه نزدیک خـود جـایگه سـاخـتـش
بـه بـرزن درون جـای نعـمان گـزیدیـکـی کـاخ بـهـرام را چـون سـزیـد
فــرســتــاد نـزدیـک او بــنــدگــانچــو انـدر خــور او پــرسـتــنـدگـان
شــب و روز بــهــرام پــیــش پــدرهـمـی از پـرسـتـش نـخـارید سـر
چـو یک ماه نعـمان بـبـد نزد شـاههمی خـواست تـا بـازگردد بـه راه
بشب کس فرستاد و او را بـخواندبـرابـرش بـر تـخـت شاهی نشاند
بـدو گـفـت مـنذر بـسـی رنـج دیدکـــه آزاده بــــهـــرام را پــــروریـــد
بــدیـن کـار پــاداش نـزد مـنـسـتبــهـار شــمــا اورمــزد مــنــســت
پـسـندیدم این رای و فرهنگ اویکـه سـوی خـرد بـینـم آهنـگ اوی
تـو چـون دیر مـاندی بـدین بـارگـاهپــدر چــشـم دارد هـمـانـا بــه راه
ز دیـنـار گـنـجـیـش پــنـجــه هـزاربـــدادنــد بـــا جــامــه شــهــریــار
ز آخـر بـه سـیـمـین و زرین لـگـامده اســپ گــرانـمـایـه بــردنـد نـام
ز گـسـتــردنـیـهـای زیـبــنـده نـیـزز رنـگ و ز بـوی و ز هـرگـونـه چـیز
ز گــنــج جــهــانــدار ایـران بــبــردیـکـایک بـه نـعـمـان مـنـذر سـپـرد
به شادی در بـخشش اندر گشادبــر انــدازه یـارانــش را هــدیـه داد
بـه منذر یکی نامه بـنوشت شـاهچـنـانـچـون بـود در خـور پـیشـگـاه
بــــه آزادی از کـــار فـــرزنـــد اویکـه شـاه یمـن گـشـت پـیوند اوی
بــه پـاداش ایـن کـار یـازم هـمـیبـه چـونین پـسـر سـرفرازم همی
یکـی نـامـه بـنـوشـت بـهرام گـورکه کار من ایدر تـبـاهسـت و شور
نه این بـود چـشم امیدم بـه شاهکه زین سان کند سوی کهتر نگاه
نه فـرزنـدم ایدر نه چـون چـاکـرینه چـون کـهتـری شـاددل بـر دری
بـه نعمان بـگفت آنچ بـودش نهانز بـــد راه و آیــیــن شــاه جــهــان
چـو نـعـمـان بـرفـت از در شـهریاربـــیــامـــد بـــر مـــنـــذر نـــامـــدار
بــدو نـامــه شــاه گــیـتــی بــدادبـبـوسـید مـنـذر بـه سـر بـر نـهـاد
وزان هدیه هـا شـادمـانـی نـمـودبـــران آفـــریــن آفــریــن بـــرفــزود
وزان پـس فـرسـتـاده انـدر نهفـتز بـهرام چـنـدی بـه مـنذر بـگـفـت
پس آن نامه برخواند پیشش دبیررخ نـامـور گـشـت هـمـچــون زریـر
هم اندر زمان زود پـاسـخ نوشـتسـخـنهای بـا مـغـز و فـرخ نوشـت
چـنـین گـفـت کـای مـهـتـر نـامـورنــگــر ســر نــپــیـچــی ز راه پــدر
بـه نیک و بـد شاه خـرسند بـاشپـرسـتـنده بـاش و خـردمـند بـاش
بـدیـهـا بـه صـبـر از مـهـان بـگـذردســر مــرد بـــایــد کــه دارد خـــرد
سـپـهر روان را چـنـین اسـت رایتـو بــا رای او هـیـچ مـفـزای پــای
دلـی را پــر از مـهـر دارد سـپــهـردلـی پــر ز کـیـن و پـر آژنـگ چـهـر
جـهـانـدار گـیـتــی چـنـیـن آفـریـدچـنـان کـو چـمـانـد بـبـایـد چـمـیـد
ازیـن پــس تـرا هـرچ آیـد بــه کـارز دیــنـــار وز گـــوهـــر شـــاهـــوار
فـرسـتـم نـگـر دل نـداری بـه رنـجنـیـرزد پــراگــنـده رنــج تــو گــنــج
ز دیـنـار گـنـجــی کــنـون ده هـزارفــرســتــادم ایـنـک ز بــهـر نــثــار
پــرسـتــار کـو رهـنـمـای تــو بــودبـه پـرده درون دلـگـشـای تـو بــود
فـرسـتـادم ایـنـک بــه نـزدیـک تـوکـه روشـن کـنـد جـان تــاریـک تـو
هـرانـگـه کـه دینـار بـردی بـه کـارگـرانـی مـکـن هـیـچ بـر شـهـریـار
کـه دیگـر فـرسـتـمـت بـسـیار نیزوزین پـادشـاهـی ز هـرگـونـه چـیز
پـرستـنده بـاش و ستـاینده بـاشبـه کـار پـرسـتـش فـزایـنـده بـاش
تـو آن خـوی بــد را ز شـاه جـهـانجــدا کــرد نــتــوانـی انــدر نــهـان
فـرســتــاد زان تــازیـان ده ســوارسخـن گوی و بـینادل و دوسـتـدار
رســیـدنـد نـزدیـک بــهـرامــشــاهابـــا بــدره و بــرده و نــیــک خــواه
خــردمـنـد بــهـرام زان شـاد شـدهـمـه دردهـا بــر دلـش بــاد شــد
وزان پـس بــدان پـنـد شـاه عـربپـرسـتـش بـدی کار او روز و شـبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.