ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـدو گـفـت مـوبـد کـه ای شـهـریـاربـــگــشــتـــی تـــو از راه پـــروردگــار
تـو گفتـی که بـگریزم از چـنگ مرگچــو بــاد خــزان آمــد از شــاخ بــرگ
تــرا چــاره ایـنـســت کـز راه شـهـدسـوی چـشـمه سـو گـرایی بـه مهد
نـیـایـش کـنـی پــیـش یـزدان پــاکبــگــردی بــه زاری بــران گـرم خــاک
بــگــویـی کــه مــن بــنـده نـاتــوانزده دام ســــوگـــنـــد پــــیـــش روان
کـنـون آمـدم تــا زمـانـم کـجــاسـتبــه پــیـش تـو ایـن داور داد و راسـت
چـو بـشنید شـاه آن پـسـند آمدشهــمــان درد را ســـودمــنــد آمــدش
بــیـاورد ســیـصــد عـمـاری و مـهـدگــذر کــرد بــر ســوی دریـای شــهـر
شـب و روز بـودی بـه مـهـد انـدرونز بـینـیش گـه گـه همـی رفـت خـون
چـو نـزدیکـی چـشـمـه سـو رسـیدبــرون آمــد از مــهــد و دریــا بـــدیــد
ازان آب لـخـتـی بــه سـر بــر نـهـادز یــزدان نــیــکــی دهــش کــرد یــاد
زمــانـی نـیـامــد ز بــیـنـیـش خــونبــخــورد و بــیـاســود بــا رهـنــمــون
منی کـرد و گـفـت اینت آیین و راینشستن چه بایست چندین به جای
چــو گـردنـکـشــی کـرد شــاه رمـهکـه از خـویـشـتـن دیـد نـیکـی هـمـه
ز دریـا بــرآمـد یـکـی اسـپ خــنـگسـرین گـرد چـون گـور و کـوتـاه لـنگ
دوان و چـو شـیر ژیـان پـر ز خـشـمبــلـنـد و سـیـه خــایـه و زاغ چــشـم
کـشـان دم در پـای بــا یـال و بــشسـیه سـم و کفک افگن و شـیرکش
چـنـیـن گـفـت بـا مـهـتـران یـزدگـردکــه ایـن را ســپــاه انــدر آریــد گــرد
بــشـد گـرد چــوپــان و ده کـره تــازیـکــی زیـن و پــیـچــان کــمــنـد دراز
چــه دانـســت راز جــهـانـدار شــاهکـــه آوردی ایـــن اژدهـــا را بــــه راه
فـرومـانـد چـوپــان و لـشـکـر هـمـهبـــرآشـــفــت ازان شـــهــریــار رمــه
هـم انـگـاه بــرداشـت زیـن و لـگـامبــه نـزدیـک آن اسـپ شـد شـادکـام
چنان رام شد خنگ بـر جای خویشکه ننهاد دسـت از پـس و پـای پـیش
ز شــاه جــهـانـدار بــســتــد لـگـامبـه زین بـر نـهادن همـان گـشـت رام
چـو زین بـر نهادش بـرآهخـت تـنـگنـجــنــبــیـد بــر جــای تــازان نـهـنـگ
پـس پـای او شـد کـه بــنـددش دمخـروشـان شـد آن بـاره سـنـگ سـم
بـغـریـد و یـک جـفـتـه زد بــر بــرشبــه خـاک انـدر آمـد سـر و افـسـرش
ز خــاک آمـد و خــاک شـد یـزدگـردچه جویی تـو زین بـر شده هفت گرد
چـــو از گـــردش او نــیــابـــی رهــاپـــرســـتـــیـــدن او نـــیـــارد بــــهـــا
بــه یـزدان گـرای و بــدو کــن پــنـاهخــداونــد گــردنـده خــورشــیـد مــاه
چو او کشته شد اسپ آبی چوگردبـــیــامــد بـــران چـــشــمــه لــاژورد
بــه آب انـدرون شـد تـنـش نـاپـدیـدکـس اندر جـهان این شـگفـتـی ندید
ز لشـکر خـروشی بـرآمد چـو کوسکـه شـاهـا زمـان آوریـدت بــه طـوس
هـمـه جـامـه هـا را بــکـردنـد چـاکهـمـی ریـخـتــنـد از بــر یـال و خــاک
ازان پــس بــکــافــیـد مـوبــد بــرشمــیــان تــهــیــگــاه و مــغــز ســرش
بـیاگـند یکـسـر بـه کـافـور و مشـکبـه دیـبــا تـنـش را بــکـردنـد خـشـک
بــه تــابــوت زریـن و در مـهـد سـاجسـوی پــارس شـد آن خــداونـد تــاج
چـنـیـن اسـت رسـم سـرای بـلـنـدچــو آرام یــابـــی بـــتــرس از گــزنــد
تـو رامی و بـا تـو جـهان رام نیسـتچـو نام خـورده آید بـه از جـام نیست
پـرسـتـیـدن دیـن بـهـسـت از گـنـاهچـو بـاشـد کـسـی را بـدیـن پـایـگـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.