ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو در دخـمـه شـد شـهـریار جـهـانز ایـران بــرفــتــنـد گــریـان مـهـان
کــنــارنــگ بـــا مــوبـــد و پــهــلــوانهـشـیـوار دســتــور روشــن روان
هـمــه پــاک در پــارس گــرد آمــدنـدبـــر دخـــمــه یــزدگـــرد آمـــدنــد
چو گستهم کو پیل کشتی بـر اسپدگــر قــارن گـرد پــور گـشــســپ
چــو مـیـلـاد و چــون پــارس مـرزبــانچـو پـیروز اسـپ افـگن از گـرزبـان
دگــر هــرک بــودنــد ز ایـران مــهــانبـــزرگــان و کـــنــداوران جـــهــان
کـجــا خــوارشـان داشـتــی یـزدگـردهـمـه آمــدنـد انـدران شــهـرگــرد
چـنـین گـفـت گـویـا گـشـسـپ دبـیرکــه ای نــامــداران بــرنــا و پــیــر
جــهــانــدارمــان تــا جــهــان آفــریــدکسـی زین نشـان شهریاری ندید
که جـز کشتـن و خـواری و درد و رنجبــیـاگـنـدن از چـیـز درویـش گـنـج
ازیـن شــاه نــاپــاک تــر کــس نـدیـدنـه از نـامـداران پـیـشـین شـنـیـد
نخـواهیم بـر تـخـت زین تـخـمه کـسز خاکش بـه یزدان پـناهیم و بـس
ســرافــراز بـــهــرام فــرزنــد اوســتز مـغـز و دل و رای پـیـونـد اوسـت
ز مـنـذر گـشـایـد سـخـن سـربــسـرنـخـواهـیـم بــر تــخــت بــیـدادگـر
بـــخــوردنــد ســوگــنــدهــای گــرانهـرانـکــس کــه بــودنـد ایـرانـیـان
کزین تـخـمه کس را بـه شاهنشهینـخـواهـیم بـا تـاج و تـخـت مـهـی
بــریـن بــرنـهـادنـد و بــرخــاســتــنـدهمی شـهریاری دگـر خـواسـتـند
چــو آگــاهــی مــرگ شــاه جــهــانپــراگــنـده شــد در مـیـان مــهـان
الـان شـاه و چـون پـارس پـهلوسـیاهچـو بـیورد و شـگـنـان زریـن کـلـاه
همی هریکی گفت شاهی مراستهم از خاک تا برج ماهی مراست
جـهانی پـرآشـوب شـد سـر بـه سـرچـو از تـخـت گم شـد سـر تـاجـور
بــه ایــران رد و مــوبـــد و پــهــلــوانهرانکـس کـه بـودنـد روشـن روان
بــدیــن کــار در پــارس گــرد آمــدنــدبـسی زین نشان داسـتـانها زدند
که این تـاج شـاهی سـزاوار کیسـتبــبــیـنـیـد تــا از در کـار کـیـســت
بــجــویـیـد بــخــشــنــده یـی دادگــرکـه بـنـدد بـرین تـخـت زرین کـمـر
کــه آشــوب بـــنــشـــانــد از روزگــارجـهان مرغـزاریسـت بـی شـهریار
یـکـی مـرد بــد پـیـر خـسـرو بــه نـامجـوانمرد و روشـن دل و شـادکـام
هـم از تــخــمـه ســرفـرازان بــد اویبـه مـرز اندر از بـی نیازان بـد اوی
ســپــردنــد گــردان بــدو تــاج و گــاهبـرو انجـمن شد ز هر سـو سـپـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.