ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پــس آگــاهـی آمـد بــه بــهـرام گـورکـه از چـرخ شـد تــخـت را آب شـور
پــدرت آن ســرافـراز شـاهـان بــمـردبـه مـرد و هـمـه نـام شـاهـی بـبـرد
یـکــی مــرد بــر گــاه بــنـشــانــدنـدبه شاهی همی خسروش خواندند
بــخـوردنـد سـوگـنـد یـکـسـر سـپــاهکـزان تـخـمـه هرگـز نـخـواهیم شـاه
کـه بـهـرام فـرزنـد او همـچـو اوسـتاز آب پــدر یـافـت او مـغـز و پـوسـت
چــو بــشــنـیـد بــهـرام رخ را بــکـنـدز مـرگ پـدر شـد دلـش مـسـتـمـنـد
بــرآمــد دو هـفــتــه ز شــهــر یـمــنخـــروشـــیــدن کــودک و مــرد و زن
چـو یک ماه بـنشست بـا سوک شاهســر مــاه نــو را بـــیــاراســت گــاه
بــرفــتــنــد نـعــمــان و مــنـذر بــهـمهـمــه تــازیـان یـمــن بــیـش و کــم
هـمـه زار و بــا شــاه گـریـان شـدنـدابــی آتــش از درد بــریــان شــدنــد
زبــان بــرگـشـادنـد زان پــس ز بــنـدکــه ای پــرهـنــر شــهـریـار بــلــنــد
هــمــه در جــهــان خــاک را آمــدیـمنـــه جـــویــای تـــریــاک را آمـــدیــم
بــمــیـرد کــســی کــو ز مــادر بــزادزهش چـون سـتـم بـینم و مرگ داد
بـه مـنـذر چـنـیـن گـفـت بـهـرام گـورکـه اکـنون چـو شـد روز ما تـار و تـور
ازین تـخـمـه گـر نـام شـاهـنـشـهـیگـسـسـتـه شـود بـگـسـلـد فـرهی
ز دشـــت ســـواران بـــرآرنــد خـــاکشـود جــای بــر تــازیـان بــر مـغـاک
پـرانـدیـشـه بــاشـیـد و یـاری کـنـیـدبــه مــرگ پــدر ســوگــواری کــنـیـد
ز بــهـرام بــشــنـیـد مــنـذر ســخــنبـه مـردی یکـی پـاسـخ افـگـنـد بـن
چـنـین گـفـت کـاین روزگـار مـنـسـتبــریـن دشـت روز شـکـار مـنـســت
تـو بـر تـخـت بـنـشـین و نظـاره بـاشهـمـه سـالـه بـا تـاج و بـا یاره بـاش
هـمـه نـامـداران بــریـن هـم سـخــنکـه نـعــمـان و مـنـذر فـگـنـدنـد بــن
ز پــیـش جـهـانـجـوی بــرخـاسـتــنـدهـمــه تــاخــتــن را بــیـاراســتــنــد
بــفــرمـود مـنـذر بــه نـعــمـان کـه رویـکـی لـشــکـری ســاز شــیـران نـو
ز شــیـبــان و از قـیـســیـان ده هـزارفــــــــرازآر گــــــــرد از در کــــــــارزار
مــن ایـرانـیـان را نـمــایـم کــه شــاهکـدامـسـت بـا تـاج و گـنـج و سـپـاه
بــیـاورد نــعــمــان ســپــاهـی گــرانهـــمـــه تـــیــغ داران و نـــیــزه وران
بـــفــرمــود تــا تــاخــتــنــهــا بـــرنــدهمه روی کـشـور بـه پـی بـسـپـرند
ره شــورســتــان تــا در طـیـســفـونزمـیـن خـیـره شـد زیـر نـعـل انـدرون
زن و کــودک و مــرد بــردنــد اســیــرکـس آن رنـجـهـا را نـبــد دسـتـگـیـر
پـر از غـارت و سـوخـتـن شـد جـهـانچـو بـیکار شـد تـخـت شـاهنشـهان
پـس آگـاهی آمـد بـه روم و بـه چـینبـه ترک و بـه هند و بـه مکران زمین
که شـد تـخـت ایران ز خـسـرو تـهیکسـی نیسـت زیبـای شـاهنشهی
هــمــه تــاخــتــن را بــیــاراســتــنــدبــه بــیـدادی از جـای بــرخـاسـتـنـد
چـو از تـخـم شـاهنشـهان کس نبـودکـه یـارسـت تـخـت کـیی را بـسـود
به ایران همی هرکسی دست آختبـه شـاهنشـهی تـیز گردن فـراخـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.