ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـین گـفـت بـهرام کـای مـهتـرانجــهـانـدیـده و ســالـخــورده ســران
پـدر بــر پـدر پـادشـاهـی مـراسـتچـرا بـخشش اکنون بـرای شماست
بـــه آواز گـــفـــتـــنـــد ایــرانـــیــانکـه مـا را شــکـیـبــا مـکـن بــر زیـان
نـخـواهـیم یکـسـر بـه شـاهی تـرابـــر و بـــوم مــا را ســپـــاهــی تــرا
کـزین تـخـمـه پـرداغ و دودیم و دردشـب و روز بــا پـیـچـش و بــاد سـرد
چـنـین گـفـت بـهرام کآری رواسـتهـوا بـر دل هـرکـسـی پـادشـاسـت
مـرا گــر نـخــواهـیـد بــی رای مـنچــرا کـس نـشـانـیـد بــر جــای مـن
چـنـیـن گـفـت مـوبـد کـه از راه دادنـه خــســرو گـریـزد نـه کـهـتــر نـژاد
تـو از ما یکی بـاش و شاهی گزینکــه خــوانـنـد هـرکــس بــرو آفــریـن
ســه روز انـدران کــار شــد روزگــارکـه جـویـنـد ز ایـران یـکـی شـهـریـار
نـوشــتــنـد پــس نـام صــد نـامــورفـــروزنــده تـــاج و تـــخـــت و کــمــر
ازان صــد یـکــی نــام بــهـرام بــودکــه در پـــادشـــاهــی دلــارام بـــود
ازیـن صــد بــه پــنـجــاه بــازآمـدنـدپـــر از چـــاره و پـــرنـــیــاز آمـــدنـــد
ز پـنـجـاه بــهـرام بــود از نـخـسـتاگـر جـسـت پــای پـدر گـر نـجـسـت
ز پـــنـــجـــاه بـــازآوریــدنــد ســـیز ایـــرانـــی و رومـــی و پـــارســـی
ز سـی نـیـز بــهـرام بــد پــیـش روکـه هـم تـاجـور بـود و هـم شـیـر نـو
ز سـی کـرد دانـنـده مـوبــد چــهـاروزیــن چــار بــهــرام بــد شــهــریــار
چـو تـنگ اندرآمد ز شاهی سـخـنز ایــرانـــیــان هــرک او بـــد کـــهــن
نــخــواهـیـم گــفــتــنــد بــهــرام رادلـیـر و ســبــکـســار و خــودکــام را
خــروشــی بــرآمــد مــیـان ســراندل هـرکـســی تــیـز گـشـت انـدران
چـنـیـن گـفـت مـنـذر بــه ایـرانـیـانکـه خـواهم که دانم بـه سـود و زیان
کـزیـن سـال نـاخـورده شـاه جــوانچـــرایـــیـــد پـــر درد و تـــیـــره روان
بــزرگـان بــه پــاسـخ بــیـاراسـتـنـدبـسی خسته دل پـارسی خواستند
ز ایـران کـرا خــسـتــه بــد یـزدگـردیـکــایـک بــران دشــت کــردنـد گــرد
بـریده یکـی را دو دسـت و دو پـاییکی مانده بر جای و جانش به جای
یکی را دو دست و دو گوش و زبانبــریــده شــده چــون تــن بــی روان
یـکـی را ز تــن دور کـرده دو کـفـتازان مـردمـان مـانـد مـنـذر شـگـفـت
یکی را بـه مسـمار کنده دو چـشمچــو مـنـذر بــدیـد آن بــرآورد خـشـم
غمی گشت زان کار بـهرام سخـتبـه خـاک پـدر گفت کای شـوربـخـت
اگـر چـشـم شـادیـت بــر دوخـتـیروان را بــه آتــش چــرا ســوخــتــی
جـهانـجـوی مـنذر بـه بـهرام گـفـتکـه این بـد بـریشـان نـبـایـد نـهـفـت
سـخـنـها شـنیدی تـو پـاسـخ گـزارکـه تـنـدی نـه خـوب آید از شـهـریـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.