ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
خـــود و شـــاه بـــهــرام بـــا رای زننشـسـتـند و گـفـتـند بـی انـجـمـن
سخـنشان بـران راست شد کز یمنبــه ایـران خــرامــنـد بــا انــجــمــن
گــزیـن کــرد از تــازیـان ســی هــزارهــمــه نــیـزه داران خــنــجــرگــزار
بــه دیـنـارشــان یـکـســر آبــاد کــردســـر نــامــداران پـــر از بـــاد کـــرد
چــو آگـاهـی ایـن بــه ایـران رســیـدجـــوانــوی نــزد دلــیــران رســـیــد
بــزرگـان ازان کـار غـمـگـیـن شــدنـدبــــر آذر پـــاک بـــرزیـــن شـــدنـــد
ز یزدان هـمـی خـواسـتـنـد آنـک رزممـگـر بــاز گـردد بــه شـادی و بــزم
چـو مـنـذر بـه نـزدیک جـهـرم رسـیـدبـرآن دشـت بـی آب لشـکر کشـید
ســـراپـــرده زد راد بـــهــرامـــشـــاهبـه گـرد انـدر آمـد ز هر سـو سـپـاه
بـه مـنـذر چـنین گـفـت کـای رای زنبـه جـهـرم رسـیـدی ز شـهـر یمـن
کـنون جـنگ سـازیم گـر گفـت وگویچـو لـشـکـر بـه روی انـدر آورد روی
بــدو گـفـت مـنـذر مـهـان را بــخـوانچــو آیـنـد پــیـشـت بــیـارای خـوان
سخـن گوی و بـشنو ازیشان سخـنکـسـی تـیـز گـردد تـو تـیزی مـکـن
بـخـوانـیم تـا چـیسـتـشـان در نـهـانکـرا خـوانـد خـواهـنـد شـاه جــهـان
چـو دانـسـتــه شـد چـاره آن کـنـیـمگـر آسـان بـود کـینـه پـنـهان کـنـیم
ور ایـدون کـجــا کـیـن و جـنـگ آورنـدبــپــیـچــنـد و خــوی پــلـنـگ آورنـد
مـن این دشـت جـهرم چـو دریا کـنمز خــورشــیـد تــابــان ثــریــا کــنــم
بـــر آنــم کــه بــیــنــنــد چــهــر تــراچــنــیـن بــرز و بــالــا و مــهــر تــرا
خــردمــنــدی و رای و فــرهـنـگ تــوشـکـیـبـایـی و دانـش و سـنـگ تـو
نـخـواهـنـد جـز تـو کـسـی تــخـت راکـــلـــه را و زیــبـــایــی بـــخـــت را
ور ایــدونــک گـــم کـــرده دارنـــد راهبـخـواهـنـد بـردن هـمـی از تـو گـاه
مـن و این سـواران و شـمـشـیـر تـیزبــرانـگـیـزم انـدر جـهـان رسـتـخـیـز
بــبــیـنــی بــروهـای پــرچــیـن مــنفــدای تــو بـــادا تـــن و دیــن مــن
چــو بــیـنـنـد بــی مــر ســپــاه مــراهــمــان رســم و آیــیــن و راه مــرا
همین پـادشـاهی که میراث تـسـتپــدر بــر پــدر کـرد شــایـد درســت
سه دیگر که خون ریختن کار ماستهــمــان ایـزد دادگــر یــار مــاســت
کـسـی را جـز از تـو نـخـواهنـد شـاهکـه زیـبــای تــاجــی و زیـبــای گـاه
ز منذر چـو شـاه این سـخـنها شنیدبـخـنـدیـد و شـادان دلـش بـردمـیـد
چـو خـورشـید بـرزد سـر از تـیغ کـوهردان و بـــــزرگــــان ایــــران گــــروه
پـــذیــره شــدن را بـــیــاراســتـــنــدیکـی دانشـی انـجـمـن خـواسـتـند
نــهــادنــد بـــهــرام را تـــخــت عــاجبــه ســر بــر نـهـاده بــهـاگـیـر تــاج
نـشـسـتـی بـه آیین شـاهنـشـهـانبــیـاراســت کـو بــود شـاه جــهـان
ز یک دسـت بـهرام مـنـذر نشـسـتدگر دست نعمان و تیغی به دست
هـمـان گــرد بــر گــرد پــرده ســرایســتــاده بــزرگـان تــازی بــه پــای
از ایــرانـــیــان آنـــک بـــد پـــاک رایبــیـامـد بــه دهـلـیـز پــرده ســرای
بــفــرمــود تــا پــرده بـــرداشــتــنــدز درشــان بــه آواز بــگــذاشــتــنــد
بــه شــاه جــهـان آفـریـن خــوانـدنـدبـه مژگان همی خـون بـرافشـاندند
رســیــدنــد نــزدیـک بــهــرامــشــاهبــدیـدنــد زیـبــا یـکــی تــاج و گــاه
بـــه آواز گــفــتــنــد انــوشــه بـــدیهـمـیـشـه ز تــو دور دســت بــدی
شـهنـشـاه پـرسـید و بـنواخـتـشـانبـه انـدازه بـر پـایـگـه سـاخـتـشـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.