ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـیـن گـفـت بــهـرام کـای مـهـتـرانجـــهــانــدیــده و کــارکــرده ســـران
همـه راسـت گـفـتـید و زین بـتـرسـتپـدر را نـکـوهـش کـنـم در خـورسـت
ازیـن چـاشـنـی هـسـت نـزدیـک مـنکــزان تــیـره شــد رای تــاریـک مــن
چــــو ایــــوان او بــــود زنــــدان مــــنچــو بــخــشــایـش آورد یــزدان مــن
رهـانـیـد طــیـنــوشــم از دســت اویبشد خسته کام من از شست اوی
ازان کــرده ام دســـت مــنــذر پـــنــاهکــه هـرگــز نــدیـدم نـوازش ز شــاه
بـــدان خــو مــبـــادا کــه مــردم بـــودچــو بــاشـد پــی مـردمـی گـم بــود
ســپـــاســم ز یــزدان کــه دارم خــردروانــم هــمـــی از خـــرد بـــرخـــورد
ز یـزدان هـمـی خــواسـتــم تــاکـنـونکـه بـاشـد بـه خـوبـی مـرا رهنمـون
کـه تــا هـرچ بــا مـردمـان کــرد شــاهبــشـویـیـم مـا جــان و دل زان گـنـاه
بـــه کـــام دل زیــردســـتـــان مـــنــمبــر آیـیـن یــزدان پــرســتــان مــنــم
شــبــان بــاشــم و زیـردســتــان رمـهتــن آســانــی و داد جــویـم هــمــه
مـنش هسـت و فـرهنگ و رای و هنـرنـــدارد هـــنـــر شـــاه بـــیـــدادگـــر
لئیـمــی و کــژی ز بــیـچــارگــیـســتبــه بـیـدادگـر بــر بــبــایـد گـریـسـت
پــدر بــر پــدر پــادشــاهـی مـراســتخـردمـنـدی و نیکـخـواهی مـراسـت
ز شـــاپـــور بـــهـــرام تـــا اردشـــیـــرهــمــه شــهــریــاران بــرنــا و پــیــر
پـــدر بـــر پـــدربـــر نــیــای مـــنـــنـــدبــه دیـن و خــرد رهـنـمــای مــنـنــد
ز مــادر نــبــیــره شــمــیـران شــهــمز هــر گــوهـری بــا خــرد هـمــرهـم
هـنـر هـم خـرد هـم بـزرگـیم هـسـتســواری و مــردی و نـیـروی دســت
کــســی را نــدارم ز مــردان بــه مــردبــه رزم و بـه بــزم و بـه هـر کـارکـرد
نـهـفـتــه مـرا گـنـج و آگـنـده هـســتهـمـان نـامـداران خــســروپــرســت
جــهــان یــکــســر آبـــاد دارم بــه دادشـمـا یـکـسـر آبـاد بـاشـیـد و شـاد
هـران بــوم کـز رنـج ویـران شـدســتز بــیــدادی شــاه ایـران شــدســت
مـــن آبــــاد گـــردانـــم آن را بــــه دادهـمـه زیـردســتــان بــمـانـنـد شــاد
یـکــی بــا شــمـا نـیـز پــیـمـان کــنـمزبــان را بــه یـزدان گــروگــان کــنــم
بــیـاریـم شـاهـنـشـهـی تــخـت عـاجبــرش در مـیـان تـنـگ بــنـهـیـم تـاج
ز بـــیــشـــه دو شـــیــر ژیـــان آوریــمهـــمـــان تـــاج را در مـــیــان آوریــم
بــبــنـدیـم شــیـر ژیـان بــر دو ســویکـســی را کـه شـاهـی کـنـد آرزوی
شــود تــاج بــرگــیـرد از تــخــت عــاجبــه ســر بــرنــهــد نــامــبــردار تــاج
بـه شـاهـی نـشـینـد مـیـان دو شـیـرمـیـان شـاه و تـاج از بـر و تـخـت زیـر
جــز او را نــخــواهـیـم کــس پــادشــااگـــر دادگـــر بــــاشـــد و پــــارســـا
وگـر زیـن کــه گـفــتــم بــتــابــیـد یـالگــزیـنـیـد گــردنـکــشــی را هـمــال
بـه جـایی کـه چـون مـن بـود پـیش روســنــان ســواران بـــود خـــار و خــو
مـن و مـنـذر و گـرز و شـمـشـیـر تــیـزنـــدانـــنـــد گـــردان تـــازی گـــریـــز
بــرآریــم گــرد از شــهــنــشــاهــتــانهــمــان از بــر و بــوم وز گــاهــتــان
کـنـون آنـچ گـفــتــیـم پــاســخ دهـیـدبـــدیــن داوری رای فـــرخ نـــهـــیــد
بگفت این و بـرخاست و در خیمه شدجـهـانـی ز گـفـتـارش آسـیمـه شـد
بــه ایــران رد و مــوبـــدان هــرک بــودکــه گــفــتــار آن شــاه دانـا شــنـود
بــگــفــتــنــد کــیـن فــره ایـزدیـســتنــه از راه کــژی و نــابــخــردیـســت
نـگـوید هـمـی یک سـخـن جـز بـه دادســـزد گـــر دل از داد داریـــم شـــاد
کــنـون آنــک گــفــت او ز شــیـر ژیـانیـکـی تـاج و تـخـت کـیـی بــر مـیـان
گــــر او را بــــدرنــــد شــــیـــران نــــرز خــونــش بـــپــرســد ز مــا دادگــر
چو خود گفت و این رسم بد خود نهادهمان کـز بـه مرگش نبـاشـیم شـاد
ور ایـــدون کـــجـــا تـــاج بــــردارد اویبـــه فــر از فــریــدون گــذر دارد اوی
جــز از شــهـریـارش نـخــوانـیـم کـسز گـــفـــتـــارهــا داد دادیــم و بـــسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.