ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو ایــرانــیــان آگــهــی یــافـــتـــنــدیـکـایـک سـوی چـاره بـشـتـافـتـنـد
چـو گـشـتـنـد زان رنـج یکـسـر سـتـوهنـشـسـتـنـد یک بـا دگـر هـمـگـروه
کــه ایـن کــار ز انـدازه انـدر گــذشــتز روم و ز هـنــد و ســواران دشــت
یـکـی چــاره بــایـد کـنـون ســاخــتــندل و جــان ازیــن کــار پـــرداخــتــن
بــجــســتــنـد مـوبــد فـرسـتــاده یـیسـخــن گـوی و بــیـنـادل آزاده یـی
کـــجـــا نــام آن گـــو جـــوانــوی بـــوددبـیـری بــزرگ و سـخـن گـوی بـود
بـــدان تــا بــه نــزدیــک مــنــذر شــودسـخـن گـویـد و گـفـت او بــشـنـود
بــه مـنـذر بــگــویـد کــه ای ســرفــرازجــهــان را بــه نــام تــو بــادا نــیـاز
نــــگــــهـــدار ایـــران نــــیـــران تــــویبــه هـر جـای پـشـت دلـیـران تـوی
چو این تـخت بـی شاه و بـی تـاج شدز خــون مــرز چــون پـــر دراج شــد
تــو گــفــتــیـم بــاشــی خــداونـد مـرزکــه ایـن مــرز را از تــو دیــدیــم ارز
کـنون غـارت از تـسـت و خـون ریخـتـنبــه هــر جــای تــاراج و آویــخــتــن
نــبــودی ازیـن پــیـش تــو بــدکــنــشز نـفـریـن بــتـرسـیـدی و سـرزنـش
نـگــه کــن بــدیـن تــا پــســنــد آیـدتبـه پـیران سـر این سـودمـنـد آیـدت
جـــز از تـــو زبـــر داوری دیــگــرســـتکـز انـدیـشـه بــرتــران بــرتــرسـت
بــگـویـد فــرســتــاده چــیـزی کـه دیـدســخــن نـیـز کـز کـاردانـان شـنـیـد
جــــوانـــوی دانـــا ز پــــیـــش ســـرانبــیـامــد ســوی دشــت نـیـزه وران
بـه مـنـذر سـخـن گـفـت و نـامـه بـدادســخــنــهــای ایـرانــیــان کــرد یـاد
ســخــنـهـایـش بــشـنـیـد شـاه عـرببـه پـاسـخ بـرو هـیـچ نـگـشـاد لـب
چـنین گفت کای دانشـی چـاره جـویسخن زین نشان با شهنشاه گوی
بـگوی این کـه گـفـتـی بـه بـهرامشـاهچـو پــاسـخ بــجـویـی نـمـایـدت راه
فـــرســـتـــاد بـــا او یــکـــی نــامـــدارجــوانــوی شــد تـــا در شــهــریــار
چـــو بـــهــرام را دیــد دانــنـــده مـــردبـــرو آفـــریـــنـــنـــده را یـــاد کـــرد
ازان بـــرز و بـــالــا و آن یــال و کــفــتفـرومـانـد بــیـنـادل انـدر شــگـفــت
هـمـی مـی چـکـد گـویـی از روی اویهمی بـوی مشـک آید از موی اوی
سخن گوی بی فر و بی هوش گشتپـیامش سـراسـر فـراموش گـشـت
بــدانــســت بــهـرام کــو خــیـره شــدز دیـدار چـشـم و دلـش تـیـره شـد
بــپــرســیـد بــســیـار و بــنـواخــتــشبـه خـوبـی بـر تـخـت بـنشـاخـتـش
چـو گـسـتـاخ شـد زو بـپـرسـیـد شـاهکز ایران چـرا رنجـه گشـتـی بـه راه
فـــرســـتـــاد بـــا او یــکــی پـــرخـــردکــه او را بــه نــزدیــک مــنــذر بــرد
بــگـویـد کـه آن نـامـه پــاســخ نـویـسبـه پـاسـخ سـخـنـهای فـرخ نـویس
وزان پـــس نــگــر تــا چــه دارد پــیــامازو بـــشــنــود پـــاســخ او تـــمــام
بــیـامــد جــوانـو ســخــنـهـا بــگــفــترخ مــنــذر از رای او بــرشــکــفــت
چــو بــشـنـیـد زان مـرد بــنـا ســخــنمـر آن نـامـه را پـاسـخ افـگـنـد بــن
جـــوانــوی را گــفـــت کــای پـــرخـــردهـرانـکـس کـه بــد کـرد کـیـفـر بـرد
شــنــیـدم هــمــه هــرچ دادی پــیــاموزان نـامـداران کــه کــردی ســلـام
چـنین گوی کاین بـد که کرد از نخستکه بـیهوده پـیکـار بـایسـت جـسـت
شــهـنــشــاه بــهـرام گــور ایـدرســتکه بـا فر و برزست و بـا لشکرست
ز ســوراخ چــون مـار بــیـرون کـشــیـدهمی دامن خـویش در خون کشید
گـــر ایــدونــک مــن بـــودمــی رای زنبــه ایـرانـیـان بــر نـبــودی شــکــن
جـــوانــوی روی شـــهــنـــشـــاه دیــدوزو نـیـز چـنـدی سـخـنـهـا شـنـیـد
بـــپــرســیــد تــا شــایــد او تــخــت رابـــزرگــی و پـــیــروزی و بـــخــت را
ز مـنذر چـو بـشـنید زان سـان سـخـنیکـی روشـن انـدیـشـه افـگـنـد بـن
چــنـیـن داد پــاســخ کـه ای ســرفـرازبـه دانـایی از هـرکـسـی بـی نـیـاز
از ایـرانـیـان گــر خــرد گــشــتــه شــدفــراوان از آزادگـان کــشــتــه شــد
کــنـون مـن یـکــی نـامـجــویـم کــهـناگـر بــشـنـوی تــا بــگـویـم سـخـن
تـــرا بـــا شــهــنــشــاه بـــهــرام گــورخـرامـیـد بــایـد ابـی جـنـگ و شـور
بــه ایــران زمــیــن در ابـــا یــوز و بـــازچــنـانـچــون بــود شـاه گـردن فـراز
شــنــیــدن ســخــنــهــای ایــرانــیــانهـمــانــا ز جــنــبــش نـبــایـد زیـان
بـــگــویــی تــو نــیــز آنــچ انــدرخــوردخــردمــنــدی و دوری از بــی خــرد
ز رای بــــــدان دور داری مــــــنــــــشبــپــیـچــی ز بــیـغـاره و ســرزنـش
چــو بــشــنــیـد مــنــذر ورا هـدیـه دادکـسـی کـردش از شـهر آبـاد شـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.